Wniosek na zajęcie pasa drogowego dla wykonania robót w pasie drogowym

Podstawa prawna 

-Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 19.06.2004 r. Nr 140/04, poz. 1481)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.)

- Polecenie nr 3/2001 Dyrektora Wydziału Dróg i Transportu Publicznego UMŁ z 3 września 2001 r.

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagana załączniki 

1. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidzianego do zajęcia;

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa ulicy wraz z projektem zabezpieczenia terenu objętego robotami, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego (nie dotyczy przedłużeń i kontynuacji);

3. W przypadku ustanowienia przez inwestora pełnomocnika - pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (nie dotyczy przedłużeń i kontynuacji).

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję (odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu).