Podstawy prawne

1. Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591),
2. Ustawa z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1256 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)
4. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260),
5. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. Prawo przewozowe. (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.),
6. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.),
7. Ustawa z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.),
10. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
11. Ustawa z dnia 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 931 ze zm.),
12. Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.),
13. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.),
14. Ustawa z dnia 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.),
15. Ustawa z dnia 5.07.2001 r. o cenach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 385),
16. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.),
17. Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.),
18. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2012 r. poz. 21),
19. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
20. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 267),
21. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),
22. Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.),
23. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054 ze zm.),
24.  Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.),
25.  Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.),
26. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
27. Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512),
28. Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 992 ze zm.),
29. Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
30. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.),
31. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.),
32. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330),
33. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.),
34. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
35. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008,  Nr 25 poz. 150 ze zm.),
36. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z  2009 Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
37. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),
38. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.),
39. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059),  
40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481),
41. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.),
42. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),
43. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),
44. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 ze zm.),
45. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.),
46. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),
47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. Nr 138 poz. 1554),
48. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.),
49. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055),
51. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),
52. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200 poz. 2051 ze zm.),
53. Uchwała Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 marca 2003r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Dróg i Transportu” (tekst jedn. w uchwale Nr LVIII/1217/13 z dnia 6 marca 2013 r.).
55. Uchwała Nr LVIII/1218/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej o nazwie Zarząd Dróg i Transportu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1896).
56. Uchwała Nr 2090/255/2000 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz trybu i formy zawierania umów z przewoźnikami o korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Łodzi.
57. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3635).
58. Uchwała Nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29.01.1997 r. w sprawie przyjęcia polityki transportowej dla miasta Łodzi.
59. Uchwała Nr 1174/132/99 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 28.12.1999 r. w sprawie przyjęcia „Planu obsługi komunikacyjnej Łodzi”.
60. Uchwała Nr 1620/189/2000 Zarządu Miasta Łodzi z dnia 15.06.2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Planu obsługi komunikacyjnej Łodzi”.
61. Zarządzenie Nr 3471/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.12.2012 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.
62. Zarządzenie Nr 1689/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 03.06.2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania stoisk ekspozycyjno-handlowych przed lokalami sklepowymi zlokalizowanymi przy ul. Piotrkowskiej (na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza) na terenie pozostającym we władaniu Miasta Łodzi.