Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia ogródka gastronomicznego przy ul. Piotrkowskiej

Podstawa prawna 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca1985r. (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz.115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z dnia 19.06.2004r. Nr 140/04 poz.1481)

- Zarządzenie Nr 1279/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z 15 stycznia 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w rejonie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi oraz powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wyboru podmiotów prowadzących ogródki gastronomiczne w rejonie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

- Zarządzenie Nr 309/V/07 Prezydenta Miasta Łodzi z 01 marca2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania ogródków gastronomicznych w rejonie ul. Piotrkowskiej w Łodzi oraz powołania Zespołu do spraw zaopiniowania wyboru podmiotów prowadzących ogródki gastronomiczne w rejonie ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.  1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami.).

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Projekt ogródka, zawierający m.in. zwymiarowany rzut konstrukcji dachu (parasoli, markiz), wg rzutu poziomego, łącznie z najdalej wysuniętymi elementami ogródka (2 egzemplarze). Projekt można także złożyć bezpośrednio w kancelarii Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (III p).

2. Mapa do celów lokalizacyjnych z naniesioną w skali propozycją lokalizacji ogródka (z wymiarami określonymi   na 1 stronie wniosku).

3. Aktualna mapa ewidencji gruntów z wypisem z rejestru gruntów.

4. Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - wypisu z rejestru sądowego- 2 egz.

5. Akt własności lokalu gastronomicznego / umowa najmu lokalu gastronomicznego (kopia).

5. Umowa na korzystanie z toalety  w godzinach funkcjonowania ogródka  (dotyczy tylko ogródków nie będących naturalnym przedłużeniem lokalu, umieszczonych w odległości powyżej 70 m od lokalu macierzystego)

6. Umowa na wywóz odpadów (jeśli jest odrębna).

7. Zgoda władającego nieruchomością - w przypadku propozycji umieszczenia ogródka w odległości mniejszej niż 4 m od granicy tej nieruchomości.

8. W przypadku lokalizacji ogródka na uzbrojeniu podziemnym ZWiK zachodzi konieczność uzgodnienia                tej lokalizacji z właścicielem danego uzbrojenia (na  mapie  do celów lokalizacyjnych).

9. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP (dotyczy nowych podmiotów).

10. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (dotyczy nowych podmiotów).

11. Pozytywna opinia Plastyka Miasta (po wybraniu ogródka przez Zespół)

12. Brak sprzeciwu na wcześniejsze przystąpienie do robót budowlanych objętych zgłoszeniem (wydany przez Referat Urbanistyki i Administracji Architektoniczno-Budowlanej Delegatury UMŁ Łódź-Śródmieście) - po wybraniu ogródka przez Zespół.

13.W przypadku ustanowienia przez inwestora pełnomocnika - pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł (nie dotyczy przedłużeń i kontynuacji).

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu).