Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

Głównym elementem inwestycji była rozbudowa ul. Rojnej, polegająca przede wszystkim na poprawie stanu nawierzchni jezdni, ujednoliceniu jej szerokości oraz poprawie warunków ruchu na skrzyżowaniach.
Inwestycja obejmowała wykonanie pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni, przebudowę / budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągu pieszo-rowerowego, zatok autobusowych i postojowych, przebudowę systemu odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W związku z przebudową skrzyżowań ul. Rojnej z ulicami Rydzową, Kaczeńcową oraz Traktorową na skrzyżowania typu rondo, projekt obejmował również rozbudowę odcinków tych ulic, w zakresie pozwalającym na prawidłowe dowiązanie wlotów rond.

Projekt obejmował:
- Przebudowę dróg powiatowych – ok. 3 km;
- Wybudowanie lub oznakowanie / wytyczenie ścieżek rowerowych ok. 4,2 km;
- Wybudowanie / przebudowanie skrzyżowań – 18 szt.;
- Budowę zjazdów publicznych;
- Przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
- Przebudowę chodników;
- Budowę ścieżek rowerowych jedno- i dwukierunkowych;
- Budowę zatok postojowych – parkowanie równoległe i prostopadłe, postój TAXI;
- Budowę i przebudowę zatok autobusowych jedno- i dwustanowiskowych;
- Usprawnienie systemu odwodnienia – przebudowa kanalizacji deszczowej;
- Wykonanie elementów organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- Przebudowę oświetlenia ulicznego;
- Zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i ciepłowniczej.

Realizacja przedmiotowej inwestycji miała na celu:
▪ Zwiększenie przepustowości ulicy Rojnej poprzez wprowadzenie skrzyżowań typu "rondo" oraz wprowadzenie normatywnych parametrów pozostałych skrzyżowań w celu uporządkowania ruchu w ich obrębie;
▪ Powiązanie dróg lokalnych m.in. osiedlowych wokół obszarów mieszkaniowo-usługowych zlokalizowanych w obrębie ul. Rojnej z siecią dróg krajowych (ul. Aleksandrowska DK72);
▪  Znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu wszystkich uczestników ruchu;
▪ Poprawę dostępności komunikacji miejskiej oraz ułatwienie korzystania dla osób niepełnosprawnych;
▪ Umożliwienie rozwoju obszarów zlokalizowanych w obrębie ul. Rojnej poprzez poprawę jej stanu oraz funkcjonalności.

Projekt wpłynął korzystnie m.in. na układ regionalny. Rozbudowa ul. Rojnej przysłużyła się do szybszego wyjazdu mieszkańców z obszarów zabudowanych poprzez powiązanie z drogami krajowymi (ul. Aleksandrowska DK72) stanowiącymi drogi dojazdowe do miejsc pracy w centrum oraz na obrzeżach Miasta Łodzi.
W szerszej perspektywie inwestycja daje możliwość szybszego dostępu do drogi krajowej DK71, DK1 i dalej do drogi ekspresowej S14 i S8 stanowiącej dojazd do Miasta Wrocławia, a także do autostrady A2 stanowiącej połączenie Miast Poznania i Warszawy. Poprawa dostępności do opisanego układu drogowego niesie za sobą możliwość szybszego dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych poza granicami Miasta Łodzi.


Termin realizacji:   kwiecień 2013 r. - styczeń 2016 r.

Nazwa Beneficjenta: Miasto Łódź
Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg i Transportu
Całkowita wartość projektu: 24 804 622,99 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 13 990 384,20 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Dokumentacja fotograficzna:  


- w trakcie prac budowlanych

- po realizacji