Ogłoszenia/Obwieszczenia

Zarząd Dróg i Transportu informuje o zajęciu "instalacji artystycznej" umieszczonej w dniu 18 listopada 2020 r. przy posesji Piotrkowska 175 w Łodzi. Przedmiot możliwy jest do odbioru w Zarządzie Dróg i Transportu.Zarządzenia Nr 5/20 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 21 stycznia 2020  r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat czterech kiosków położonych w Łodzi w następujących lokalizacjach: ul. Traktorowa/ul. Rojna, ul. Rojna/ul. Traktorowa, ul. Rojna/ul. Kaczeńcowa, ul. Rojna/ul.  Rydzowa 
pn
. „Dzierżawa kiosków”.


Treść zarządzenia, regulamin konkursu, oraz dokumenty ofertowe do pobrania.
Treść zarządzenia, regulamin konkursu, oraz dokumenty ofertowe do pobrania - wersja edytowalna


W nawiązaniu do przeprowadzonego konkursu ofert na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat czterech kiosków położonych w Łodzi w następujących lokalizacjach: ul. Traktorowa/ul. Rojna, ul. Rojna/ul. Traktorowa, ul. Rojna/ul. Kaczeńcowa, ul. Rojna/ul.  Rydzowa pn. „Dzierżawa kiosków”, Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu skorzystał z przysługującego prawa do zamknięcia Konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert.Zarządzenie Nr 24/19 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 9sierpnia 2019  r.

w sprawie ponownego przeprowadzenia konkursu ofert na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat czterech kiosków położonych w Łodzi w następujących lokalizacjach:  ul. Traktorowa/ul. Rojna, ul. Rojna/ul. Traktorowa, ul. Rojna/ul. Kaczeńcowa,  ul. Rojna/ul. Rydzowa, pn. „Dzierżawa kiosków”.


Treść zarządzenia, regulamin konkursu, oraz dokumenty ofertowe do pobrania.

Zapytanie ofertowe z dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zarząd Dróg i Transportu w związku z realizacją Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019, ogłasza zapytanie ofertowe na:


przeprowadzenie kampanii promocyjno – informacyjno – edukacyjnej oraz realizację przedsięwzięć odbywających się w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu skierowanych do mieszkańców Miasta Łodzi.


Treść zapytania

 


Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat czterech kiosków położonych w Łodzi w następujących lokalizacjach: ul. Traktorowa/ul. Rojna, ul. Rojna/ul.Traktorowa, ul. Rojna/ul. Kaczeńcowa, ul. Rojna/ul. Rydzowa,  pn. „Dzierżawa kiosków”.

Treść zarządzenia, regulamin konkursu, oraz dokumenty ofertowe do pobrania.
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie transportem kolejowym usług komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Łodzi.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2016) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.) Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź.

  1. Przewidywany tryb zawarcia umowy:

Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2018, poz. 2016).

  1. Rodzaj transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj transportu: transport kolejowy.
Linia komunikacyjna: Łódź Widzew – Łódź Olechów – Łódź Chojny.

  1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

III kwartał 2019 r., nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2016) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

  1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1)      Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu,

2)      Strona internetowa Zarządu Dróg i Transportu,

3)      Tablica informacyjna w Zarządzie Dróg i Transportu.

 

Treść ogłoszenia


 

Ogłoszenie o mozliwości zgłaszania potrzeb budowy i udostępniania kanału technologicznego.

Na podstawie art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (z późn. zm.) o drogach publicznych, Zarząd Dróg i Transportu (będący zarządcą dróg publicznych na terenie Miasta Łodzi) ogłasza, że Zarząd Inwestycji Miejskich (realizujący inwestycje w imieniu i na rzecz zarządcy drogi) zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę położonych w Łodzi ulic:
 
1) Pomorskiej na odcinku od projektowanego dojazdu do węzła "Brzeziny" (rejon ul. Juhasowej) na autostradzie A1 do ul. Mileszki,
2) Mileszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej.
 
W terminie 60 dni od daty ogłoszenia istnieje mozliwość zgłaszania potrzeb budowy i udostępniania kanału technologicznego w ww. odcinkach ulic przez zainteresowane podmioty.
 
Szczgółowe wytyczne zamieszczone są w treści ogłoszenia
 
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2017, poz. 2136 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U.UE L z dnia 3 grudnia 2007 r.) Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

 

1.    Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź

2.    Przewidywany tryb zawarcia umowy:

Bezpośrednie zawarcie umowy na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2017, poz. 2136 z późn. zm.)

3.  Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

Przedmiot umowy obejmuje wykonywanie transportem kolejowym usług komunikacji zastępczej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Łodzi.

4.     Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

III kwartał 2018 r., nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

5.     Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.2017, poz. 2136 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższej informacji.

6.     Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

1)      Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu,

2)      Strona internetowa Zarządu Dróg i Transportu,

3)      Tablica informacyjna w Zarządzie Dróg i Transportu.


Ogłoszenie
INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 09 października 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.

 

Ogłoszenie

Oświadczenie

Regulamin licytacji

Projekt umowy

Ocena rzeczoznawcy - Audi A3

Ocena rzeczoznawcy - Mazda MX-3 Coupe

Ocena rzeczoznawcy - Seat Cordoba

Ocena rzeczoznawcy - Skoda Favorit

 INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości, że dnia 10 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.

 

Ogłoszenie
Oświadczenie
Wycena pojazdu 1
Wycena pojazdu 2
Regulamin

Projekt umowy

 


 

INFORMACJA DLA PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

 


 

Na podstawie art. 10  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13) Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu dokumentu pn.  „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025”.
W związku z powyższym Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025”. 
Dokument dostępny jest w okresie 21 dni od dnia ogłoszenia:

 

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, pod adresem internetowym http://www.zdit.uml.lodz.pl (zakładka BIP).
  • w Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 175, w godzinach pracy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.


Do projektu dokumentu można składać uwagi i wnioski:
•    drogą korespondencyjną na adres: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź,
•    drogą elektroniczną na adres: zdit@zdit.uml.lodz.pl
•    w Kancelarii Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 175 w Łodzi w godzinach pracy Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w okresie 21 dni od dnia ogłoszenia.


Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.

 

 

 


 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.”Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Łodzi do roku 2025

Ogłoszenie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Mapa całościowa

Mapa całościowa - legenda

Mapa szczegółowa cz.2

Mapa szczegółowa cz.3

Mapa szczegółowa cz.4

Mapa szczegółowa - legenda


Opinia RDOŚ w Łodzi
 

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego w ramach zadania pn. przebudowa ul. Chałubińskiego na odcinku od ul. Giewont do ul. Taterniczej w Łodzi.

 


 

Informacja o przygotowaniu do realizacji inwestycji (Budowa dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej oraz do autostrady A1 na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego).

 


 

Informacja o planach przebudowy pasów drogowych, budowy kanału technologicznego.

 


 

INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 01 marca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.

 

Ogłoszenie

 

Oświadczenie

 

Wycena

 

Projekt umowy

 

Regulamin

 INFORMACJA ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (DZ. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822, 906, i 1200)
podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 175 w dniu 20.01.2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz działek gruntu Gminy Łódź stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 244/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania
w dzierżawę MPK – Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnych wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu wraz ze znajdującymi się na nich podstacjami trakcyjnymi.

 


 

Protokół z postępowania ofertowego na sprzedaż pojazdu z wolnej reki.

 Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 5 i art. 108 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi zaprasza do składania ofert kupna samochodu osobowego marki Ford Puma 1,7 kat., rok produkcji 1997, wobec którego sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łódź.

Obwieszczenie


Oferta cenowa


Projekt umowy


 Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 7 maja 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się druga licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.


Ogłoszenie - II termin

 


 

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 22 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości,
co do której Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.

 

Ogłoszenie

 

Oświadczenie

 

Regulamin przeprowadzenia licytacji

 

Projekt umowy

 

Opinia rzeczoznawcy - Ford Puma

_____________________________________________________________________________________________________________________

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 11 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.


Ogłoszenie - I termin


Oświadczenie


Regulamin przeprowadzenia licytacji


Projekt umowy


Opinia rzeczoznawcy - Dacia Logan


Opinia rzeczoznawcy - Daewoo Matiz


Opinia rzeczoznawcy - Mazda 626


Opinia rzeczoznawcy - Mercedes Benz


Opinia rzeczoznawcy - Peugeot 106 


Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 30 października 2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie
Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się druga licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.

Ogłoszenie - II terminDziałając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 ze zm.), Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 15 października 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Zarządu Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175 (pok. 308) odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, co do których Sąd orzekł przepadek na rzecz Miasta Łodzi.


Protokół

Ogłoszenie - 1 termin

Oświadczenie

Regulamin przeprowadzenia licytacji

Projekt umowy

Opinia rzeczoznawcy - Citroen ZX

Opinia rzeczoznawcy - Mercedes 190

Opinia rzeczoznawcy - Opel Astra

Opinia rzeczoznawcy - Opel Vectra

Opinia rzeczoznawcy - motorower Baotian


Opinia rzeczoznawcy - Ford Escort 

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 19.12.2013 r. w sprawie rozpoczęcia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowsiko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego dla Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.

 


 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 18/18 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 28 maja 2018 r. - FORMULARZ SKARGI/WNIOSKU WNOSZONYCH PISEMNIE DO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU (WZÓR)