Przebudowa układu drogowo-torowego

Przebudowa układu drogowo-torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi


Głównym elementem inwestycji była przebudowa ul. Kopernika, polegająca przede wszystkim na poprawie stanu nawierzchni układu torowo-drogowego, ujednoliceniu jej szerokości oraz poprawie warunków korzystania z przystanków tramwajowych. Inwestycja obejmowała modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię oraz zawężenie całkowitej szerokości jezdni do 7,0 m, przebudowę zjazdów, przebudowę chodników, przebudowę przystanków tramwajowo-autobusowych oraz przebudowę systemu odwodnienia. Projekt obejmował również przebudowę i rozbudowę fragmentu ul. Łąkowej.

Projekt obejmował:
- Przebudowę drogi powiatowej - ok. 1,1 km
- Przebudowę sieci transportu szynowego - ok.1,1 km
- Przebudowę skrzyżowań - 3 szt.
- Przebudowę chodników;
- Budowę przystanków;
- Budowę zatok postojowych;
- Przebudowę zjazdów;
- Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- Odwodnienie układu torowo-drogowego za pomocą kanalizacji deszczowej;
- Przebudowę oświetlenia ulicznego;
- Przebudowę sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.

Realizacja inwestycji ma na celu:
▪ Zwiększenie przepustowości układu drogowo-torowego ulicy Kopernika poprzez modernizację torowiska tramwajowego oraz przebudowę skrzyżowań ul. Kopernika z ul. Łąkową, ul. Lipową, ul. Żeromskiego i ul. Józefa;
▪ Powiązanie dróg lokalnych wokół obszarów mieszkaniowo - usługowych zlokalizowanych w obrębie ul. Kopernika z siecią dróg krajowych (Al. Włókniarzy DK1);
▪  Znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników ruchu;
▪ Poprawę dostępności komunikacji miejskiej oraz ułatwienie korzystania dla osób niepełnosprawnych;
▪ Umożliwienie rozwoju obszarów zlokalizowanych w obrębie ul. Kopernika poprzez poprawę jej stanu oraz funkcjonalności;

Projekt wpłynął również korzystnie na układ regionalny. Rozbudowa ul. Kopernika przysłużyła się do szybszego wyjazdu mieszkańców z obszarów zabudowanych poprzez powiązanie z drogami krajowymi (Al. Włókniarzy DK1) stanowiącymi drogi dojazdowe do miejsc pracy w centrum oraz na obrzeżach Miasta Łodzi. W szerszej perspektywie realizacja inwestycji daje możliwość szybszego dostępu do drogi krajowej DK71, DK72 i dalej do drogi ekspresowej S14 i S8 stanowiącej dojazd do Miasta Wrocławia, a także do autostrady A2 stanowiącej połączenie Miast Poznania i Warszawy. Poprawa dostępności do opisanego układu drogowego niesie za sobą możliwość szybszego dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych poza granicami Miasta Łodzi.


Termin realizacji: grudzień 2012 r. - styczeń 2016 r.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg i Transportu
Całkowita wartość projektu: 32 309 650,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 19 996 693,96 PLN


Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego