Bilety specjalne

Zarządzenie Nr 13/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia trybu wydawania biletu specjalnego stosowanego w Lokalnym Transporcie Zbiorowym w Łodzi

 

Wniosek o wydanie biletu specjalnego

 

Godziny wydawania biletów specjalnych:

PN., ŚR., CZW., PT: 8:00-15:00
WT: 9:00-17:00

 

Kasa przyjmuje tylko płatność gotówką.

 

Bilety specjalne wydawane są również w Biurze Obsługi Klienta MPK przy ul. Tramwajowej 6.

 

 

BILETY SPECJALNE BEZPŁATNE  (Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLII/1108/17 z dnia 22 lutego 2017 r. z późn.zm.  § 4 )

 

Nr pkt (uchwała taryfowa)

Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się legitymować

Termin (Zarządzenie Dyr.ZDiT Nr 13/17)

5)

1-NzO

osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub I grupę inwalidztwa wydaną przed 1 stycznia 1998 r. przez organy uprawnione do orzekania o inwalidztwie w służbach mundurowych podlegających Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji lub wypis lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument,
na podstawie którego bilet ten może zostać wydany (legitymacja lub orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub wypis z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji); ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

do 12 miesięcy (nie dłużej niż do upływu ważności dokumentu uprawniającego)

6)

1-NzO

osoby niewidome i niedowidzące oraz ich przewodnicy

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, lub dokument,
na podstawie którego bilet ten może zostać wydany

(orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku lub legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy z powodu choroby narządu wzroku albo orzeczenia o inwalidztwie I grupy z powodu stanu narządu wzroku); ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

do 12 miesięcy (nie dłużej niż do upływu ważności dokumentu uprawniającego)

7)

3-DziMN

dzieci i młodzież niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli, szkół
i placówek specjalnych, przedszkoli
i szkół z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli i szkół integracyjnych lub przedszkoli i szkół ogólnodostępnych

legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego lub legitymacja szkolna ucznia niepełnosprawnego
o wzorze zatwierdzonym przez ministra właściwego
do spraw oświaty bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub bilet specjalny,
o którym mowa w § 5, wydany na podstawie
ww. orzeczenia;

do dnia 30 września roku, w którym kończy się rok szkolny właściwy dla dnia wydania biletu specjalnego;

8)

3-DziMN

dzieci i młodzież z upośledzeniem narządu ruchu do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

legitymacja lub orzeczenie o niepełnosprawności
z powodu upośledzenia narządu ruchu wydane przez Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności bądź bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie ww. dokumentów;

do dnia 30 września roku, w którym kończy się rok szkolny właściwy dla dnia wydania biletu specjalnego;

9)

2-W

wyłącznie podczas podróży na trasie: dom – ośrodek rehabilitacyjny, dom – warsztaty terapii zajęciowej, osoby:

a) uczęszczające do ośrodków rehabilitacyjnych, w których zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku,

b) uczęszczające na warsztaty terapii zajęciowej,

c) osoby, o których mowa w lit. a i b muszą spełniać jeden z poniższych warunków:

- posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

- przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,

- zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów oraz zaświadczenia specjalistycznej jednostki służby zdrowia (zaświadczenia kierownika ośrodka rehabilitacyjnego lub warsztatów terapii zajęciowej); ponadto w czasie podróży pasażer winien okazywać zaświadczenie z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego i ośrodka rehabilitacyjnego, lub warsztatu terapii zajęciowej, wydane przez te placówki;

do 6 miesięcy, (nie dłużej niż do upływu ważności dokumentów uprawniających)

10)

5-B

osoby, które ukończyły 70 lat

dowód stwierdzający tożsamość lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie dokumentu tożsamości;

Bezterminowo;

12)

4-OW

dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

do 6 miesięcy;

18)

5-B

osoby, którym nadano odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub będące krwiodawcami, którzy oddali nie mniej niż:

a) 15 litrów krwi – dla kobiet,

b) 18 litrów krwi – dla mężczyzn

legitymacja „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wydana przez ministra właściwego
do spraw zdrowia lub zaświadczenie o oddaniu odpowiedniej ilości krwi, wydane przez Stację Krwiodawstwa oraz dokument stwierdzający tożsamość lub bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany na podstawie ww. legitymacji lub zaświadczenia;

Bezterminowo;

19)

ŁKDR4+

dzieci i młodzież, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny, w wieku od 4 lat do ukończenia 20 roku życia, uczęszczające do przedszkola, uczące się, studiujące i wychowujące się w rodzinach naturalnych lub w rodzinach zastępczych bądź zawodowych rodzinach zastępczych posiadających Łódzką Kartę Dużej Rodziny 4+

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

do 12 miesięcy (nie dłużej niż do upływu terminu ważności Łódzkiej Karty Dużej Rodziny);

 

 

 

 

 

 

 

 

BILETY SPECJALNE ULGOWE (Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLII/1108/17 z dnia 22 lutego 2017 r. z późn.zm.  § 6 )

 

Nr pkt (uchwała taryfowa)

Podmiot

Dokumenty, którymi podmiot winien się
legitymować

Termin

(Zarządzenie Dyr.ZDiT Nr 13/17)

10)

ŁKDR 3U

dzieci i młodzież do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 3 – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość, okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 3 przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

na 30 lub 90 dni (nie dłużej niż do upływu ważności Łódzkiej Karty Dużej Rodziny);

11)

ŁKDR 4+U

dzieci i młodzież od 20 do 25 roku życia, w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Łódzka Karta Dużej Rodziny 4+ – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30 lub 90-dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny 4+ wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość;

na 30 lub 90 dni (nie dłużej niż do upływu ważności Łódzkiej Karty Dużej Rodziny);

12)

AKDR 3+U

osoby wskazane jako osoby uprawnione w ramach programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy, z którym Miasto Łódź zawarło porozumienie międzygminne, na warunkach w nim określonych

bilet specjalny o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania dokumentu uprawniającego do korzystania z programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych danego miasta/gminy wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub w przypadku dzieci nieposiadających dokumentu stwierdzającego tożsamość okazanie dokumentu uprawniającego do korzystania z ww. programu przez opiekuna i jego dokumentu tożsamości;

na 30 lub 90 dni (nie dłużej niż do upływu ważności Aleksandrowskiej Karty Dużej Rodziny);

13)

BS

osoby osiągające dochód równy lub niższy od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczeń z pomocy społecznej – przysługuje 75 % ulgi od wartości biletu normalnego 30-dniowego imiennego na wszystkie linie

bilet specjalny o którym mowa w § 5, wydany
na podstawie okazania pisemnej informacji wystawionej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi potwierdzającej, że osoba osiąga dochód w wysokości równej lub niższej od kryterium dochodowego obowiązującego przy udzielaniu świadczenia z pomocy społecznej; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość;

na 30 dni

14)

ZPCH

 

osoby zatrudnione w zakładzie pracy chronionej spełniające jeden z poniższych warunków:

a) posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) przed dniem 1 stycznia 1998 r. posiadały orzeczenie o zaliczeniu do I bądź II grupy inwalidów, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej z tych grup nie utraciło mocy,

c) zostały uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez organ orzekający o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów – przysługuje 90 % ulgi od wartości stanowiącej iloczyn ceny biletu normalnego jednodniowego oraz liczby dni

bilet specjalny, o którym mowa w § 5, wydany z datą ważności od dnia do dnia na podstawie jednego ze wskazanych dokumentów i zaświadczenia zakładu pracy chronionej; ponadto pasażer powinien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość.

do 3 miesięcy (nie dłużej niż do upływu ważności dokumentów uprawniających)