Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153 poz. 1612)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczeniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 79)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 79)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Kserokopia licencji;

2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.);

3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapka);

4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przewozy regularne). Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przewozy regularne specjalne);

5. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;

6. Cennik zawierający ulgi ustawowe;

7. Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy;

8. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu (w przypadku ubiegania się o zezwolenie regularne specjalne).

 

 Uwaga: W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały dokumentów do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

 Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

 Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Opłaty

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne o długości do 100 km poprzedza się analizą sytuacji rynkowej.

 

3,50 zł za każde 1000 km planowanego rocznego przebiegu danej linii komunikacyjnej, nie mniej niż 100 zł za daną linię.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób pobiera się następujące opłaty:

 

 

Opłata w zł 
Okres ważności 
zezwolenia 
Obszar Powiatu  Obszar wykraczający 
poza jeden powiat 
do 1 roku 250 350
do 2 lat 300 400
do 3 lat 350 450
do 4 lat 450 550
do 5 lat 550 600

 

Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynosi 50% w/w opłat .

Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia .

  

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007