Wniosek o wydanie wtórnika zezwolenia/wypisu z zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz. U. Nr 144, poz. 1519);

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

Oświadczenie, że odnalezione zezwolenie/wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłaty 

Za wydanie wtórnika zezwolenia w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.

W innych przypadkach utraty zezwolenia za wydanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 25% wartości zezwolenia. 

 

 

 

Opłata w zł
Okres ważności 
zezwolenia
Obszar Powiatu Obszar wykraczający 
poza jeden powiat
do 1 roku 250 350
do 2 lat 300 400
do 3 lat 350 450
do 4 lat 450 550
do 5 lat 550 600

Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia w przypadku jego utraty pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007