Bilety parkingowe

Abonamenty parkingowe można kupić w kasie CUW przy ul. Piotrkowskiej 175 (w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, w godz. 8.00 - 15.00 oraz we wtorki w godz. 9.00 - 17.00).

 

bilety do zakupienia w parkomatach

 

abonament ogólnodostępny ważny w całej SPP


abonament ogólnodostępny ważny wyłącznie w Podstrefie B
abonament ogólnodostępny ważny w całej SPP do nabycia w e-sklepie
abonament ogólnodostępny ważny wyłącznie w Podstrefie B do nabycia w e-sklepie
Dla osób fizycznych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze Strefy lub zameldowanych w posesji, która znajduje się na terenie działki leżącej w Strefie, korzystających z pojazdu na podstawie:
a) własności,
b) współwłasności,
c) umowy leasingu,
d) umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup samochodu.
Dla pojazdów samochodowych będących własnoœcią: Urzędu Miasta Łodzi, innych jednostek budżetowych Miasta Łodzi, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek administracji rządowej, mających swoją siedzibę na terenie miasta Łodzi
dla pojazdów samochodowych z napędem hybrydowym, tj. spalinowo-elektrycznym

Dla pojazdów osób, którym wydano abonament parkingowy na podstawie karty parkingowej, o której mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, legitymujšcych się:

a) orzeczeniem o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawnośœci,

b) orzeczeniem wydanym przez organy rentowe, równoważnym na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawnośœci,

c) orzeczeniem wydanym przez wojskową komisję lekarską, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właœściwemu do spraw wewnętrznych oraz komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji Wywiadu, zaliczającym do I grupy inwalidztwa

dla pojazdów wykorzystywanych do opieki hospicyjnej chorych;
2) pojazdów Honorowych Obywateli Miasta Łodzi;
3) pojazdów, o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
4) pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym.