Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla reklam

Podstawa prawna 

-Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 19.06.2004 r. Nr 140/04, poz. 1481)

- Zarządzenie Nr 2374/IV/05 Prezydenta Miasta Łodzi z 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania oraz wymaganych dokumentów przy wydawaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego pod reklamy umieszczone w elementach konstrukcyjnych wydzielonych torowisk tramwajowych

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Reklamy trwale związane z gruntem: 

    a) mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział 

        Inżynierii i Sterowania Ruchem ,

    b) kopia decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenie zamiaru wykonywania robót oraz  

        pozwolenie na użytkowanie, jeśli jego uzyskanie jest wymagane w pozwoleniu na   

        budowę,

    c)projekt techniczny reklamy z wymiarami,

    d) projekt graficzny reklamy lub zdjęcie wraz z pozytywną opinią Plastyka Miasta,

    e) aktualny wypis z rejestru gruntów,

    f) kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z     

       KRS,

    g) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon.

2. Reklamy niezwiązane trwale z gruntem, w tym: 

    a) Koziołki reklamowe, banery oraz reklamy stałe przymocowane do elewacji budynków:

-mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii i Sterowania Ruchem ,

- projekt techniczny reklamy z wymiarami,

- projekt graficzny reklamy lub zdjęcie wraz z pozytywną opinią Plastyka Miasta,

- dla banerów i reklam elewacyjnych wymagana jest zgoda właścicieli / zarządców budowli, na których znajdują się mocowania reklamy,

- aktualny wypis z rejestru gruntów,

- kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS,

- kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon.

   b) Reklamy na słupach oświetleniowych: 

- mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii i Sterowania Ruchem ,

- projekt graficzny reklamy lub zdjęcie wraz z pozytywną opinią Plastyka Miasta,

- zgoda Łódzkiego Zakładu Energetycznego,

- kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS,

- kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon.

   c) Reklamy w międzytorzach oraz stoiska reklamowo-promocyjne: 

- mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii i Sterowania Ruchem ,

- kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS,

- kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon.

   d) Reklamy na wiatach przystankowych MPK - dopuszczalne są wnioski składane wyłącznie przez MPK.

 

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy