Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.18.2018
Treść:

Ogłoszenie nr 546134-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki. Zakres robót obejmuje: - naprawę elewacji wraz z uszczelnieniem dylatacji, - wymianę stopni, - odnowienie zabezpieczenia antykorozyjnego na balustradach i konstrukcji zadaszenia, - wymianę poliwęglanu na zadaszeniu i balustradach, - wymianę instalacji elektroenergetycznej wraz z oświetleniem, - wymianę pompy, - montaż koszy i atrap kamer monitoringu zewnętrznego. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności : a) demontaż zadaszenia wraz z utylizacją; b) oczyszczenie konstrukcji zadaszenia metodą strumieniową wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej zestawami firmowymi epoksydowo-poliuretanowymi o grubości min 200 µm w odcieniu RAL 7016 posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie na konstrukcję zadaszenia; c) wymiana całego zadaszenia z poliwęglanu komorowego na nowe wraz z niezbędnymi pracami (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów szkieletu zadaszenia, zabezpieczenie komór płyt pleksiglasu taśmą paroszczelną oraz paroprzepuszczalną, montaż niezbędnych uszczelek na krawędziach płyt); d) oczyszczenie ścian ze starej farby metodą skrobania wraz ze szlifowaniem nierówności i gruntowaniem; e) odnowienie warstwy izolacyjnej na dylatacjach środkami posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM wraz z zatynkowaniem, zaszpachlowaniem i przygotowaniem do malowania (gruntowanie); f) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami z podwyższoną zdolnością do pokrywania zarysowań i odporną na akty wandalizmu (podkład 1x, malowane 2x); g) szpachlowanie elementów betonowych o średniej grubości 0,05 cm zaprawą PCC; h) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 6 cm zaprawą PCC; i) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 10 cm zaprawą PCC; j) oczyszczenie barierek i poręczy metodą strumieniową wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej zestawami firmowymi epoksydowo-poliuretanowymi o grubości min 200 µm w odcieniu RAL 7016, posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie; k) wymiana całości poliwęglanu w barierkach wraz z niezbędnymi pracami montażowymi (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów barierek); l) wymiana nakrywy studzienki przepompowni z blachy ryflowanej; m) wymiana pompy typ SLV. 80.80.15.4.DC w przepompowni zlokalizowanej od strony ul. Pstrągowej; n) wymiana wszystkich stopni granitowych płomieniowanych antypoślizgowych o wymiarach 150x38x4; o) wymiana warstwy antypoślizgowej podjazdu z żywicy epoksydowej dla osób niepełnosprawnych p) wymiana całego rusztu odwodnienia liniowego na antykradzieżowy; q) remont dwóch wnęk z rozdzielniami w zakresie demontażu i sprawdzenia istniejących osprzętów elektroenergetycznych, zlokalizowania i zabezpieczenia miejsca dostawania się wody do w/w wnęk, uzupełnienie ubytków w tynku oraz pomalowanie wnęk, wykonanie i zamontowanie nowego obramowania z drzwiami zamykanymi na klucz, ponowne zainstalowanie i uruchomienie zdemontowanego wcześniej osprzętu elektroenergetycznego; r) wymiana istniejących linii elektroenergetycznych w całości na przewody odpowiadające przekrojem i materiałem przewodom obecnie istniejącym oraz poprowadzenie pod tynkiem w rurach pozwalających na wymianę poszczególnych odcinków przewodów; s) montaż nowych opraw oświetlenia tunelu w zakresie demontażu istniejącego oświetlenia w raz z konstrukcją blaszaną w narożnikach tunelu, montażu oświetlenia LED tunelu na suficie po środku. Oprawy firmy „ Holophane- Prismashild” lub równoważne pod względem paramentów technicznych w ilości odpowiedniej dla spełnienia wymaganych normami i przepisami parametrów oświetleniowych.; t) Parametry oświetlenia schodów i pochylni: - montażu oświetlenia LED pochylni w konstrukcji dachu(tak jak istniejące) - budowa oprawy dwukomorowa - materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo - materiał klosza – PC - montaż na gwint o średnicy 1’’ (rurowy) - budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz moduł zasilającego - stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 - szczelność komory optycznej – IP67 - szczelność komory elektrycznej – IP55 - moc dostosować do wymagań norm uwzględniając wszystkie straty - znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz - układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI - klasa ochronności elektrycznej: I lub II - rodzaj źródła światła - LED u) montaż koszy na śmieci; v) przełożenie kostki brukowej na dojściach do przejścia podziemnego w miejscach zapadnięć, wymiana uszkodzonej kostki na nową; w) montaż atrap kamer monitoringu zewnętrznego 6 szt. x) w cenie robót należy uwzględnić opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, uzgodniony i zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem oraz wszelkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania remontu y) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania określone przez Inspektora ZDiT w tym gruz i elementy kamienne są własnością Zamawiającego. Należy składować je w miejscu wskazanym przez ZDiT, w odległości max do 25 km lub na placu wykonawcy z) materiały z rozbiórki typu złom są własnością zamawiającego. Na wykonawcy leży obowiązek sprzedaży wskazanego materiału podmiotowi oferującemu najkorzystniejszą cenę, wyłonionemu z przeprowadzonego zapytania ofertowego skierowanego do min. 3 przedsiębiorstw złomujących. Otrzymana kwota podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz nr 2), w Tomie II SIWZ stanowiącym „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”. 2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji zamówienia czynności polegające na: a) obsłudze urządzeń technicznych biorących udział w procesie oczyszczania elementów stalowych metodą strumieniową, b) demontażu i montażu elementów zadaszenia, c) instalacji osprzętu elektroenergetycznego, d) obsłudze maszyn niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia, e) zabezpieczeniu terenu podczas wykonywanych prac - będzie wykonywało co najmniej 5 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3. powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45221211-4
45317000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt.6) Ustawy, które obejmować będą roboty, będące powtórzeniem podobnych robót budowlanych, których zakres obejmuje m.in.: a)demontaż zadaszenia wraz z utylizacją; b)oczyszczenie konstrukcji zadaszenia metodą strumieniową wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej zestawami firmowymi epoksydowo-poliuretanowymi o grubości min 200 µm w odcieniu RAL 7016 posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie na konstrukcję zadaszenia; c)wymiana całego zadaszenia z poliwęglanu komorowego na nowe wraz z niezbędnymi pracami (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów szkieletu zadaszenia, zabezpieczenie komór płyt pleksiglasu taśmą paroszczelną oraz paroprzepuszczalną, montaż niezbędnych uszczelek na krawędziach płyt); d) oczyszczenie ścian ze starej farby metodą skrobania wraz ze szlifowaniem nierówności i gruntowaniem; e) odnowienie warstwy izolacyjnej na dylatacjach środkami posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM wraz z zatynkowaniem, zaszpachlowaniem i przygotowaniem do malowania (gruntowanie); f) zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych powłokami z podwyższoną zdolnością do pokrywania zarysowań i odporną na akty wandalizmu (podkład 1x, malowane 2x); g) szpachlowanie elementów betonowych o średniej grubości 0,05 cm zaprawą PCC; h) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 6 cm zaprawą PCC; i) naprawa miejscowa powierzchni betonowych o średniej głębokości ubytków 10 cm zaprawą PCC; j) oczyszczenie barierek i poręczy metodą strumieniową wraz z wykonaniem powłoki antykorozyjnej zestawami firmowymi epoksydowo-poliuretanowymi o grubości min 200 µm w odcieniu RAL 7016, posiadającymi aktualną Aprobatę Techniczną/ Rekomendację IBDiM poprzez dwukrotne nałożenie; k) wymiana całości poliwęglanu w barierkach wraz z niezbędnymi pracami montażowymi (uzupełnienie zniszczonych bądź brakujących elementów barierek); l) wymiana nakrywy studzienki przepompowni z blachy ryflowanej; m) wymiana pompy typ SLV. 80.80.15.4.DC w przepompowni zlokalizowanej od strony ul. Pstrągowej; n) wymiana wszystkich stopni granitowych płomieniowanych antypoślizgowych o wymiarach 150x38x4; o) wymiana warstwy antypoślizgowej podjazdu z żywicy epoksydowej dla osób niepełnosprawnych p) wymiana całego rusztu odwodnienia liniowego na antykradzieżowy; q) remont dwóch wnęk z rozdzielniami w zakresie demontażu i sprawdzenia istniejących osprzętów elektroenergetycznych, zlokalizowania i zabezpieczenia miejsca dostawania się wody do w/w wnęk, uzupełnienie ubytków w tynku oraz pomalowanie wnęk, wykonanie i zamontowanie nowego obramowania z drzwiami zamykanymi na klucz, ponowne zainstalowanie i uruchomienie zdemontowanego wcześniej osprzętu elektroenergetycznego; r) wymiana istniejących linii elektroenergetycznych w całości na przewody odpowiadające przekrojem i materiałem przewodom obecnie istniejącym oraz poprowadzenie pod tynkiem w rurach pozwalających na wymianę poszczególnych odcinków przewodów; s) montaż nowych opraw oświetlenia tunelu w zakresie demontażu istniejącego oświetlenia w raz z konstrukcją blaszaną w narożnikach tunelu, montażu oświetlenia LED tunelu na suficie po środku. Oprawy firmy „ Holophane- Prismashild” lub równoważne pod względem paramentów technicznych w ilości odpowiedniej dla spełnienia wymaganych normami i przepisami parametrów oświetleniowych.; t) Parametry oświetlenia schodów i pochylni: - montażu oświetlenia LED pochylni w konstrukcji dachu(tak jak istniejące) - budowa oprawy dwukomorowa - materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo - materiał klosza – PC - montaż na gwint o średnicy 1’’ (rurowy) - budowa oprawy pozwalająca na szybką wymianę układu optycznego oraz moduł zasilającego - stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 - szczelność komory optycznej – IP67 - szczelność komory elektrycznej – IP55 - moc dostosować do wymagań norm uwzględniając wszystkie straty - znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz - układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI - klasa ochronności elektrycznej: I lub II - rodzaj źródła światła - LED u) montaż koszy na śmieci; v) przełożenie kostki brukowej na dojściach do przejścia podziemnego w miejscach zapadnięć, wymiana uszkodzonej kostki na nową; w) montaż atrap kamer monitoringu zewnętrznego 6 szt. x) w cenie robót należy uwzględnić opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót, uzgodniony i zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem oraz wszelkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania remontu y) materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania określone przez Inspektora ZDiT w tym gruz i elementy kamienne są własnością Zamawiającego. Należy składować je w miejscu wskazanym przez ZDiT, w odległości max do 25 km lub na placu wykonawcy z) materiały z rozbiórki typu złom są własnością zamawiającego. Na wykonawcy leży obowiązek sprzedaży wskazanego materiału podmiotowi oferującemu najkorzystniejszą cenę, wyłonionemu z przeprowadzonego zapytania ofertowego skierowanego do min. 3 przedsiębiorstw złomujących. Otrzymana kwota podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta Łodzi. 2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 100 dni od dnia podpisania umowy. Terminem zakończenia zamówienia będzie data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego. Powyższy termin może ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia na minimalny okres, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższy okres może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia roboty budowlane, polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektów inżynierskich o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto. UWAGA: 1. Przez definicję zamówienia, Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawartą między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane. 2. Przez definicję obiektu inżynierskiego, Zamawiający rozumie obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. Z U. 2000 r. nr 63 poz. 735). 3. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie, którego elementem/częścią było wykonanie zakresu prac określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz robót budowlanych wykonanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości robót o których mowa powyżej. 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z Wykonawców wspólnych/członków Konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. b) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy Konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. c) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 6. W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w wykonaniu robót budowlanych w ramach jednego zamówienia polegających na wykonaniu remontu, budowie lub przebudowie obiektów inżynierskich o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto. 2.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie. 1. UWAGA : 1. Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem 25 września 2014 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 3. W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1 –7.3.2.4. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór Formularza zawierający wykaz robót zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ. 2.dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 3.wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Formularza zawierający wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 4.oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt 6.3.3.2.SIWZ. Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium ustala się na kwotę 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych, 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a)wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)wskazanie sumy gwarancyjnej, d)określenie terminu ważności gwarancji, e)z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie pieniądza poprzez wpłatę wadium w kasie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14. SIWZ. 9.Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 20,00
termin wykonania zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres i warunki zmiany umowy określone są w § 15 wzoru umowy zamieszczonym w Tomie III SIWZ - Formularz Aktu Umowy. 1.1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 1.1.1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w następujących okolicznościach: a) dopuszcza się zmianę technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmianę materiałów w niezbędnym zakresie; przy czym w/w zmiana musi być spowodowana obiektywnymi okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy i powodującymi konieczność zmiany ze względu na zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy; w/w zmiany nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości wykonania w stosunku do wymagań określonych w niniejszej umowie, b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń STWiORB spowodowanych przez: - pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji robót, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowań. c) jeśli zaistnieje konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w STWiORB w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach; 1.1. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia/zlecenia w warunkach określonych w STWiORB dla danego rodzaju robót – tylko o okres trwania tych okoliczności, b) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: - gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, c) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. d) konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie robót budowlanych, e) konieczność udzielenia zamówienia zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym a konieczne do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonani zamówienia podstawowego, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia i tylko o okres faktycznego ich trwania. 1.1.3. Zmiany, o których mowa w tym paragrafie muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem Strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej na 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian lub końcem trwania umowy - pod rygorem nieprzedłużenia terminu. 1.1.4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 1.1.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, 2 i 6 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres tej trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. 1.1.6. Dopuszcza się zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 e ustawy Prawo zamówień publicznych. 1.1.7.Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom. b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 13 ust. 3; d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 1.1.8. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 1.1.9 Zmiany niniejszej umowy (z wyjątkami określonym w niniejszej umowie) oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron umowy pod rygorem nieważności. 1.1.10. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 pkt a) - c) możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie/zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego a w przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegółowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” z kosztorysu szczegółowego, b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej”, c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami. d. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 1.1.11. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 1.1.12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 1.1.13. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 14. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-07, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać: 1.1.Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1; 1.2.Formularz cenowy stanowiący Formularz nr 2; 1.3.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.4.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4; 1.5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 1.6.Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5. 1.8.Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126) [zwane dalej Rozporządzeniem], które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d.czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 8.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 9.Wykonawca, który za

Termin składania ofert:do 7 maja 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 7 maja 2018 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2018-04-17 21:12:31)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2018-04-17 21:18:37)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Przeprowadzenie badań struktury przejazdów pasażerów linii autobusowych nr 201 i 202 według rodzajów biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.19.2018
Treść:

13/04/2018    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

    I.II.III.IV.VI.

Polska-Łódź: Usługi przeprowadzania badań ankietowych

2018/S 072-159994

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych - Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak - w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 422726435
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przeprowadzenie badań struktury przejazdów pasażerów linii autobusowych nr 201 i 202 według rodzajów biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi

Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.19.2018
II.1.2)Główny kod CPV
79311200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania struktury przejazdów pasażerów linii autobusowych nr 201 i 202 według rodzaju biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi wraz z analizą i opracowaniem raportu podsumowującego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ –,,Formularz aktu umowy”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79310000
72316000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania struktury przejazdów pasażerów linii autobusowych nr 201 i 202 według rodzaju biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi wraz z analizą i opracowaniem raportu podsumowującego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ –,,Formularz aktu umowy”.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:

a) koordynowaniu przeprowadzenia badań struktury przejazdów pasażerów linii autobusowych nr 201 i 202 według rodzajów biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi,

b) opracowaniu zestawienia wyników ww. badań,

— były wykonywane na przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 2 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 2 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 3) Ustawy wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia zatrudniona była na cały okres trwania umowy na podstawie umowy o pracę 1 osoba niepełnosprawna*, spełniająca przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).

5. Realizacja zamówienia przez osoby niepełnosprawne.

W Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy Zamawiający określił w szczególności:

a) liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania;

b) sposób dokumentowania uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 3) Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań.

Powyższa ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych może ulec zwiększeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie zatrudnienia dodatkowych osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: przekazanie wyników przeprowadzonych badań w formie prezentacji multimedialnej w pliku kompatybilnym z Power Point (minimum 10 slajdów) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: sporządzenie bazy danych w pliku kompatybilnym z Excel, umożliwiającym filtrowanie danych pod kątem dodatkowych kryteriów / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 23/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące wadium znajdują sie w pkt 9 Tomu I SIWZ.Wysokość wadium ustala się na kwotę: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

2.Termin związania oferta 60 dni.

3.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):

2.1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

Na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Formularz zawierający wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie.

Dwa zamówienia polegające na:- przeprowadzeniu badań struktury przejazdów pasażerów publicznego transportu zbiorowego według rodzajów biletów wraz z analizą wyników badań o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto każde, obejmujące grupę badawczą min. 6 000 osób.

Uwaga:

1) Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były usługi.

2) Zamawiający wymaga wskazania wykonania usług w ramach dwóch różnych zamówień tj. odrębnych umów.

3) Każde z zamówień wskazane przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie elementy

Powyższego zakresu.

4) Przez publiczny transport zbiorowy Zamawiający rozumie, zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust 1 pkt 14 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 ze zm.), powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej.

5) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w złożonych przez Wykonawców dokumentach w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.

6) a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia.

b) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia

W zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

c) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się

O udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac.

7)Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie, którego elementem / częścią było wykonanie zakresu usług określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług wykonanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług, o których mowa powyżej.

8)Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Tomem III SIWZ – Formularz aktu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:

a)brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz

b)spełnienie, na poziomie opisanym poniżej, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w

Dokumentach zamówienia -Tom I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6i7SIWZ.

3. Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia(JEDZ).

4. Wykonawca,który powołuje się na zasoby innych podmiotów,w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,wraz z ofertą,składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.Zasady przygotowania i wypełniania formularza JEDZ zostały opisane w pkt 11.11, 7.1.1. oraz w pkt 12.2.Tomu I SIWZ.

5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art.24aa ust.1 Ustawy mówiącym o tym,że:„Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu” zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 7 Tomu I SIWZ.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.Uz 2016 poz.1126)

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,a także w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w Rozporządzeniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23. wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/04/2018

Termin składania ofert:do 23 maja 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 23 maja 2018 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Renata Woźniak (2018-04-13 14:20:48)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2018-04-13 14:28:01)