Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

DOKUMENTY

Do wniosku o UDZIELENIE LICENCJI na wykonywanie krajowego transportu drogowego należy dołączyć następujące załączniki:  

  1. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem
  2. Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w przypadku, gdy certyfikat kompetencji zawodowych posiada pracownik firmy lub osoba zatrudniona w ramach umowy + kopia umowy o pracę/zlecenie
  3. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009
  4. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o spełnieniu warunków związanych z wymogiem dobrej reputacji, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 1071/2009 
  5. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnieniu warunków związanych z wymogiem posiadania siedziby
  6. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 7 Rozporządzenia 1071/2009:
   • 9 000 euro - na pierwszy pojazd
   • 5 000 euro - na każdy kolejny pojazd
   • 50 000 euro - w przypadku licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycji)

Formy zabezpieczenia:

 1. roczne sprawozdanie finansowe potwierdzone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę
 2. gwarancja bankowalub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej
 • Wykaz pojazdów wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających zgłaszane pojazdy do ruchu (dowod rejestracyjny bądź pozowolenie czasowe) 
 • Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ich właścicielem).

Do wniosku o WYDANIE DODATKOWYCH WYPISÓW (dla przedsiębiorców już posiadających licencję), należy dołączyć:

 1. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
 2. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest ich właścicielem)
 3. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia na dodatkowe pojazdy

Do wniosku o ZMIANĘ TREŚCI LICENCJI należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę tych danych.

Uwaga: W przypadku kserokopii należy okazać oryginał do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

OPŁATY

* Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pobiera się opłatę:

 

Opłata w zł
Okres ważności Licencja na przewóz osób Licencja na przewóz rzeczy
od 2-15 lat 700 800
od 15-30 lat 800 900
od 30-50 lat 900 1000

* Za wydanie jednego wypisu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji. 
* W przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji. 
* Za wydanie wypisu w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości licencji.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

Zarząd Dróg i Transportu - Wydział Transportu Zbiorowego i Parkowania, ul. Piotrkowska 175, podwórko lewa oficyna, I piętro pok. 7, godziny urzędowania: pon., śr.-pt. 8.00-16.00, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49

 

INNE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Akty prawne związane ze sprawą: