Wniosek o wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

 

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153 poz. 1612)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów;

2. Dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami (w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie jest ich właścicielem);

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 

ustawy o transporcie drogowym:

a) 9 000 euro - na pierwszy pojazd,

b) 5 000 euro - na każdy kolejny pojazd.

 

Uwaga: W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały 

dokumentów do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

Termin załatwienia sprawy

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłaty 

Za wydanie jednego wypisu do licencji pobiera się opłatę w wysokości 11% wartości licencji.

 

  Opłaty w zł  

Okres ważności

Licencja na przewóz osób

Licencja na przewóz rzeczy

od 2-15 lat

700

800

od 15-30 lat

800

900

od 30-50 lat

900

1000

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007