Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoiska handlowego w pasie drogowym

 

Podstawa prawna 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca1985r. (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz.115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z dnia 19.06.2004r. Nr 140/04 poz.1481

- Uchwała Nr XXXIII/645/08 Rady Miejskiej w Łodzi z 28 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia zakazu prowadzenia handlu w miejscach innych niż wyznaczone

- Zarządzenie Nr 1689/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z 3 czerwca 2004 r. w sprawie zasad funkcjonowania stoisk ekspozycyjno - handlowych przed lokalami sklepowymi zlokalizowanymi przy ul. Piotrkowskiej( na odc. od Pl. Wolności do al. Mickiewicza), na terenie pozostającym we władaniu Miasta Łodzi 

- zarządzenie Nr 1614/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi z 13 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na prowadzenie handlu stoiskowego w przejściach podziemnych

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz.  1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami.)

- Regulamin dotyczący zasad rozpatrywania wniosków s prawie zajęcia pasa drogowego przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

Ze względu na specyfikę poszczególnych rodzajów stoisk wymagane są dodatkowo następujące załączniki:

1. Przy cmentarzach  - dopuszczalny asortyment: kwiaty i znicze 

a) kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS, w przypadku sprzedaży wyłącznie kwiatów dopuszczalne jest złożenie zaświadczenie o prowadzeniu produkcji rolnej (decyzja o podatku rolnym) lub zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia działkowców,

b) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon. 

c) mapka z naniesioną lokalizacją stoiska, uzgodnioną z inspektorem prowadzącym sprawy stoisk przy danym cmentarzu.

2. Saturatory oraz stoiska przedsklepowe - dopuszczalny asortyment: prowadzony w sklepie 

a) mapa do celów lokalizacyjnych z naniesioną propozycją lokalizacji stoiska wraz z pozytywną opinią Wydziału Inżynierii i Sterowania Ruchem,

b) w przypadku saturatorów oraz stoisk na ul. Piotrkowskiej wymagane jest dostarczenie pozytywnej opinii Plastyka Miasta,

c) w przypadku stoisk przedsklepowych nie należących do obiektów handlowych, dla których wydawana jest decyzja na zajęcie pasa drogowego, konieczne jest przedstawienie aktu własności lokalu / umowy najmu lokalu,

d) kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS, 

e) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon

3. W przejściach podziemnych Piotrkowska / Mickiewicza i Sienkiewicza / Piłsudskiego - dopuszczalny jest tylko handel na stołach, za zgodą Konsorcjum, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1614/IV/04 Prezydenta Miasta Łodzi 

a) kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki - kopia wypisu z KRS, 

b) kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu).