Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego

 

Podstawa prawna 

- Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 4 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726)

- Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

1. Dokumenty potwierdzające zmianę danych: kserokopia odpisu z ewidencji działalności gospodarczej bądź KRS lub kserokopia zaświadczenia nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP;

2. Zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność przedsiębiorcy (w przypadku zmiany osób zasiadających w zarządzie lub wspólników spółki);

3. Kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych (w przypadku zmiany osoby posługującej się certyfikatem).

 

Uwaga: W przypadku kserokopii dokumentów należy okazać oryginały 

dokumentów do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.

 

Termin załatwienia sprawy 

30 dni

 

Tryb odwoławczy 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłaty 

Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transporty drogowego osób/rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości licencji.

 

  Opłata w zł  

Okres ważności

Licencja na przewóz osób

Licencja na przewóz rzeczy

od 2-15 lat

700

800

od 15-30 lat

800

900

od 30-50 lat

900

1000

 

 

Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości licencji

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto: 

Zarząd Dróg i Transportu

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007