Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.1.2018
Treść:

Ogłoszenie nr 506919-N-2018 z dnia 2018-01-18 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta powinna byc złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria Zarządu Dróg i Transportu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Numer referencyjny: ZDiT-DZ. 3321.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest : a) Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w nieruchomościach należących do Zarządu Dróg i Transportu położonych w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 oraz budynku wynajmowanego przez Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi wraz z terenami należącymi do tych nieruchomości. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część 1 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4. Część 2 Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: •Tomie I SIWZ : - Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), - Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b), •Tomie II SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia •Tomie III SIWZ – ,,Formularze aktu umowy”: Formularz Aktu Umowy dot. części 1,2 zamówienia 2. Podział zamówienia na części i ich opis. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2.1. Część 1 – Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4. Przedmiotem części 1 zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4; I.Usługa ochrony obejmuje: a) stałą, bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną ( jeden pracownik ) w tym dni wolne od pracy oraz święta, b) natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, c)posiadanie grupy interwencyjnej, zdolnej do podjęcia interwencji (przybycie na miejsce) max. w czasie do 15 min 00 s od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.* * Powyższy termin może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie innego czasu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. II. Do obowiązków pracownika ochrony należy w szczególności: a)kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu po opuszczeniu go przez pracowników pod kątem przestrzegania przepisów p. poż i ochrony mienia; b)prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy przez osoby uprawnione oraz jego archiwizacja; c)zakaz wydawania kluczy po godzinach pracy bez stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZDiT lub osoby upoważnionej przez Dyrektora, do przebywania na terenie nieruchomości po godzinach pracy; d)przeprowadzanie min. 3-krotnie w ciągu dyżuru obchodu nadzorowanych nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na: instalację techniczną, przedmioty lub pakunki o „podejrzanym” wyglądzie; e)egzekwowanie od pracowników i osób wchodzących i wychodzących zezwolenia na wynoszenie i wnoszenie sprzętu komputerowego, mebli oraz innych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach należy nie dopuścić do wyniesienia przedmiotu i powiadomić niezwłocznie upoważnionego pracownika ZDiT, a przedmiot zachować do wyjaśnienia; f) wezwanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym osób nietrzeźwych, zachowujących się wulgarnie lub których zachowanie może wskazać na zagrożenie dla pracowników ZDiT. W przypadkach takich należy reagować zdecydowanie ale grzecznie z poszanowaniem prawa; g)zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa mienia, h)wykonywanie ustalonych prac porządkowych omiatanie i odśnieżanie wskazanego przez Zamawiającego terenu wewnętrznego i zewnętrznego wzdłuż nieruchomości, sprzętem przekazanym przez Zamawiającego. III. Pracownik ochrony powinien być wyposażany w ubrania firmowe, identyfikator oraz sprzęt konieczny dla realizacji usługi ochrony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy– Tom III SIWZ. 2.2. Część 2 – Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36 (budynek znajduje się w remoncie) oraz utrzymanie czystości i porządku na posesji. I. Usługa ochrony obejmuje: a) stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną (jeden pracownik), w tym dni wolne od pracy oraz święta; b)natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie; c) posiadanie grupy interwencyjnej, zdolnej do podjęcia interwencji (przybycie na miejsce) max. w czasie do 15 min 00 s od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.* * Powyższy termin może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie innego czasu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. II. Do obowiązków pracownika ochrony należy w szczególności: a)kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu; b)prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy przez osoby uprawnione oraz archiwizacja dokumentacji ochrony; c)zakaz wydawania kluczy po godzinach pracy bez stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZDiT lub osoby upoważnionej przez Dyrektora, do przebywania na terenie nieruchomości po godzinach pracy; d)przeprowadzanie min. 5-krotnego w ciągu dyżuru obchodu nadzorowanych nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na: instalację techniczną, przedmioty lub pakunki o „podejrzanym” wyglądzie oraz pod kątem przestrzegania przepisów p. poż. i ochrony mienia; e)egzekwowanie od pracowników i osób wchodzących lub wychodzących zezwolenia na wynoszenie i wnoszenie sprzętu komputerowego, mebli oraz innych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach należy nie dopuścić do wyniesienia przedmiotu i powiadomić niezwłocznie upoważnionego pracownika ZDiT, a przedmiot zachować do wyjaśnienia; f)wezwanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym osób nietrzeźwych, zachowujących się wulgarnie lub których zachowanie może wskazać na zagrożenie dla pracowników ZDiT. W przypadkach takich należy reagować zdecydowanie ale grzecznie z poszanowaniem prawa; g) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa mienia; h)wykonywanie ustalonych prac porządkowych omiatanie i odśnieżanie wskazanego przez Zamawiającego terenu wewnętrznego i zewnętrznego wzdłuż nieruchomości ,sprzętem przekazanym przez Zamawiającego. III. Pracownik ochrony powinien być wyposażany w ubranie firmowe, identyfikator, telefon komórkowy oraz inny konieczny sprzęt dla realizacji usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy– Tom III SIWZ. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a Ustawy wymaga (dotyczy każdej części zamówienia) by czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502,ze zm.). 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 4 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy dla części 1 – 2. - dotyczy części 1 - całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wszystkie usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. - dotyczy części 2 - całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wszystkie usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego usług po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
   2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od 28.02.2018r. od godz. 12:00) do dnia 31.12.2018 roku. do godz. 23:59.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udowodni (wykaże), że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2213 ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie : co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każde, których przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna na obiektach użyteczności publicznej o powierzchni co najmniej 1 000 m2. UWAGA : 1. Przez budynek użyteczności publicznej – Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz.1422). 2. Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi. 3. Zamawiający wymaga wskazania wykonania (wykonywania) usług w ramach dwóch różnych zamówień tj. odrębnych umów. 4. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. W przypadku złożenia oferty na jedną lub dwie części zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tego samego doświadczenia. 6. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku. 7. Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. 8.Jeżeli Wykonawca wykonał (wykonuje) zamówienie, którego elementem / częścią było wykonanie zakresu usług określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług o których mowa powyżej. 9. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert. 2. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: dla części 1 i części 2 zamówienia: a) 4 osobami , które będą uczestniczyć bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia (pracownicy ochrony niewymagający wpisu na listę kwalifikowanych pracowników) posiadającymi: - przeszkolenie w zakresie : ppoż., bhp, udzielanie pierwszej pomocy, dozoru obiektów, - co najmniej 3 letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia budynku użyteczności publicznej, b) 1 grupą interwencyjną składającą się z 2 osób (pracownicy ochrony wymagający wpisu na listę kwalifikowanych pracowników), zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2017 r.,poz. 2213 ze zm.), którzy posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia budynków użyteczności publicznej UWAGA: 1. Przez budynek użyteczności publicznej – Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz.1422). 2. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, nie dopuszcza się możliwości wykazania tymi samymi osobami w obu częściach zamówienia. 3. Nie dopuszcza się możliwości realizacji zamówienia przez te same osoby wskazane w pkt 2 lit. a) i b) w danej jednej części zamówienia. 4. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – (okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę: a) w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013r.- 31.12.2014r. b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013r.- 30.09.2013r. c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014r. – 28.04.2014r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014r. – 28.04.2014r. 5. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnienie warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1 –7.3.2.4. SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1.ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2017 r.,poz. 2213 ze zm.), 2.wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Formularz zawierający wzór wykazu usług dla części 1 i/lub dla części 2 zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 3. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a)referencje, b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, c)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór formularza dotyczącego wykazu osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 5.oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt 6.3.3.2. SIWZ. Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Formularza z ww. oświadczeniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas dojazdu grupy interwencyjnej  20,00
aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia  20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w Tomie III SIWZ -Formularz Aktu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać: 1.1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1; 1.2. Formularz cenowy dla części 1 zamówienia stanowiący Formularz nr 2a 1.3. Formularz cenowy dla części 2 zamówienia stanowiący Formularz nr 2b 1.4. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.5. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4; 1.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 1.7. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5. 2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów - dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1 –7.3.2.4. SIWZ. 3.Forma składanych dokumentów 3.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 3.2.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 4.Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału,w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a.zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c.zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d.czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9.Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:  1 Nazwa:  Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem części 1 zamówienia jest: świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4; I.Usługa ochrony obejmuje: a) stałą, bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną ( jeden pracownik ) w tym dni wolne od pracy oraz święta, b) natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, c)posiadanie grupy interwencyjnej, zdolnej do podjęcia interwencji (przybycie na miejsce) max. w czasie do 15 min 00 s od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.* * Powyższy termin może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie innego czasu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. II. Do obowiązków pracownika ochrony należy w szczególności: a)kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu po opuszczeniu go przez pracowników pod kątem przestrzegania przepisów p. poż i ochrony mienia; b)prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy przez osoby uprawnione oraz jego archiwizacja; c)zakaz wydawania kluczy po godzinach pracy bez stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZDiT lub osoby upoważnionej przez Dyrektora, do przebywania na terenie nieruchomości po godzinach pracy; d)przeprowadzanie min. 3-krotnie w ciągu dyżuru obchodu nadzorowanych nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na: instalację techniczną, przedmioty lub pakunki o „podejrzanym” wyglądzie; e)egzekwowanie od pracowników i osób wchodzących i wychodzących zezwolenia na wynoszenie i wnoszenie sprzętu komputerowego, mebli oraz innych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach należy nie dopuścić do wyniesienia przedmiotu i powiadomić niezwłocznie upoważnionego pracownika ZDiT, a przedmiot zachować do wyjaśnienia; f)wezwanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym osób nietrzeźwych, zachowujących się wulgarnie lub których zachowanie może wskazać na zagrożenie dla pracowników ZDiT. W przypadkach takich należy reagować zdecydowanie ale grzecznie z poszanowaniem prawa; g)zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa mienia, h)wykonywanie ustalonych prac porządkowych omiatanie i odśnieżanie wskazanego przez Zamawiającego terenu wewnętrznego i zewnętrznego wzdłuż nieruchomości, sprzętem przekazanym przez Zamawiającego. III. Pracownik ochrony powinien być wyposażany w ubrania firmowe, identyfikator oraz sprzęt konieczny dla realizacji usługi ochrony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy– Tom III SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a Ustawy wymaga by czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502,ze zm.). 3.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 4 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 2 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dojazdu grupy interwencyjnej  20,00
Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia  20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od 28.02.2018r. od godz. 12:00) do dnia 31.12.2018 roku. do godz. 23:59.
Część nr:  2 Nazwa:  Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości wynajmowanej przez ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36 (budynek znajduje się w remoncie) oraz utrzymanie czystości i porządku na posesji. I. Usługa ochrony obejmuje: a) stałą, całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną (jeden pracownik), w tym dni wolne od pracy oraz święta; b)natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie; c) posiadanie grupy interwencyjnej, zdolnej do podjęcia interwencji (przybycie na miejsce) max. w czasie do 15 min 00 s od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.* * Powyższy termin może ulec zmianie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie innego czasu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. II. Do obowiązków pracownika ochrony należy w szczególności: a) kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu; b) prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy przez osoby uprawnione oraz archiwizacja dokumentacji ochrony; c) zakaz wydawania kluczy po godzinach pracy bez stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZDiT lub osoby upoważnionej przez Dyrektora, do przebywania na terenie nieruchomości po godzinach pracy; d) przeprowadzanie min. 5-krotnego w ciągu dyżuru obchodu nadzorowanych nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na: instalację techniczną, przedmioty lub pakunki o „podejrzanym” wyglądzie oraz pod kątem przestrzegania przepisów p. poż. i ochrony mienia; e) egzekwowanie od pracowników i osób wchodzących lub wychodzących zezwolenia na wynoszenie i wnoszenie sprzętu komputerowego, mebli oraz innych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach należy nie dopuścić do wyniesienia przedmiotu i powiadomić niezwłocznie upoważnionego pracownika ZDiT, a przedmiot zachować do wyjaśnienia; f) wezwanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym osób nietrzeźwych, zachowujących się wulgarnie lub których zachowanie może wskazać na zagrożenie dla pracowników ZDiT. W przypadkach takich należy reagować zdecydowanie ale grzecznie z poszanowaniem prawa; g) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa mienia; h) wykonywanie ustalonych prac porządkowych omiatanie i odśnieżanie wskazanego przez Zamawiającego terenu wewnętrznego i zewnętrznego wzdłuż nieruchomości ,sprzętem przekazanym przez Zamawiającego. III. Pracownik ochrony powinien być wyposażany w ubranie firmowe, identyfikator, telefon komórkowy oraz inny konieczny sprzęt dla realizacji usługi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia – Tom II SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy– Tom III SIWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a Ustawy wymaga by czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia były wykonywane przez co najmniej 4 osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502,ze zm.). 3.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 4 osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 2 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas dojazdu grupy interwencyjnej 20,00
Aspekty społeczne – zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia 20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy (jednakże nie wcześniej niż od 28.02.2018r. od godz. 12:00) do dnia 31.12.2018 roku. do godz. 23:59.

Termin składania ofert:do 26 stycznia 2018 09:00
Termin otwarcia ofert: 26 stycznia 2018 10:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2018-01-18 19:14:00)
zmodyfikował(a): Beata Kępka (2018-01-22 14:16:14)