Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna, koordynowania ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami oraz zapewnienie obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.8.2017
Treść:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): 


http://www.zdit.uml.lodz.pl

Ogłoszenie nr 67401 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Łódź: Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna, koordynowania ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami oraz zapewnienie obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie              
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)            


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:            
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173, 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdit.uml.lodz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zdit.uml.lodz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie                
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres                

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Wspólnych (Kancelaria ZDiT)ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna, koordynowania ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami oraz zapewnienie obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.8.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie                
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:              

Nie                
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna, zwanym w dalszej części SIWZ-WPA, w tym: a)koordynowanie ruchu autobusów i nadzór nad przewoźnikami korzystającymi z WPA pod kątem prawidłowego zatrzymywania się na przydzielonych im stanowiskach oraz realizacji rozkładu jazdy (godzin odjazdu) w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, wliczając w to święta i dni ustawowo wolne od pracy; b)zapewnienie obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej, polegającej na wprowadzaniu informacji dotyczących kursowania autobusów, zmian rozkładów jazdy oraz przydziału stanowiskowego; c) utrzymanie czystości w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
II.5) Główny kod CPV: 63712100-4
Dodatkowe kody CPV:63712700-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:              
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w zakresie: - koordynacji ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami korzystającymi z WPA, - zapewnienia obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej, polegającej na wprowadzaniu informacji dotyczących kursowania autobusów, zmian rozkładów jazdy oraz przydziału stanowiskowego; - utrzymania czystości w pomieszczeniach przekazanych przez Zamawiającego. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy. Warunkiem udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest zakończenie umowy podstawowej na zakres usług zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12
II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. Okres świadczenia usługi rozpocznie się nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium ustala się na kwotę : 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a)wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)wskazanie sumy gwarancyjnej, d)określenie terminu ważności gwarancji, e)z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14. SIWZ. 9.Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie                
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:              

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:                
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:              

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie                
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)              

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:                
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:              

Umowa ramowa będzie zawarta:                
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:                
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:                
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie                
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:              

Aukcja wieloetapowa                  
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:                
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna - zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 20
Obsługa przewoźników w języku angielskim 20IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:              
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):              
Informacje dodatkowe              
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:              
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:              
Wstępny harmonogram postępowania:              
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:              
Informacje dodatkowe:              
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:              
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:              
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa                  
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:              
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:              
Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmian umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w TOMIE III SIWZ - Formularz Aktu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/04/2017, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:              
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oferta musi zawierać: 1.1.Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1 SIWZ; 1.2.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 2 SIWZ; 1.3.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3 SIWZ; 1.4.Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.5.Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy; 1.6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 4 SIWZ. 2.Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 3 SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej oraz w pkt. III.4), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.Forma składanych dokumentów 7.1.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7.2.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7.3.W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 8.Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1) Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowych części zamówienia tj.: 1)koordynowania ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami korzystającymi z WPA; 2)zapewnienia obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej. Obsługa elektronicznych systemów informacji pasażerskiej polega na wprowadzaniu informacji dotyczących kursowania autobusów, zmian rozkładów jazdy oraz przydziału stanowiskowego: a) do systemu elektronicznych tablic informacji pasażerskich, celem ich wyświetlania na 7 monitorach - zgodnie z datą wskazaną przez Zamawiającego w przekazanym zleceniu, b) na statyczną tablicę informacji pasażerskiej, zawierającą wszystkie godziny kursowania i legendę oznaczeń (dni kursowania oraz dane przewoźników) - zgodnie z datą wskazaną przez Zamawiającego w przekazanym zleceniu, c) do gablot informacji tymczasowej - zgodnie z datą wskazaną przez Zamawiającego w przekazanym zleceniu - zainstalowanych na terenie WPA. Oferty Wykonawców, którzy oświadczą w pkt 13 Formularza oferty (Formularz nr 1), że zrealizują ww. części zamówienia przy udziale podwykonawcy zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9.Realizacja zamówienia przez osoby bezrobotne. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. W Tomie III SIWZ – Formularza aktu umowy Zamawiający określił w szczególności: a)liczbę i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczą te wymagania; b)uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań.


Termin składania ofert:do 2 maja 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 2 maja 2017 12:00
Wynik przetargu:Łódź, 10.05.2017 r.


OGŁOSZENIE


o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:


 Świadczenie usługi zarządzania Wielostanowiskowym Przystankiem Autobusowym Łódź-Fabryczna, koordynowania ruchu autobusów i nadzoru nad przewoźnikami oraz zapewnienie obsługi elektronicznych systemów informacji pasażerskiej


Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.8.2017


 


I. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty przez nw. Wykonawców:


 oferta nr 1:


Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.


ul. Obywatelska 201


94-111 Łódź


-za cenę ofertową brutto: 341.202,00 PLN


-aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych


-obsługa przewoźników w języku angielskim - TAK


oferta nr 2:


EL-Traffic Sp. z o. o. Sp. k.


ul. Piotrkowska 173 lok. 114


90-447 Łódź


-za cenę ofertową brutto: 1.696.170,00 PLN


-aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych


-obsługa przewoźników w języku angielskim - TAK


 II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest:


 oferta nr 1 złożona przez:


Agencję Ochrony Eskort Sp. z o.o.


ul. Obywatelska 201


94-111 Łódź


-za cenę ofertową brutto: 341.202,00 PLN


-aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych


-obsługa przewoźników w języku angielskim - TAK


 


 Uzasadnienie wyboru:


a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24    ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (fakultatywne podstawy wykluczenia),


b)  Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,


c)  Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy, 


d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
    ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę
     punktów (dla danej części zamówienia)


Wybrana oferta jw. otrzymała:


60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”


20 punktów w kryterium ,,Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy=20%”


20 punktów w kryterium „Obsługa przewoźników w języku angielskim = 20%”,


co łącznie dało 100,00 punktów.


 III.Punktacja przyznana kolejnej ofercie w kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacjaOferta nr 2 złożona przez:


EL-Traffic Sp. z o. o. Sp. k.


ul. Piotrkowska 173 lok. 114


90-447 Łódź


-za cenę ofertową brutto: 1.696.170,00 PLN


-aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – zatrudnienie dodatkowo 2 osób bezrobotnych


-obsługa przewoźników w języku angielskim - TAK


 otrzymała następującą punktację:


12,07punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”


20 punktów w kryterium ,,Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy=20%”


20 punktów w kryterium „Obsługa przewoźników w języku angielskim = 20%”,


co łącznie dało 52,07 punktów.Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


____________________________________________________________________________Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta 16 maja 2017r.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-04-14 17:31:04)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2017-05-19 09:47:42)