Trasa Górna

Trasa Górna to w ostatnich latach najważniejsza inwestycja drogowa w Łodzi.

Mapa >>>

 Będzie to nowa droga w sieci dróg publicznych Miasta, łącząca istniejącą Al. Jana Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej Nr 1. Inwestycja ta znacząco skróci przebieg drogi krajowej przez Miasto, wyprowadzając dużą część ruchu ciężkich pojazdów z południowej części jego centrum. Inwestycja podzielona została na dwa etapy: etap I - obejmie 2 km odcinek od ul. Paradnej do ul. Rzgowskiej, a etap II 2,4 km odcinek od ul. Pabianickiej do ul. Paradnej, przy czy oba etapy realizowane będą jednocześnie.

W ramach inwestycji zbudowane zostaną jezdnie o łącznej powierzchni ok. 174.000 m2, z czego 136 000 m2 stanowić będą jezdnie główne. Powstanie również kilka dużych obiektów inżynierskich tworzących m.in. trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską oraz dwupoziomowe skrzyżowania Trasy Górna z ul. Pabianicką, przebiegającą w pobliżu linią kolejową oraz projektowaną w przyszłości Trasą Śląską.

Trójpoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Rzgowską tworzyć będą: przebiegający na poziomie -1 główny ślad Trasy Górna, która w przyszłości skierowana zostanie do planowanego węzła autostrady A1, zlokalizowane na poziomie 0, w znacznej części na wiaduktach drogowych, skrzyżowanie ul. Rzgowskiej z Trasą Górna, oraz przebiegająca na poziomie +1 estakada łączącą ul. Rzgowską z Trasą Górna. Przebieg Trasy pod skrzyżowaniem z ul. Rzgowską będzie posiadał dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Estakada na poziomie +1 prowadzić będzie jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu.

Zaprojektowane jako dwupoziomowe skrzyżowanie Trasy Górna z ul. Pabianicką tworzą: główny ślad ciągu al. Włókniarzy - Trasa Górna, zlokalizowany na poziomie -1 pod wiaduktami w ciągu ul. Pabianickiej, oraz skrzyżowanie ul. Pabianickiej z Trasą Górna, będące na poziomie 0, gdzie również odbywać się będzie całość ruchu rowerowego i pieszego. Parametry Trasy Górna pod ul. Pabianicką to dwie jezdnie szerokości po 7 m, dla dwóch pasów ruchu w każdym kierunku.

Trasa Górna przeprowadzona zostanie również pod wiaduktami w ciągu linii kolejowej oraz pod wiaduktami projektowanej Trasy Śląskiej. Przebieg Trasy zaprojektowany został w tym miejscu jako czterojezdniowy, z czego dwie wewnętrzne stanowić będą jezdnie główne. Przewidziano również włączenie Trasy Śląskiej w Trasę Górną.

Całość inwestycji, poza jezdniami z chodnikami i ścieżkami rowerowymi oraz obiektami inżynierskimi, to również ogromny zakres robót ziemnych, przebudowa kilkuset kolizji z infrastrukturą podziemną, rozbiórka istniejących budynków i obiektów, budowa infrastruktury kanalizacyjnej, oświetleniowej, budowa pętli autobusowej, budowa sygnalizacji świetlnych, ekranów akustycznych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu oraz wyposażenia drogi.

Koszt całej inwestycji to 425,2 mln zł. Z uwagi na to, że projekt znalazł się na liście projektów kluczowych przyznane zostały na jego realizacje fundusze unijne w wysokości blisko 50 procent wartości inwestycji. Środki unijne pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury - w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Wykonawcą inwestycji jest firma Mosty Łódź.

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi łącznie przekazał już wykonawcy inwestycji pod budowę Trasy Górna - około 370 działek (grunt pod inwestycję). (16.02.2012 r.)

Harmonogram prac na najbliższy okres:

    przygotowanie placu budowy
    rozbiórka i rekultywacja terenu
    wycinka drzew
    budowa i przebudowa infrastruktury kolidującej

Informacja od Wykonawcy Inwestycji z dnia 16.02.2012 r.:
Wycinka drzew prowadzona jest od 06.02.2012. Do tej pory wykonano 60% zakresu wycinki bez karczowania.

Drzewa wycięto w rejonach:
    Ustronna-Demokratyczna
    Pabianicka-Galileusza
    Rzgowska
    Faszynowa
    Józefów

Wykonawca rozpoczyna roboty na obiekcie WD-7 (estakada nad Rzgowską). Budowane jest zaplecze budowy obiektu, w najbliższych dniach będą prowadzone roboty fundamentowe. (28.02.2012 r.)

 

29 lutego 2012 r. między Zarządem Województwa Łódzkiego a Miastem Łódź podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa trasy „Górna” na odc. od Al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej; Etap I – odc. Rzgowska – Paradna”.
Przyznane środki unijne pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2007-2013.

 

Finanse Projektu:

 

Całkowity koszt projektu: 198 548 768,83 PLN

Wydatki kwalifikowane: 85 839 855,00 PLN

EFRR: 38 709 534,83 PLN

Wkład własny Miasta Łódź: 159 839 234,00 PLN

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

 

 

Zmiany funkcjonowania komunikacji miejskiej Trasa Górna

Budujemy Trasę Górna

Ruszają prace przy Trasie Górna

Decyzja Wojewody Łódzkiego zezwalająca na realizację Trasy Górna

Mamy 193 mln dofinansowania z UE

Spotkanie w sprawie Trasy Górna

Utrudnienia - budowa Trasa Górna

Dni Otwarte Funduszy Europejskich