Wnoszenie opłat dodatkowych i reklamacji

·        Nieopłacenie postoju w SPP pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50 zł, w ciągu 28 dni od daty wystawienia wezwania, zgodnie z zapisami Uchwały nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r.

·        W przypadku wpłaty w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania kwota należna do zapłaty obniżana jest do:

·        40 zł – w przypadku braku ważnego biletu,

·        20 zł – w przypadku przekroczenia limitu czasu na zakupionym bilecie do 30 min.

·        Opłatę dodatkową należy uiścić przelewem na nr rachunku bankowego nadrukowany na wystawionym przez kontrolera SPP wezwaniu, bądź w kasie przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej w poniedziałki oraz od środy do piątku od godz. 800 do 1500 a we wtorki od godz. 900 do 1700.

·        Nieuiszczenie opłaty w ciągu 28 dni skutkuje rozpoczęciem procedur windykacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 poz. 599 ze zm.)

·        Reklamację od opłaty dodatkowej można wnieść w terminie 7 dni od wystawienia wezwania do ZDiT:

·        osobiście w kancelarii przy ul.  Piotrkowskiej 175, czynnej w poniedziałki oraz od środy do piątku od godz. 730 do 1530 a we wtorki od godz. 900 do 1700,

·        za pośrednictwem poczty,

·        drogą mailową – zdit@zdit.uml.lodz.pl,

·        faksem: 42 638-49-58;

·        lub za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125, od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1800.

·        Reklamacja, bez względu na formę w jakiej jest składana, powinna zawierać: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby ją wnoszącej, a także krótkie wyjaśnienie celu jej złożenia.

·        Odpowiedzi udzielane są zgodnie z Działem VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1966 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).