Bilety specjalne

Bilety specjalne 

 

Godziny wydawania biletów specjalnych:

PN., ŚR., CZW., PT: 8:00-15:00
WT: 9:00-17:00

 

Do wydania BILETU SPECJALNEGO uprawniającego do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej;

dla dzieci z domów dziecka i ośrodków wychowawczych należy dostarczyć:

 • zaświadczenie wydane przez ośrodek wychowawczy lub dom dziecka potwierdzające pobyt dziecka z jego numerem PESEL
 • aktualne zdjęcie

 

dla dzieci niepełnosprawnych należy dostarczyć:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ważną legitymacje szkoloną lub przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego,
 • dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową orzeczenie o niepełnosprawności oraz legitymację szkolną
 • aktualne zdjęcie dziecka oraz znać numer PESEL


dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji
 • posiadać przy sobie dowód osobisty


dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć:

 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie z ośrodka rehabilitacji o miejscu i terminie zajęć rehabilitacyjnych
 • lub zaświadczenie z ośrodka prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej z podanym miejscem prowadzenia zajęć i ich terminem
 • lub zaświadczenie z zakładu pracy chronionej, z podanym miejscem wykonywania pracy i okresem zatrudnienia
 • posiadać przy sobie dowód osobisty


Bilet specjalny ważny jest jedynie ze stosownym zaświadczeniem

Bilet specjalny dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ważny jest jedynie na trasie dom – ośrodek rehabilitacji lub dom – ośrodek terapii zajęciowej lub dom – zakład pracy chronionej oraz w drodze powrotnej zgodnie z posiadanym zaświadczeniem.