Licencje na krajowy transport osób/rzeczy

 

 

  LICENCJE NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB/RZECZY

Zarząd Dróg i Transportu wydaje:

 • licencje na krajowy transport drogowy osób, osobom prawnym (spółki) mającym siedzibę firmy na terenie Łodzi, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi.
 • licencje na krajowy transport drogowy rzeczy wyłącznie osobom prawnym z siedzibą w Łodzi. Licencje na transport rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydaje Urząd Miasta Łodzi Biuro Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Oddział Licencji i Zezwoleń ul. Politechniki 32.

 

Wniosek o WYDANIE DODATKOWYCH WYPISÓW , wymagane załączniki:

 1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
 2. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ich właścicielem)
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na dodatkowe pojazdy

 

Wniosek o ZMIANĘ TREŚCI LICENCJI , wymagane załączniki:

 1. Dokumenty potwierdzające zmianę danych

 

Wniosek o PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z LICENCJI, wymagane załączniki:

 1. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
 2. Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku, gdy certyfikat kompetencji zawodowych posiada pracownik firmy lub osoba zatrudniona w ramach umowy + kopia umowy o pracę/zlecenie
 3. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009
 4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009
 5. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem posiadania siedziby
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia 1071/2009:
  • 9 000 euro - na pierwszy pojazd
  • 5 000 euro - na każdy kolejny pojazd
  • 50 000 euro - w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji)
 7. Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających zgłaszane pojazdy do ruchu (dowód rejestracyjny bądź pozwolenie czasowe)
 8. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ich właścicielem).


    Formy zabezpieczenia:

 1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę
 2. gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Wniosek o WYRAŻENIE ZGODY NA WYKONYWANIE UPRAWNIEŃ Z LICENCJI, wymagane załączniki:

 1. Potwierdzenie złożenia wniosku o stwierdzenia nabycia spadku.

Wniosek o WYDANIE WTÓRNIKA LICENCJI, wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie, że odnaleziona licencja/wypis zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił

Wniosek o WYGASZENIE LICENCJI wymagane załączniki:

 1. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł


Uwaga: W przypadku kserokopii należy okazać oryginał do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

OPŁATY
Wpłat można dokonać w kasie Zarządu (ul. Piotrkowska 175, kancelaria ZDiT) lub na konto:

Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

* Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pobiera się opłatę:
    

  Opłata w zł
Okres ważności Licencja na przewóz osób Licencja na przewóz rzeczy
od 2-15 lat 700 800
od 15-30 lat 800 900
od 30-50 lat 900 1000


* Za wydanie jednego wypisu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji.
* W przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji.
* Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości licencji.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408 , godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49

INNE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Akty prawne związane ze sprawą:

 


 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU WYDAJE

 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi
 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi
 • Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydaje Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Oddział Licencji i Zezwoleń ul. Politechniki 32, tel. 638-41-25


Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy, wymagane załączniki:  

 • Oświadczenie o niekaralności osób będących członkami organu zarządzającego lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem
 • Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia WE 1071/2009
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów


FORMY ZABEZPIECZENIA

 • roczne sprawozdanie finansowe
 • gwarancja bankowa
 • ubezpieczenie działalności zawodowej

polisa ubezpieczeniowa powinna:

 • być dostosowana do wymagań rozporządzenia WE 1071/2009 (art.7)
 • wskazywać, że ubezpieczenie obejmuje roszczenia, jakie powstają lub mogą powstać w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorstwa transportowego


Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

OPŁATY


Wpłat można dokonać w kasie Zarządu (ul. Piotrkowska 175, kancelaria ZDiT) lub na konto:

Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007

Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1000 zł + każdy wypis 1% opłaty (10 zł)

TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408 , godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49

 

INNE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE ZE SPRAWĄ

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.
 • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. / Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm./
 • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. /Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz.U. z 2013 r. poz. 916/
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm./

 
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą


ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU WYDAJE

 • licencje na krajowy transport drogowy osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi.


Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,  wymagane załączniki:  

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 9.000 EURO na pierwszy pojazd i 5.000 EURO na każdy następny
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji


FORMY ZABEZPIECZENIA

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości


Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


OPŁATY


Wpłat można dokonać w kasie Zarządu (ul. Piotrkowska 175, kancelaria ZDiT) lub na konto:


Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007


Okres czasu ważności licencji:    2 – 15 lat     15 – 30 lat     30 – 50 lat
    700 zł    800 zł    900 zł


+każdy wypis 1% w/w opłaty


TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408 , godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49


INNE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


AKTY PRAWNE ZWIĄZANE ZE SPRAWĄ

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.
 • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. / Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm./
 • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. /Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz.U. z 2013 r. poz. 916/
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm./

 


 


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym


ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU WYDAJE

 • licencje na krajowy transport drogowy osób samochodem osobowym - dla osób prawnych (spółki) mających siedzibę firmy na terenie Łodzi, oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zamieszkałym na terenie Łodzi.


Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym, wymagane załączniki:  

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 9.000 EURO na pierwszy pojazd i 5.000 EURO na każdy następny
 • wykaz pojazdów
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji


FORMY ZABEZPIECZENIA

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości


Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


OPŁATY

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu (ul. Piotrkowska 175, kancelaria ZDiT) lub na konto:

Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007


Okres czasu ważności licencji: 2 – 15 lat 15 – 30 lat 30 – 50 lat
  700 zł 800 zł 900 zł

      
+każdy wypis 1% w/w opłaty

TRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408 , godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49

INNE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE ZE SPRAWĄ

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.
 • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. / Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm./
 • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. /Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz.U. z 2013 r. poz. 916/
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm./

 


 


Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy


ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU WYDAJE

 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy - wyłącznie dla podmiotów z osobowością prawną (spółki) z siedzibą w Łodzi
 • licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wydaje Urząd Miasta Łodzi Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Oddział Licencji i Zezwoleń ul. Politechniki 32, tel. 638-41-25


Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wymagane załączniki:  

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby;
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia w wysokości 50.000 EURO
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji


FORMY ZABEZPIECZENIA

 1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
 2. dokumentami potwierdzającymi:
  • dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • własność nieruchomości


Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.


OPŁATY

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu (ul. Piotrkowska 175, kancelaria ZDiT) lub na konto:

Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007


Okres czasu ważności licencji: 2 – 15 lat 15 – 30 lat 30 – 50 lat
  800 zł 900 zł 1000 złTRYB ODWOŁAWCZY
Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408 , godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49

INNE INFORMACJE
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

AKTY PRAWNE ZWIĄZANE ZE SPRAWĄ

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z 21 października 2009 r.
 • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. / Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm./
 • Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców z dnia 25 marca 2011 r. /Dz. u. z 2011 Nr 106, poz. 622/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz.U. z 2013 r. poz. 916/
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2012 r.  poz. 1282 z późn. zm./