Umowy Użyczenia

- Uzyskanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego drogi publicznej oraz terenem zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na prowadzenie robót zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane.

W sprawie należy złożyć:
Wniosek
Kopię uzyskanego zezwolenia/ zgody/ stanowiska w sprawie której dotyczy wystąpienie 
pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł