Akty prawne

Podstawy działalności ZDiT


Zajęcie pasa drogowego:

•    uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3635)
•    uchwała Nr LXXII/1518/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5070)
•    uchwała Nr LXXXII/1722/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1536)
•    uchwała Nr XC/1884/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2733)

Dzierżawa dróg wewnętrznych:

•    zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat

Ogródki gastronomiczne, ogródki sezonowe, stoiska ekspozycyjno-handlowe przed lokalami sklepowymi na ul. Piotrkowskiej:


•    zarządzenie Nr 3471/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
•    zarządzenie Nr 4057/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
•    zarządzenie Nr 6558/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
•    zarządzenie Nr 1689/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania stoisk ekspozycyjno - handlowych przed lokalami sklepowymi zlokalizowanymi przy ul. Piotrkowskiej (na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza), na terenie pozostającym we władaniu Miasta Łodzi
•    zarządzenie Nr 1664/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad organizowania i funkcjonowania ogródków sezonowych przy ul. Piotrkowskiej
Prowadzenie robót w pasie drogowym:
•    zarządzenie Nr 36/10 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym, uzyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym oraz odpowiedzialności za wprowadzenie czasowych i docelowych organizacji ruchu na drogach publicznych
•    zarządzenie Nr 38/12 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych w pasie drogowym, uzyskiwania zgody na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót w pasie drogowym oraz odpowiedzialności za wprowadzenie czasowych i docelowych organizacji ruchu na drogach publicznych
•    zarządzenie Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Dróg i Transportu procedury określającej zasady udostępniania działek drogowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Koordynacja robót:

•    zarządzenie Nr 2522/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Infrastruktury oraz powołania Zespołu ds. Koordynacji Robót w Pasie Drogowym i współpracy pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu jako zarządcą dróg publicznych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto a Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. jako właścicielem Łódzkiej Platformy Wymiany Informacji Infrastrukturalnych
•    zarządzenie Nr 4039/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Infrastruktury oraz powołania Zespołu ds. Koordynacji Robót w Pasie Drogowym i współpracy pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu jako zarządcą dróg publicznych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto a Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. jako właścicielem Łódzkiej Platformy Wymiany Informacji Infrastrukturalnych
•    zarządzenie Nr 6069/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Infrastruktury oraz powołania Zespołu ds. Koordynacji Robót w Pasie Drogowym i współpracy pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu jako zarządcą dróg publicznych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenach zarządzanych przez Miasto a Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. jako właścicielem Łódzkiej Platformy Wymiany Informacji Infrastrukturalnych

Przepisy porządkowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi:

•    uchwała Nr LXV/1383/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3826)
Przepisy taryfowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, wydawanie biletów specjalnych, kart imiennych 60-minutowych biletów specjalnych:
•    uchwała Nr XXIX/754/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.
•    zarządzenie Nr 1867/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie
•    zarządzenie Nr 5271/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania karty imiennej stosowanej w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wniosku o jej wydanie
   zarządzenie Nr 7060/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania karty imiennej  na podstawie Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny stosowanej w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wniosku o jej wydanie
•    zarządzenie Nr 1866/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru i trybu wydawania jednorazowego 60-minutowego biletu specjalnego, stosowanego w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi oraz wzorów wniosków o jego wydanie

Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, opłaty:

•    uchwała Nr XLII/823/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2350)
•    uchwała Nr LXIV/1364/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3480)
•    uchwała LXXXIII/1761/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2221)
•    uchwała Nr LII/1078/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4633)
•    zarządzenie Nr 3621/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź"

Polityka transportowa dla Miasta Łodzi, plan obsługi komunikacyjnej Łodzi
•    uchwała Nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Łodzi
•    uchwała Nr 1174/132/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia „Planu obsługi komunikacyjnej Łodzi”.
•    uchwała Nr 1620/189/2000 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu obsługi komunikacyjnej Łodzi"

Strefa Płatnego Parkowania:

•    uchwała Nr LXXXIII/1762/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2222)
•    zarządzenie Nr 75/13 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzorów biletów parkingowych, abonamentów parkingowych i wezwania do stawiennictwa celem przedstawienia dowodu uiszczenia opłaty z tytułu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania
•    zarządzenie Nr 10/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu sprzedaży abonamentów parkingowych za pośrednictwem sieci Internet


Organizacja ruchu na ul. Piotrkowskiej, identyfikatory zezwalające na wjazd:

•    zarządzenie Nr 1107/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego
•    zarządzenie Nr 4334/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego
•    zarządzenie Nr 6820/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego