Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla lokali w przejściach podziemnych

Podstawa prawna 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 19.06.2004 r. Nr 140/04, poz. 1481)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Kopia wypisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS;

2. Zgoda Wydziały Utrzymania Dróg;

3. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu).