Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i zadań rad Osiedli
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.24.2017
Treść:

Ogłoszenie nr 586643-N-2017 z dnia 2017-09-15 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie
Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i zadań rad Osiedli
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny
47317005200000, ul. ul. Piotrkowska 173 , 90447 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42
6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL) Tak http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia Tak http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria Zarządu Dróg i Transportu)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na
terenie Miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego i
zadań rad Osiedli
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.24.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie
miasta Łodzi w ramach realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Miasta Łodzi do Budżetu
obywatelskiego i zadań Rad Osiedli z podziałem na 4 części: Część 1 – BEZPIECZNE ŚCIEŻKI
ROWEROWE Część 2 – MIEJSCE ROWERU JEST NA JEZDNI – PASY ROWEROWE ETAP 2
Część 3 – ZEBRA NA ULICY NOWOWIEJSKIEJ ŁĄCZĄCA WSCHODNI I ZACHODNI PARK
STAROMIEJSKI Część 4 – ROWEREM NA OLECHÓW I JANÓW 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w : 2.1.Tomie III SIWZ: Opis Przedmiotu Zamówienia dot. części 1
zamówienia; Program Funkcjonalno – Użytkowy dot. części 2 zamówienia; Opis przedmiotu
Zamówienia dot. części 3 zamówienia; Opis przedmiotu Zamówienia dot. części 4 zamówienia.
2.2.Tomie II SIWZ – ,,Formularze aktu umowy”: Formularz Aktu Umowy dot. części 1 zamówienia;
Formularz Aktu Umowy dot. części 2 zamówienia; Formularz Aktu Umowy dot. części 3 i 4
zamówienia. 2.3. Tomie I SIWZ : Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a),
Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia (Formularz nr 2b), Formularzu cenowym dla części 3
zamówienia (Formularz nr 2c), Formularzu cenowym dla części 4 zamówienia (Formularz nr 2d). 3.
Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, dla każdej z części zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób (dotyczy
każdej części zamówienia), które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji danej części
zamówienia. tj.: - w zakresie części 1, będą wykonywać wymalowanie przejazdów rowerowych na
wybranych skrzyżowaniach przy pomocy oznakowania poziomego cienkowarstwowego; - w zakresie
części 2, będą wykonywać projekty organizacji ruchu dla wyznaczenia pasów ruchu na wybranych
ulicach na terenie Miasta Łodzi, wprowadzać zaprojektowane organizacje ruchu, wymalowywać pasy
rowerowe oraz tzw. „sierżanty rowerowe” na wybranych ulicach miasta Łodzi przy pomocy
oznakowania pionowego i oznakowania poziomego cienkowarstwowego; - w zakresie części 3, będą
wykonywać wymalowanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Nowowiejskiej; - w zakresie
części 4, będą wykonywać wymalowanie i oznakowanie pasów dla rowerów w lokalizacji – ciąg ulic
Przybyszewskiego – Książąt Polskich – Zakładowa, na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej.
4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o
których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, zostały określone w pkt 3. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu
umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia
osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli
spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie
tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, oraz Programu funkcjonalno – użytkowego zostały
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały,
urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu
zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników
rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego
standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i
funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub
nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów,
urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy,
technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i
właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom,
urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników
w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu
zamówienia (dla części 1 , 3 i 4 zamówienia) lub w Programie funkcjonalno – użytkowym (dla części 2
zamówienia) za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.
II.5) Główny kod CPV: 34928472-7
Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 34992200-9 45233221-4 50230000-6 50800000-3 34924000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-11-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku
wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Zamawiający na każdym etapie
postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów. 6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 7. W przypadku wskazania przez
wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty. 8. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie
internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorach umów dotyczących danej części
zamówienia zamieszczonych w Tomie II SIWZ - Formularze Aktu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-02, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać: 1.1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1 1.2.
Formularz cenowy dla części 1 zamówienia stanowiący Formularz nr 2a i/lub 1.3. Formularz cenowy
dla części 2 zamówienia stanowiący Formularz nr 2b i/lub 1.4. Formularz cenowy dla części 3
zamówienia stanowiący Formularz nr 2c i/lub 1.5. Formularz cenowy dla części 4 zamówienia
stanowiący Formularz nr 2d i/lub 1.6. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw
do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.7.
Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub
kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez
pełnomocnika; 1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w
formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony
Formularz nr 4. 2. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów. 3. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp,
jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 4. W przypadku wskazania przez
wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z
posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 6.Forma składanych dokumentów.
6.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o
jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
6.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia
pisemnej gwarancji jakości i rękojmi dla każdej z części zamówienia na wykonany przedmiot
zamówienia na minimalny okres, który wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego robót. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez
Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 8. Podział zamówienia na
części 8.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 8.2. Zamawiający podzielił przedmiot
zamówienia na 4 części opisane w pkt 3.2. SIWZ. 8.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na
dowolną ilość części zamówienia. 9.1. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w
oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 3. 9.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: BEZPIECZNE ŚCIEŻKI ROWEROWE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
części 1 zamówienia jest wymalowanie przejazdów rowerowych na wybranych skrzyżowaniach przy
pomocy oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w Formularzu cenowym dla części 1 zamówienia (Formularz nr 2a), Opisie przedmiotu zamówienia
dla części 1 zamówienia – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy dla części 1 zamówienia – Tom
II SIWZ. 2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, dla każdej z części zamówienia Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób
(dotyczy każdej części zamówienia), które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji danej części
zamówienia. tj.: w zakresie części 1, będą wykonywać wymalowanie przejazdów rowerowych na
wybranych skrzyżowaniach przy pomocy oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3. Wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.
29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w
pkt 2 niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania
określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust.
3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji
zamówienia. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia
zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały,
urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia.
Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o
właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu
określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma
spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta
wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów,
technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych
marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych
oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia,
systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń,
systemów, technologii itp. opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla części 1 zamówienia) za
pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928472-7, 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6,
50800000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej
gwarancji jakości i rękojmi dla części 1 zamówienia na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny
okres, który wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie
dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części 1 zamówienia wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy znajdują się w pkt. 24 Tomu I SIWZ.
Część nr: 2 Nazwa: MIEJSCE ROWERU JEST NA JEZDNI – PASY ROWEROWE ETAP 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
części 2 zamówienia jest: - wykonanie projektów organizacji ruchu dla wyznaczenia pasów ruchu na
wybranych ulicach na terenie Miasta Łodzi oraz wprowadzenie zaprojektowanej organizacji ruchu. -
wymalowanie pasów rowerowych oraz tzw. „sierżantów rowerowych” na wybranych ulicach miasta
Łodzi przy pomocy oznakowania pionowego i oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 zamówienia
(Formularz nr 2b), Programie funkcjonalno – użytkowym dla części 2 zamówienia – Tom III SIWZ oraz w
Formularzu Aktu Umowy dla części 2 zamówienia – Tom II SIWZ. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, dla
każdej z części zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji
części 2 zamówienia. tj.: będą wykonywać projekty organizacji ruchu dla wyznaczenia pasów ruchu na
wybranych ulicach na terenie Miasta Łodzi, wprowadzać zaprojektowane organizacje ruchu,
wymalowywać pasy rowerowe oraz tzw. „sierżanty rowerowe” na wybranych ulicach miasta Łodzi przy
pomocy oznakowania pionowego i oznakowania poziomego cienkowarstwowego; 4. Wymagania
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art.
29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w
pkt . 3.3. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania
określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust.
3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji
zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia,
oraz Programu funkcjonalno – użytkowego zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie
wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane
znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo
Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą
stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych
w Programie funkcjonalno – użytkowym dla części 2 zamówienia za pomocą znaków towarowych,
patentów, pochodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928472-7, 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6,
50800000-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:


data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej
gwarancji jakości i rękojmi dla części 2 zamówienia na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny
okres, który wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie
dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie części 2 zamówienia wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy znajdują się w pkt. 24 Tomu I SIWZ.
Część nr: 3 Nazwa:
ZEBRA NA ULICY NOWOWIEJSKIEJ ŁĄCZĄCA WSCHODNI I ZACHODNI PARK STAROMIEJSKI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
części 3 zamówienia jest wymalowanie i oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Nowowiejskiej. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 zamówienia
(Formularz nr 2c), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia – Tom III SIWZ oraz w
Formularzu Aktu Umowy dla części 3 zamówienia – Tom II SIWZ. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, dla
części 2 zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji
danej części zamówienia. tj.: w zakresie części 3, będą wykonywać wymalowanie i oznakowanie przejścia
dla pieszych na ul. Nowowiejskiej. 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ –
Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania
zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z
tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam
gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie
wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane
znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo
Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą
stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych
w Opisie przedmiotu zamówienia dla części 3 zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów,
pochodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928472-7, 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6,
50800000-3, 34924000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji
jakości i rękojmi dla części 3 zamówienia na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres, który
wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Powyższy termin
może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie
z zapisami pkt 18 SIWZ.
Część nr: 4 Nazwa: ROWEREM NA OLECHÓW I JANÓW
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem
części 4 zamówienia jest wymalowanie i oznakowanie pasów dla rowerów w lokalizacji – ciąg ulic
Przybyszewskiego – Książąt Polskich – Zakładowa, na odcinku od ul. Augustów do ul. Olechowskiej. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 zamówienia
(Formularz nr 2d), Opisie przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia – Tom III SIWZ oraz w
Formularzu Aktu Umowy dla części 4 zamówienia – Tom II SIWZ. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy, dla
części 4 zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji
danej części zamówienia. tj.: w zakresie części 4, będą wykonywać wymalowanie i oznakowanie pasów
dla rowerów w lokalizacji – ciąg ulic Przybyszewskiego – Książąt Polskich – Zakładowa, na odcinku od
ul. Augustów do ul. Olechowskiej 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ –
Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania
zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z
tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam
gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie
wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne,
eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane
znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę
produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach
technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo
Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą
stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych
w Opisie przedmiotu zamówienia dla części 4 zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów,
pochodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34928472-7, 34992200-9, 45233221-4, 50230000-6,
50800000-3, 34924000-0
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości oraz rękojmi 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji
jakości i rękojmi dla części 4 zamówienia na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres, który
wynosi 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Powyższy termin
może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie
z zapisami pkt 18 SIWZ.

Termin składania ofert:do 2 października 2017 12:00
Termin otwarcia ofert: 2 października 2017 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2017-09-15 14:44:09)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-09-15 14:50:53)