Wniosek o wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


Wniosek do pobrania


Wymagane załączniki 

Potwierdzenie wpłaty w wysokości 10 zł dokonanej z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji wygaszającej zezwolenie.


Termin załatwienia sprawy 

30 dni


Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Opłaty 

10 zł tytułem opłaty skarbowej za wygaszenie zezwolenia.


Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007