Opłaty dodatkowe

Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania (z podaniem w tytule wpłaty co najmniej numeru wezwania i nr rejestracyjnego pojazdu) na podane na wezwaniu konto lub w kasie CUW, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, czynnej:


  • w poniedziałki oraz od środy do piątku - od godz. 8:00 do 15:00
  • we wtorki - od godz. 9:00 do 17:00;

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, jej wysokość obniża się do 40 zł.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania, nałożonej w razie przekroczenia limitu czasu na wykupionym bilecie do 30 min., jej wysokość obniża się do 20 zł.

Opłata dodatkowa, nieuiszczona w terminie 28 dni od daty wystawienia wezwania, podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Podstawa prawna: art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) oraz uchwała Nr XLVII/902/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Łodzi oraz opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2012, poz. 2940 z późn. zm.).
Reklamacje dotyczące nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia do :
 
-  Zarządu Dróg i Transportu
a) osobiście w kancelarii CUW, ul Piotrkowskiej 175
b) za pośrednictwem poczty
c) drogą mailową zdit@zdit.uml.lodz.pl (odpowiedzi udzielane są zgodnie z Działem VIIIustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego)
d) fax-em : 42 638-49-58
 
- za pośrednictwem firmy City Parking Group S.A. 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 125, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 - 18

 

WEZWANIE DO STAWIENNICTWA CELEM PRZEDSTAWIENIA DOWODU UISZCZENIA OPŁATY Z TYTUŁU PARKOWANIA W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA

 

 

Zarząd Dróg i Transportu
Łódź, ul. Piotrkowska 173
Tel. 042/638 58 41