Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 11 części
Numer sprawy:ZDiT-DZ.2620.10.2020
Treść:

18/03/2020    S55    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
I.II.III.IV.VI.
Polska-Łódź: Roboty budowlane
2020/S 055-129907
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
Adres pocztowy: ul. Piotrkowska 173
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711
Kod pocztowy: 90-447
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak
E-mail: zamowienia@zdit.uml.lodz.pl
Tel.: +48 422726435
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://moniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 11 części
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.2620.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych ulic położonych na terenie Miasta Łodzi w następujących lokalizacjach:
— ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż,
— ul. Chocianowicka, Łaskowice, Edwarda Abramowskiego,
— Osiedle Dolina Łódki – remont ul. Obłocznej na odcinku od ul.Listopadowej
Do ul. Kamykowej,
— ul. Henrykowska,
— ul. Pomorska,
— al. Hetmańska,
— ul. Wojciecha Gersona,
— ul. Gabrieli Zapolskiej,
— ul. Źródłowa,
— ul. Pienista,
— ul. Taborowa,
— ul. Tadeusza Gajcego
— ul. Czorsztyńska.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych części 1-11 (Formularze 2a – 2k) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na trzy części zamówienia z zastrzeżeniem, że nie może złożyć oferty jednocześnie na część 6, 7, 9, tzn. Wykonawca może złożyć ofertę na:
— część 6 oraz dwie inne części (za wyjątkiem części 7 i 9).
Albo
— część 7 oraz dwie inne części (za wyjątkiem części 6 i 9).
Albo
— część 9 oraz dwie inne części (za wyjątkiem części 6 i 7).
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont ul. Czerwonych Maków na odcinku od nr 2A w kierunku ul. Białych Róż.
Zakres planowanych prac obejmuje remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Czerwonych Maków (od nr 2A do nr 12) oraz łącznika od ul. Czerwonych Maków do ul. Białych Róż, w tym:

1.Korytowanie w celu wykonania nowej niwelety jezdni;
2.wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego;
3.ułożenie tymczasowej nawierzchni z płyt typu yomb na podsypce piaskowej;
4.dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni;
5.odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym części 1 (Formularz 2a) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 2.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni chodników ul. Chocianowickiej, ul. Łaskowice, ul.Edwarda Abramowskiego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników ul. Chocianowickiej, ul. Łaskowice, ul.Edwarda Abramowskiego.

Zakres planowanych prac obejmuje:

Zadanie 1: Zakres planowanych prac obejmuje remont chodnika na ul. Chocianowickiej i ul. Łaskowice
Zadanie 2: Zakres planowanych prac obejmuje remont fragmentu nawierzchni chodnika przy pasażu Abramowskiego.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 2 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.2.Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 2 (Formularz 2b) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.

3. Termin związania ofertą – 60 dni.

4. Wadium – 5.000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont dróg na terenie Osiedla Dolina Łódki - południe: remont ul. Obłocznej na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej oraz remont ul. Henrykowskiej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie Osiedla Dolina Łódki - południe: remont ul. Obłocznej na odcinku od ul. Listopadowej do ul. Kamykowej oraz remont ul. Henrykowskiej.

Zakres planowanych prac obejmuje:

Zadanie 1: Zakres planowanych prac obejmuje remont dróg na terenie Osiedla Dolina Łódki - utwardzenie jezdni tłuczniem kamiennym

Zadanie 2: Zakres planowanych prac obejmuje remont ul. Henrykowskiej - utwardzenie jezdni tłuczniem kamiennym.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 3 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.3.Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 3 (Formularz 2c) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.

3. Termin związania ofertą – 60 dni.

4. Wadium – 13.000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni ul. Pomorskiej i drogi rowerowej al. Hetmańskiej

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Pomorskiej i drogi rowerowej al. Hetmańskiej.

Zakres planowanych prac obejmuje:

Zadanie 1: Remont ul. Pomorskiej – remont nawierzchni ulicy

Zakres planowanych prac obejmuje remont ul. Pomorskiej na odcinku od Runku Nowosolna do ul. Gryfa Pomorskiego

Zadanie 2: al. Hetmańska – remont drogi rowerowej.

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie remontu nawierzchni drogi rowerowej al. Hetmańskiej.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 4 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.4.Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 4 (Formularz 2d) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 50 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.

3. Termin związania ofertą – 60 dni.

4. Wadium – 14.000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni chodników ul. Wojciecha Gersona

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników ul. Wojciecha Gersona.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 5 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.5.Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 5 (Formularz 2e) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 6.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni chodników i miejsc postojowych ul. Gabrieli Zapolskiej
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników i miejsc postojowych ul. Gabrieli Zapolskiej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 6 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.6. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 6 (Formularz 2f) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 70 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 26.000,00 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont nawierzchni ulicy, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia liniowego ul. Żródłowej
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ulicy, chodników, miejsc postojowych, odwodnienia liniowego ul. Żródłowej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 7 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.7. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 7 (Formularz 2g) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 70 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 61.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont nawierzchni chodników ul. Pienistej
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni chodników ul. Pienistej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 8 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.8. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 8 (Formularz 2h) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 15.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont nawierzchni ul. Taborowej
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Taborowej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 9 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.9. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 9 (Formularz 2i) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.
Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 60 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 30.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont nawierzchni ul. Tadeusza Gajcego wraz z chodnikami
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Tadeusza Gajcego wraz z chodnikami.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 10 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.10. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 10 (Formularz 2j) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.
3) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp wymaga by czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
4) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3 powyżej i w Formularzu aktu umowy.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 40
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Pzp, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego robót budowlanych po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie do 40 dni od dnia przekazania terenu budowy.
2. Szczegółowe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi znajdują się w pkt. 4.4.1, 2, 3 Tomu I SIWZ.
3. Termin związania ofertą – 60 dni.
4. Wadium – 6.000,00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Remont nawierzchni ul. Czorsztyńskiej
Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
45233252
45111200
45112000
45233000
45112710
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni ul. Czorsztyńskiej.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków w formularzu ogłoszenia szczegółowy opis Części 11 przedmiotu zamówienia zawarty jest w pkt 3.3.11. Tomu I SIWZ, a także w Formularzu cenowym części 11 (Formularz 2k) – Tom I SIWZ, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.
2) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części SIWZ STWiORB), Formularzach cenowych stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, normy europejskie, oceny techniczne, aprobaty specyfikacji technicznej, systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt.2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne&

Termin składania ofert:do 20 kwietnia 2020 12:00
Termin otwarcia ofert: 20 kwietnia 2020 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Anna Woźniak (2020-03-18 14:49:53)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2020-03-18 15:34:23)