Przebudowa ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Głównym elementem inwestycji jest przebudowa ul. św. Teresy, polegająca przede wszystkim na poprawie stanu nawierzchni jezdni, ujednoliceniu jej szerokości oraz poprawie warunków ruchu dla pojazdów ciężarowych.

Inwestycja obejmowała wykonanie pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę lub budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych i postojowych, parkingów, rozbudowę systemu odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

W związku z przebudową skrzyżowań ul. św. Teresy z ul. Szczecińską oraz z pozostałymi ulicami poprzecznymi, inwestycja obejmowała również rozbudowę odcinków tych ulic, w zakresie pozwalającym na prawidłowe dowiązanie wlotów.

Projekt obejmował:

a) przebudowę ulicy św. Teresy polegającą na budowie nowej nawierzchni, przebudowie skrzyżowań z ulicami Szczecińską, Teofilowską, Kaczeńcową i Traktorową;

b) przebudowę nawierzchni istniejących chodników, budowę nawierzchni nowych chodników i ścieżek rowerowych;

c) przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów i budowę nowych zjazdów;

d) budowę pasów postojowych oraz parkingów;

e) przebudowę istniejących i budowę nowych zatok autobusowych;

f) rozbudowanie odwodnienia – budowa nowych wpustów ulicznych wraz z przykanalikami do istniejących kanałów deszczowych, wymiana i regulacja istniejącej infrastruktury technicznej;

g) przebudowę oświetlenia ulicznego;

h) przebudowę istniejących sieci uzbrojenia;

i) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

j) gospodarkę zieleni pasa drogowego.

 

Realizacja przedmiotowej inwestycji miała na celu:

Zwiększenie przepustowości ulicy św. Teresy poprzez wprowadzenie skrzyżowania typu "rondo" oraz wprowadzenie normatywnych parametrów ulicy ułatwiających ruch pojazdów ciężarowych;

Powiązanie dróg lokalnych wokół obszarów przemysłowych zlokalizowanych w obrębie ul. św. Teresy z siecią dróg krajowych (ul. Aleksandrowska DK72);

 Znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników ruchu;

Poprawę dostępności komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych;

Umożliwienie rozwoju obszarów zlokalizowanych w obrębie ul. św. Teresy poprzez poprawę jej stanu oraz funkcjonalności.

 

Projekt wpłynął korzystnie na układ regionalny. W obrębie ul. św. Teresy zlokalizowane są zakłady przemysłowe oraz spedycyjne tj. "Rossman”, "Sistema” i "DHL". Wprowadzone rozwiązania wpłynęły znacząco na bezpieczeństwo oraz czas dojazdu (dostępu) do przywołanych punktów ułatwiając dojazd do istniejących miejsc pracy i przyczyniając się jednocześnie do rozwoju obszarów o znaczeniu lokalnym oraz regionalnym. Ułatwienie dojazdu oraz znaczące skrócenie czasu dostępu do przywołanych zakładów wpłynęło wymiernie na centrum rozwoju jaki obsługuje ul. św. Teresy, a w dłuższej perspektywie pozwoli na lokowanie w jej obrębie nowych punktów przemysłowych bądź rozbudowę już istniejących niosących za sobą nowe miejsca pracy.

Rozbudowa ul. św. Teresy przysłużyła się do szybszego wyjazdu samochodów ciężarowych z terenów zakładowych poprzez powiązanie z drogami krajowymi (ul. Aleksandrowska DK72) stanowiącymi dojazd do drogi krajowej DK71, DK1 i dalej do drogi ekspresowej S14 i S8, a także do autostrady A2 stanowiącej połączenie Miast Poznania i Warszawy (dostęp do sieć TEN-T). Poprawa dostępności do opisanego układu drogowego niesie za sobą możliwość szybszego dojazdu do głównych arterii układu drogowego Województwa Łódzkiego.

 

Termin realizacji: październik 2013 r. - styczeń 2016 r.

 

Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi     

Całkowita wartość projektu: 14 989 329,39 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 759 956,41 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 6 453 709,50 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego