Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. z podziałem na 4 rejony
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.9.2017
Treść:
28/04/2017    S83    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI.


Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


2017/S 083-159930

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk
Tel.: +48 426385836
E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiT
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk – w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 426385836
E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony. Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.9.2017


II.1.2)Główny kod CPV
45233222


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. z podziałem na 4 rejony, tj.:


Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty,


Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna,


Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – Polesie,


Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1


II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...)–Rejon I–teren dzielnicy Łódź BałutyCzęść nr: 1


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty.


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 (2a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 1.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 1: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon II – teren dzielnicy Łódź– GórnaCzęść nr: 2


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna.


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (2b), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 2.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 2: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – PolesieCzęść nr: 3


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. – Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – Polesie


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 (2c), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 3.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 3: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– WidzewCzęść nr: 4


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 (2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 4.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 4: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.


2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):


2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,


z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.


2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:


a)referencje,


b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,


c)inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.


2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.


2.4. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt 3 poniżej. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:


Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że:


1.1.wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie chodników (z wyłączeniem chodników bitumicznych) o łącznej wartości nie mniejszej niż:


a) dla części 1, 2 i 3: 1 300 000 PLN (brutto),


b) dla części 4: 400 000 PLN (brutto).


Uwaga:


1. Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, zamówień.


Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.


2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w złożonych przez Wykonawców dokumentach w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.


3. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.


1.2. dysponuje, co najmniej:


a) jedną osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, kryteria udzielania zamówienia, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia)


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta


IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak


IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2017

Czas lokalny: 11:00


IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2017

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:


Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1(obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust.1 Ustawy.


2.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.5), III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ–Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.


Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ


3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Tomie I SIWZ.


4.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może,w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.


5.Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24 SIWZ


6.1Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf Zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.3. – TOM I –SIWZ


6.2Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:


a)jednolite dokumenty, oraz b)zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę.
7.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
8.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.


 


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

<div class

Termin składania ofert:do 6 czerwca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2017 12:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-04-28 15:14:39)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2017-04-28 15:32:18)