Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.13.2017
Treść:
01/08/2017    S145    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwartaI.Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic


2017/S 145-298569
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiT
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak – w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 422756435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 


Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi.Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.13.2017


II.1.2)Główny kod CPV
45233252


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.1.4)Krótki opis:

 


1. Przedmiotem zamówienia są remonty wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 9 części.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-9 (2a-2i), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3


II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 1 – Remont ul. Bzowej i ul. WarszawskiejCzęść nr: 1


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest remont ul. Bzowej i ul. Warszawskiej.


Zadanie 1 – Remont ul. Bzowej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Bzowej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni jezdni;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem;


— wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia;


— wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu;


— wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu;


— wymiana fragmentów nawierzchni chodnika na nową;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni;


— wymiana na nowe obrzeży trawnikowych;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 2 – Remont ul. Warszawskiej


Zakres planowanych prac obejmuje modernizację przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską przy ul. Stalowej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni przejścia;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wbudowanie płyt EPT w torowisku tramwajowym;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— wymiana obrzeży trawnikowych;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 1 (Formularz 2a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań;


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 1 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 2 – Remont ul. Mrówczej i ul. LimanowskiegoCzęść nr: 2


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest remont ul. Mrówczej i ul. Limanowskiego.


Zadanie 1 – Remont ul. Mrówczej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Mrówczej na odcinku od ul. Czapli w kierunku ul. Jaskółczej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni jezdni;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;


— wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu;


— wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu;


— dostosowanie fragmentów nawierzchni chodnika do poziomu remontowanej jezdni;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 2 – Remont ul. Limanowskiego


Zakres planowanych prac obejmuje utworzenie fragmentu ścieżki rowerowej na istniejącym chodniku przy ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do al. Włókniarzy wraz z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— dostosowanie fragmentów nawierzchni chodnika do nowej organizacji ruchu;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu jezdni;


— dostosowanie obrzeży trawnikowych;


— wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi rowerowej i przejść dla pieszych


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 2 (Formularz 2b), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 2 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 3 – Remont ul. HalkiCzęść nr: 3


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest remont ul. Halki.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Halki na odcinku od ul. Przestrzennej do ul. Scaleniowej.


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod jezdnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 35 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5 MPa) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr.4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr.4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton B-15;


— Regulacja wysokościowa atrmatury kanalizacyjnej oraz wpustów ulicznych;


— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 20 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych koloru szarego 25x25x8 na podsypce cementowo-piaskowej;


— Ustawienie obrzeża trawnikowego 30x8x100 na podsypce cementowo-piaskowej;


— Rozebranie nawierzchni zajazdów o nawierzchni betonowej, brukowcowej, z kostki betonowej wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod zjazdy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 20 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na zjazdach gr. 5 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej;


— Regulacja wysokościowa armatury wodociągowej;


— Regulacja wysokościowa studni telefonicznej.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 3 (Formularz 2c), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki;


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań;


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 3 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 4 – Remont ul. RedowejCzęść nr: 4


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 4 jest remont ul. Redowej.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Redowej na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnickiej


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Korytowanie pod jezdnię i zjazdy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 55 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— 3. Wykonanie podbudowy pomocniczej pod jezdnię i zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5 MPa) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię i zjazdy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Ustawienie krawężników betonowych 100x20x30 cm na ławie betonowej z oporem – beton B-15 z wywozem gruzu na odl. do 15 km;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 30 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą;


— Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej;


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;


— Regulacja wysokościowa studzienek włazów kanałowych, wpustów kan. deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 4 (Formularz 2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 4 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 5 – Remont ul. Kopalnianej i ul. Dzikich PólCzęść nr: 5


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 5 jest remont ul. Kopalnianej i ul. Dzikich Pól.


Zadanie 1 – Remont ul. Kopalnianej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Jedwabniczej do ul. Transportowej


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Korytowanie pod jezdnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 43 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem ( RM= 2,5 MPa ) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;


— Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (materiał z rozbiórki i wykonawcy) zagęszczanego mechanicznie gr. 0,10 m;


— Zdemontowanie starego i zamontowanie nowego progu zwalniającego.


Zadanie 2 – Remont ul. Dzikich Pól


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na ul. Dzikich Pól na odcinku od nr 11 do nr 13.


Szczegółowy zakres:


— Korytowanie wykonane na całej szerokości wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 40 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 10 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm;


— Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu YOMB 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 5 (Formularz 2e), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 5 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 6 – Remont ul. LublinekCzęść nr: 6


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 6 jest remont ul. Lublinek.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Lublinek na odcinku Maratońska-tory kolejowe.


Łączny zakres prac obejmuje:


— miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;


— miejscowe wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem;


— wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia;


— wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej średniej gr. 4 cm;


— wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;


— wykonanie pobocza szerokości 0,5 m wraz z dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni destruktem asfaltowym;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 6 (Formularz 2f), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 6 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 7 – Remont ul. Konstantynowskiej, ul. Grenadierów i w rejonie Górki RetkińskiejCzęść nr: 7


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 7 jest remont ul. Konstantynowskiej, ul. Grenadierów i w rejonie Górki Retkińskiej


Zadanie 1 – Remont ul. Konstantynowskiej


Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Konstantynowską wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu oraz remont i budowa chodnika przy ul. Lontowej.


Łączny zakres prac obejmuje:


rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku;


— rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z wywozem urobku na odległość 15 km;


— korytowanie wykonane na całej szerokości wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 15 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— wykonanie krawężników betonowych 100x20x30 cm nowe na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;


— wykonanie obrzeży betonowych trawnikowych 30x8 cm nowe na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;


— wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 gr. 5 cm w torowisku;


— wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego;


— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej BA warstwa ścieralna dla ruchu KR3-KR6 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową gr. 5 cm;


— wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 8 cm podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych wskaźnikowych 30 x 30 x 8 cm podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;


— uzupełnienie szczelin przy torowisku pomiędzy szyną a płytami betonowymi szerokości do 5 cm masą zalewową na gorąco;


— wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą chemoutwardzalną;


— wykonanie projektu docelowej organizacja ruch wraz z wykonaniem.


Zadanie 2 – Remont ul. Grenadierów


Zakres planowanych prac obejmuje utwardzenie początku ulicy Grenadierów.


Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie istniejącej nawierzchni;


— korytowanie;


— wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz


z oporem;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych kostki betonowej;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— wykonanie nawierzchni bitumicznej;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 3 – Remont w rejonie Górki Retkińskiej


Zakres planowanych prac obejmuje utwardzenie ścieżki w rejonie Górki Retkińskiej


Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz


z oporem;


— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 7 (Formularz 2g), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 7 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 8 – Remont ul. ZelwerowiczaCzęść nr: 8


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: <span class="nutsCode" title="Miasto Ł&oa


Termin składania ofert:do 7 września 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 września 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Renata Woźniak (2017-08-01 16:30:17)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2017-08-01 16:38:10)