Wniosek o wydanie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki

1. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.);

2. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 

Uwaga: W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały 

dokumentów do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłaty

Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007