Wniosek o przeniesienie uprawnień z licencji

Podstawa prawna: 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1.Odpis z rejestru przedsiębiorców (wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS);

2.Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON;

3.Kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

4.Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych;

5.Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzających niekaralność przedsiębiorcy;

6.Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym:

a) 9 000 euro - na pierwszy pojazd,

b) 5 000 euro - na każdy kolejny pojazd,

c) 50 000 euro - w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 

pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji); 

7.Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami ich dowodów rejestracyjnych;

8.Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie jest ich właścicielem);

9.Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku (spełnienie w/w warunków dotyczy również przedsiębiorcy, o ile zamierza osobiści wykonywać przewozy).

 

W przypadku licencji spedycyjnej nie dołącza się dokumentów z pkt 7, 8, 9.

 

Uwaga: W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały dokumentów 

do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Opłaty 

Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości udzielonej licencji:

 

  Opłaty w zł  

Okres ważności

Licencja na przewóz osób

Licencja na przewóz rzeczy

od 2-15 lat

700

800

od 15-30 lat

800

900

od 30-50 lat

900

1000

 

Za wydanie wypisu z licencji w przypadku przeniesienia uprawnień pobiera się opłatę 

w wysokości 1% wartości licencji.

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007