Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia urządzeń w pasie drogowym

Podstawa prawna 

-Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 19.06.2004 r. Nr 140/04, poz. 1481)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesionymi urządzenia, których wniosek dotyczy w skali lub z podaniem metraży;

2. Decyzja Wydziału Utrzymania Ulic zezwalająca na lokalizację urządzeń w pasie drogowy;

3. Dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późn, zm.);

4. Wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki pasa drogowego;

5. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i REGON, wpis do KRS.

6. W przypadku ustanowienia przez inwestora pełnomocnika - pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu).