Aktualności

24.08.2010

SPOTKANIE WS TRASY GÓRNA

Dzisiaj, 24 sierpnia 2010 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu, w obecności Wiceprezydenta Miasta Łodzi Dariusza Jońskiego, odbyło się spotkanie kierownictwa Zarządu Dróg i Transportu z przedstawicielami firmy Mosty - Łódź. W spotkaniu udział wzięli Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Sylwester Bruzi, Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Mosty Łódź Zygmunt Pater i Wiceprezes Zarządu Spółki Akcyjnej Mosty Łódź Anna Mieszkowska. Tematem spotkania było omówienie ostatnich, przed podpisaniem umowy, spraw związanych z zaprojektowaniem i wybudowaniem Trasy Górna.
Trasa Górna to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi. Inwestycja ta, to kolejny etap budowy obwodnicy Łodzi mającej na celu wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów z centrum miasta.
Zadanie inwestycyjne polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu oraz uzyskaniu niezbędnych prawomocnych decyzji.
Trasa Górna przebiegnie na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II/ ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej. Inwestycja przebiegnie w dwóch etapach. Etap I - obejmie 2 kilometrowy odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej, Etap II - od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej obejmie odcinek 2,4 km. Do końca 2011 roku ma powstać projekt budowlany.
W ramach inwestycji zbudowane zostaną jezdnie o powierzchni 174.000 m2. z tego 136.000 m2 stanowić będą jezdnie główne. Zbudowane zostaną wielopoziomowe i jednopoziomowe skrzyżowania oraz tunele. Skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską będzie zaprojektowane jako trójpoziomowe, z czego poziom -1 będzie tunelem w kierunku planowanego węzła autostrady A1, poziom 0 - skrzyżowaniem z ul. Rzgowską a poziom +1 - estakadą łączącą ul. Rzgowską z projektowaną Trasą Górna. Tunel pod skrzyżowaniem z ul. Rzgowską będzie posiadał dwie jezdnie w przeciwnych kierunkach po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Poziom +1 - estakada będzie posiadał jezdnię o dwóch pasach ruchu. Skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Pabianicką będzie dwupoziomowe. Kierunek główny na ciągu al. Włókniarzy - Trasa Górna przebiegać będzie tunelem pod ulicą Pabianicką. W tunelu będą dwie jezdnie o szerokości 7 m, po dwa pasy ruchu. Natomiast ruch pieszy i rowerowy odbywał się będzie w poziomie skrzyżowania. Tunel będzie prowadził aż do linii kolejowej. Skrzyżowanie z linią kolejową będzie dwupoziomowe przechodząc trasą pod torami kolejowymi. Koncepcja zakłada cztery niezależne tunele, z których dwa wewnętrzne będą jezdniami głównymi.
Natomiast pomiędzy torami, a ul. Zaolziańską zaprojektowana zostanie ulica Śląska jako dwujezdniowa po dwa pasy ruchu i połączona z Trasą Górna.
W trakcie inwestycji przewidziane są m.in. wykonanie robót ziemnych, wzmocnienie gruntu, rozbiórka istniejących budynków i obiektów, budowa nowych konstrukcji nawierzchni, budowa urządzeń odwadniających, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń retencjonujących wodę oraz podczyszczających ścieki opadowe. Zbudowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu łącznie z oznakowaniem pionowym, poziomym oraz sygnalizacją świetlną. Zostanie także przeprowadzona regulacja rzeki Olechówki oraz przebudowa torowisk i urządzeń kolejowych i energetycznych.
Koszt inwestycji wynosi 421 mln zł. Z uwagi na to, że projekt znalazł się na liście projektów kluczowych przyznane zostały na jego realizacje fundusze unijne w wysokości 50 procent wartości inwestycji. Środki unijne pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przewidywane zakończenie inwestycji i uruchomienie Trasy Górna przewidziane jest do końca 2013 roku.

informacje wprowadził(a): (24.08.2010) | Ilość odsłon: 5008 | rejestr zmian