Ochrona danych osobowych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdit.uml.lodz.pl.


 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA INTERESANTÓW


ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU


 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu 90‑447 Łódź, ul Piotrkowska 173

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,

 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257),
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2017.2204),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073),
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121),
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579),
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami (Dz.U.2017.1332),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach publicznych (Dz.U.2017.2077),
 • Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz.U.2016.561),
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.2017.524),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764),
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875),
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868),
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2017.1369),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.2002.5.46),
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126),
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2017.2136),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2017.1983),

 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.

 

4. Dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych Osobowych podpisał Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

5. Dane osobowe będą przetwarzane w ZDiT do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3), a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam przechowywane przez okres zależny od charakteru sprawy, zgodnie z wymogami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.

 

9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.