Przetargi

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi w latach 2019-2021
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.30.2018
Treść:

03/10/2018    S190    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

    I.II.III.IV.VI.

Polska-Łódź: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

2018/S 190-430020

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak
Tel.: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Usług Wspólnych - Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak - w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta Łodzi w latach 2019-2021

Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.30.2018
II.1.2)Główny kod CPV
50230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej, polegające na jej bieżącym utrzymaniu w stałej sprawności technicznej oraz wymianie elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe lub przekazane przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.) z podziałem na utrzymanie podstawowe oraz utrzymanie dodatkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” oraz w Tomie III SIWZ –,,Formularz aktu umowy”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Łódź

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej, polegające na jej bieżącym utrzymaniu w stałej sprawności technicznej oraz wymianie elementów i urządzeń uszkodzonych na nowe lub przekazane przez Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.7.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 ze zm.) z podziałem na utrzymanie podstawowe oraz utrzymanie dodatkowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna” oraz w Tomie III SIWZ –,,Formularz aktu umowy”.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:

a) obsłudze środków transportu do przewożenia sprzętu i innych urządzeń drogowej infrastruktury technicznej biorących udział w procesie znakowania dróg,

b) obsłudze maszyn niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia,

c) zabezpieczenia terenu podczas wykonywanych prac

Będą wykonywane przez co najmniej 14 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 2 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i szczegółowej specyfikacji technicznej za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w okresie od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1.1.2019 r., do dnia 31.12.2021 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji jakości / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w zakresie prac będących powtórzeniem podobnych usług, które są objęte zamówieniem podstawowym.

Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 24 m-cy od daty poszczególnych odbiorów miesięcznych. Okres ten może ulec wydłużeniu zgodnie z pkt 18 SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia rękojmi na okres 36 m-cy licząc od daty odbioru końcowego

2. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 180 000,00 PLN. Pozostałe informacje nt wadium - pkt 9 Tomu I SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy):

2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Formularz zawierający wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:

a) referencje,

b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonania powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór Formularza zawierający wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.

2.4. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt. 6.3.3.2. SIWZ.

Wzór Formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.

3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniebraku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługi polegające na utrzymywaniu znaków drogowych lub sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.

1.1. Uwaga

1) Wykonawca może wykazać że wykonał (wykonuje) usługi w ramach jednego zamówienia.

2) Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były/są usługi.

3) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że zasady przeliczenia kwot wyrażonych w walutach innych niż PLN określono w pkt 6.3.3.1. Uwaga ppkt 3) Tomu I SIWZ.

4) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dot. sposobu oceny spełniania warunku w stosunku do Wykonawcy który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców której był/jest członkiem oraz który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców której członkiem był/jest podmiot trzeci na zasobach którego polega wykonawca znajdują się w pkt 6.3.3.1. Uwaga ppkt 4) Tomu I SIWZ.

5) Jeżeli Wykonawca wykonał/wykonuje zamówienie, którego elementem/częścią było/jest wykonanie zakresu usług określonych w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług wykonanych/wykonywanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług o których mowa powyżej.

6) W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający żąda wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot wykonał lub wykonywał należycie usługi polegające na utrzymywaniu znaków drogowych lub sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę co najmniej 1000000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.

2. dysponuje:

a) co najmniej 4 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1 kV

b) co najmniej 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1 kV.

2.1. Uwaga

1.Świadectwa kwalifikacyjne o których mowa powyżej powinny być zgodne z przepisami Rozporządzenia MPiPS z dnia 28..2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 ze zm.).

2. Dopuszcza się ważne, odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w Rozporządzeniu MF z dnia 29.12.2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. poz. 2299) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65 ze zm.).

4. Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 2a) i b) powyżej przez te same osoby, w przypadku jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

5. W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Tomem III SIWZ – Formularz aktu umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - Tom I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.

3. Wykonawca, najpóźniej w terminie złożenia oferty, przesyła w formie elektronicznej na adres Zamawiającego (zamowienia@zdit.uml.lodz.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać ww. oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub ”JEDZ”.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:

a. jednolity dokument, oraz

b. zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę.

Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Zasady przygotowania, wypełniania i przesłania formularza zostały opisane w pkt 8.,11.14., 12.6. SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.

5. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 Ustawy mówiącym o tym, że: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu” zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 7 Tomu I SIWZ.

6. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz.1126).

7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku osoby, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7. i 23.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/09/2018

Termin składania ofert:do 9 listopada 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 9 listopada 2018 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Renata Woźniak (2018-10-03 14:27:32)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2018-10-03 14:36:49)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu oraz Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł:Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.39.2018
Treść:
25/09/2018    S184    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Polska-Łódź: Usługi w zakresie obsługi parkingów


2018/S 184-416457
Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiLegal Basis:


Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak
Tel.: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 422726435
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.1)Nazwa i adresy
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
E-mail: komunalny@uml.lodz.pl
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień


I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Centrum Usług Wspólnych - Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak - w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 422726435
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 


Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.39.2018


II.1.2)Główny kod CPV
63712400


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi


II.1.4)Krótki opis:

 


1.Przedmiotem zamówienia jest Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022.


Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.


1.1.Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania (dalej:SPP) w Łodzi w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem,


1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ – "Formularz aktu umowy”.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie


II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000

30231100

38730000

45233290

50000000

51214000

51610000

64210000

71330000

79941000

90611000

90620000

90630000

90612000

90600000


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź
II.2.4)Opis zamówienia:

 


1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022.


Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.


1.1.Zadanie 1-wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi(zwanej dalej SPP)w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem.


1.2.Zadanie 2– letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.


a) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania letniego:


1.Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń


2. Usuwanie liści


3. Zmiatanie miejsc postojowych


4. Zmywanie miejsc postojowych


b) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania zimowego:


1. Zapobieganie i zwalczanie śliskości


2. Odśnieżanie miejsc postojowych


3. Oczyszczanie cykliczne zimowe


4. Wszelkie czynności związane z letnim oczyszczaniem


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ


2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:


a)-sprawdzaniu opłat wnoszonych przez kierowców za postój pojazdu w SPP,


— zgłaszaniu zamawiającemu braków w oznakowaniu SPP


Były wykonywane przez co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.poz. 917 ze zm.).


b) - nadzorze nad stanem technicznym parkomatów i terminali mobilnych,


— konserwacji urządzeń,


— bieżącej naprawie usterek,


— uzupełnianiu papieru do drukowania biletów,


— interwencji w przypadku zgłoszeń awarii przez użytkowników były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz.917 ze zm.).


c) - udzielaniu kierowcom informacji na temat funkcjonowanie SPP (telefonicznie i w rozmowach bezpośrednich);


— przyjmowaniu reklamacji od kierowców i przekazywaniu pism zamawiającemu,


— drukowaniu raportów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywaniu ich do wysyłki, kopertowaniu i przekazywaniu operatorowi pocztowemu,


— nadzorze nad terminowością i przebiegiem wybiórki gotówki z parkomatów,


— nadzorze nad pracą kontrolerów i serwisantów


Były wykonywane przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).


3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.2. Tomu I SIWZ oraz w Tomie III SIWZ.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29a Ustawy


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia


4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz załącznikach do nich stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane (...) Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje, że pozostałe informacje znajdują się w pkt 3.5. Tomu I SIWZ.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Ilość kontroli każdego odcinka SPP w ciągu każdego dnia funkcjonowania SPP / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.


Zamówienie zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). Pozostałe informacje dotyczące wadium - w pkt 9 Tomu I SIWZ.


2. Termin związania oferta wynosi 60 dni.


3. Informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia znajdują się w pkt 5 Tomu I SIWZ


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:


 


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


 


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


 


1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono - na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.


2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):


2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Formularz zawierający wzór wykazu usług zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.


2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:


a) referencje,


b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,


c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.


W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonania powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego.Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


 


1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie - w sposób ciągły tj. przez okres minimum 24 miesięcy co najmniej 2 zamówienia dotyczące stref płatnego parkowania (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), obejmującej co najmniej 1 000 miejsc parkingowych, które polegały/polegają na:


a) dostawie i/lub montażu i obsłudze urządzeń parkingowych z funkcją przesyłania danych o zdarzeniach i statystykach finansowych drogą radiową (GSM);


b) dostawie urządzeń mobilnych dla kontrolerów do kontroli wnoszenia opłat,


c) obsłudze stref płatnego parkowania (stałe utrzymanie systemu sprawującego kontrolę nad prawidłowym działaniem parkomatów, urządzeń mobilnych oraz sprawowanie kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w tych strefach).


2. Uwaga:


1) Wykonawca może wykazać, że wykonał (wykonuje) usługi w ramach co najmniej dwóch zamówień.


2) Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były/są usługi.


3) Przez strefę płatnego parkowania uznaje się strefę płatnego parkowania zgodnie z ustawą z dnia 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2222).


3) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w złożonych przez Wykonawców dokumentach w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE, w którym zostanie on opublikowany.


4) Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje dot. sposobu oceny spełniania warunku w stosunku do Wykonawcy:


a) który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był/jest członkiem


b) który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której członkiem był/jest podmiot trzeci na zasobach którego polega wykonawca


Znajdują się w pkt 6.3.3. Uwaga ppkt 4) Tomu I SIWZ.


5) Jeżeli Wykonawca wykonał/wykonuje zamówienie, którego elementem / częścią było /jest wykonanie zakresu usług określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług wykonanych/wykonywanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług, o których mowa powyżej.


6) W przypadku wykazywania spełniania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.


7) Każde z zamówień wskazane przez Wykonawcę musi obejmować wszystkie elementy zakresu określonego w pkt 6.3.3. Tomu I SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 


Zgodnie z Tomem III SIWZ – Formularz aktu umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaSekcja IV: Procedura


IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta


IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie


IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/11/2018

Czas lokalny: 12:00


IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/11/2018

Czas lokalny: 13:00

Miejsce:


 


Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

 


1. Niniejsze zamówienie na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy Pzp jest udzielane wspólnie przez: Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź oraz Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.


1.1. Na podstawie Zarządzenia Nr 8720/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22.6.2018 r. w sprawie wyznaczenia Zarządu Dróg i Transportu do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zapewnienia funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Łodzi wraz z jej utrzymaniem wyznaczonym do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego związanego z realizacją zadań obejmujących zakres zadań Zarządu Dróg i Transportu oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi jest Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, 90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 173


2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy (fakultatywne podstawy wykluczenia), spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.


3. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia - Tom I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.


4. Wykonawca, najpóźniej w terminie złożenia oferty, przesyła w formie elektronicznej na adres Zamawiającego (zamowienia@zdit.uml.lodz.pl) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w formie jednolitego dokumentu zamówienia (tzw. JEDZ).


Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:


a. jednolity dokument, oraz


b. zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę.


Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Zasady przygotowania (i wypełniania) formularza JEDZ zostały opisane w pkt 7.1.1., 8.,11.14., 12.5. Tomu I SIWZ.


5. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.


6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 Ustawy mówiącym o tym, że: „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu” zgodnie z zastrzeżeniem w pkt 7 Tomu I SIWZ.


7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w §5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:


 


1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.


2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.


3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.


4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.


5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.


8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.


9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7. i 23.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.


12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:


21/09/2018
Termin składania ofert:do 5 listopada 2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 5 listopada 2018 13:00
Pliki:
informacje wprowadził(a): Renata Woźniak (2018-09-25 11:26:30)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2018-10-11 10:11:25)