Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

 • wnioskowanie o stwierdzenie nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych;
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne;
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem decyzji ustalających odszkodowania dla byłych właścicieli nieruchomości oraz decyzji o nieodpłatnym trwałym zarządzie dla przejętych gruntów;
 • zawieranie umów kupna – sprzedaży nieruchomości na potrzeby prowadzonych zadań inwestycyjnych realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687);
 • prowadzenie spraw związanych z użyczeniem gruntów, na których zlokalizowane są drogi w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla potrzeb budowy, przebudowy bądź remontu urządzeń infrastruktury uzbrojenia i zjazdów, niezwiązanych z budową drogi;
 • przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej;
 • uzyskiwanie prawa do dysponowania terenem na cele inwestycyjne w formie użyczenia i dzierżawy;
 • wnioskowanie o zmiany zapisów w rejestrze ewidencji gruntów dotyczących władztwa;
 • prowadzenie spraw związanych z regulacją prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, które stały się z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., własnością Miasta Łodzi bądź Skarbu Państwa;
 • współpraca z Urzędem Miasta Łodzi przy prowadzeniu spraw związanych z regulacją stanów prawnych gruntów pod drogami wewnętrznymi;
 • przejmowanie gruntów w pasie drogowym dróg publicznych oraz gruntów, na których są zlokalizowane drogi wewnętrzne, po rozwiązaniu umów wieczystego użytkowania;
 • prowadzenie spraw związanych: ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, z najmem, dzierżawą, użyczeniem gruntów pasa drogowego na cele związane z gospodarką drogową;
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku wydania nieruchomości, opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń określonych w decyzjach na realizacje inwestycji drogowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przebudową dróg spowodowanych inwestycją niedrogową;
 • prowadzenie i aktualizowanie podręcznego archiwum dokumentacji geodezyjnej i prawnej.

 

Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Telefon Adres
Paradowska Jolanta p. o. Naczelnika 706 638-48-85 Piotrkowska 173
Dyguda Ewelina Podinspektor 705 638 63 28 Piotrkowska 173
Majchrzak Halina Inspektor 711 272-63-27 Piotrkowska 173
Szatkowska-Ruta Jadwiga Specjalista 705 272-63-28 Piotrkowska 173
Toma Zofia Specjalista 706 638-48-85 Piotrkowska 173
Wlaźlik Sławomir St. Inspektor 705 272-63-28

Piotrkowska 173

Żurecka Karolina Inspektor 705 272-63-28

Piotrkowska 173

Witczak Rafał Specjalista 705 272-63-28

Piotrkowska 173