Ważne informacje związane z naborami na wolne stanowiska urzędnicze w ZDiT


Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż począwszy od dnia 7.08.2005 r., zgodnie z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) w przypadku każdorazowej potrzeby zatrudnienia pracownika na stanowisku urzędniczym przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów.

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:

  • jest obywatelem polskim,
  • posiada wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, odpowiedni staż pracy wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
  • ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszczane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.zdit.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDiT przy ul. Piotrkowskiej 175, III p.

W przypadkach ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ZDiT, prosimy o składanie ofert
w formie, zakresie i na warunkach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania:
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
oświadczenie kandydata

Aplikacje, które wpłyną po terminie określonym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.

Uwaga !


  • Oferty pracy przesłane do Zarządu, które nie związane są z ogłoszonym naborem nie będą rozpatrywane.
  • Dokumenty kandydatów, którzy wzięli udział w naborze będą przechowywane w Wydziale Organizacyjnym i mogą być odbierane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze. Po upływie w/w terminu dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.


Pliki do pobrania:
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze urzędnicze w Zarządzie Dróg i Transportu

Procedury naboru kandydatów do pracy w Zarządzie Dróg i Transportu oraz zasad pracy Zespołu ds. Naboru