Lokalizacja przyłączy sieci i obiektów budowlanych w drodze

- Uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego art. 39ust.3,3a ustawy o drogach publicznych /przyłącza, sieci, schody, pochylnie, ocieplenie ,obiekty budowlane lub elementy obiektów budowlanych 

- Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości zlokalizowania obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

W sprawie należy złożyć:
1. wniosek, dane inwestora - inwestorem budowy może być właściciel/le nieruchomości , obiektu lub gestor sieci.
2. mapę sytuacyjną z lokalizacją urządzenia lub obiektu -2 egz, bądź projekt budowlany i kopia mapy
3. pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł