Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Palki/Telefoniczna
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.20.2017
Treść:

Ogłoszenie nr 574200-N-2017 z dnia 2017-08-18 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Palki/Telefoniczna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta winna być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Wspólnych,Kancelaria ZDiT - ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Palki/Telefoniczna
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą na nowe oraz doposażeniem istniejących urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Palki i Telefonicznej w Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym, Formularzu Nr 2 Tomu I SIWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ. 2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści niniejszej SIWZ oraz STWiORB oraz załącznikach do nich, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę – Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (w dalszej części ogłoszenia Ustawy) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV, b) 1 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru 1kV, c) 1 osobę posiadającą certyfikat do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników typu ASR. 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 4. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233294-6
313217009
31518000-0
34942000-2
35262000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN (brutto). UWAGA : 1. Wykonawca musi wykazać wykonanie w/w roboty w ramach jednego zamówienia. Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane. 2. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający nie dopuszcza by wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia sumowali doświadczenie w celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznych bądź zawodowych tj. co najmniej jeden wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wykazać samodzielnie, że wykonał jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN (brutto). 3. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że dysponuje, co najmniej: a) 4 osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji do 1kV, b) 2 osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1kV, c) 1 osobą posiadającą certyfikat do wykonywania samodzielnych przeglądów i napraw sterowników typu ASR. UWAGI : 1. W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2. Dopuszcza się możliwość pełnienia w/w funkcji przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 3. Świadectwa kwalifikacyjne, o których mowa w pkt 6.3.3.2. a) i b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U z 2017, poz. 220 ze zm.) oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 nr 89 poz. 828 ze zm.). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1. – 7.3.2.4. SIWZ. 6. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10.W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór Formularza wraz z wykazem robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Formularza wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 4. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt. 6.3.3.2 SIWZ. Wzór Formularza wraz z ww. oświadczeniem zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się na kwotę: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące zł, 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14. SIWZ. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Okres gwarancji jakości i rękojmi 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze zamieszczonym w Tomie II SIWZ - Formularz Aktu Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Oferta musi zawierać: 1.1.Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1; 1.2.Formularz Cenowy - wypełniony zgodnie z Formularzem nr 2; 1.3.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.4.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4; 1.5.Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 1.6.Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 1.7.Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5; 2. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1. – 7.3.2.4. SIWZ. 3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 6.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 8. Forma składanych dokumentów 8.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej na okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Powyższy termin może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Termin składania ofert:do 4 września 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 4 września 2017 12:00
Wynik przetargu:

14.09.2017r.


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Palki / Telefoniczna”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.20.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – Zamawiający – Miasto Łodź – Zarząd Dróg  i Transportu informuje, że:

I. W postępowaniu została złożona 1 oferta przez nw. Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUVEX” Grzegorz Fałek, ul. Słoneczna 16, 95 – 080 Tuszyn
-    za cenę ofertową brutto: 207 556,35 PLN * (po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek)
-   okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest oferta nr 1:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TUVEX” Grzegorz Fałek
ul. Słoneczna 16, 95 – 080 Tuszyn
-   za cenę ofertową brutto: 207 556,35 PLN
-   okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego


Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustaw Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.


Wybrana oferta j. w. otrzymała:
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
- 40 punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi = 40%”
co łącznie dało 100,00 punktów.


III. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-08-18 18:27:18)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-09-14 13:52:24)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.13.2017
Treść:
01/08/2017    S145    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwartaI.Polska-Łódź: Roboty w zakresie nawierzchni ulic


2017/S 145-298569
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiT
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Woźniak – w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 422756435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL711

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 


Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi.Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.13.2017


II.1.2)Główny kod CPV
45233252


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.1.4)Krótki opis:

 


1. Przedmiotem zamówienia są remonty wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi z podziałem na 9 części.


2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-9 (2a-2i), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3


II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 1 – Remont ul. Bzowej i ul. WarszawskiejCzęść nr: 1


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest remont ul. Bzowej i ul. Warszawskiej.


Zadanie 1 – Remont ul. Bzowej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni chodnika i jezdni na ul. Bzowej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni jezdni;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem;


— wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia;


— wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu;


— wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu;


— wymiana fragmentów nawierzchni chodnika na nową;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni;


— wymiana na nowe obrzeży trawnikowych;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 2 – Remont ul. Warszawskiej


Zakres planowanych prac obejmuje modernizację przejścia dla pieszych przez ul. Warszawską przy ul. Stalowej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni przejścia;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wbudowanie płyt EPT w torowisku tramwajowym;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— wymiana obrzeży trawnikowych;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 1 (Formularz 2a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej w dalszej części ogłoszenia „Ustawą”) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań;


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 1 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 2 – Remont ul. Mrówczej i ul. LimanowskiegoCzęść nr: 2


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest remont ul. Mrówczej i ul. Limanowskiego.


Zadanie 1 – Remont ul. Mrówczej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ulicy Mrówczej na odcinku od ul. Czapli w kierunku ul. Jaskółczej. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie nawierzchni jezdni;


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem;


— wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu;


— wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu;


— dostosowanie fragmentów nawierzchni chodnika do poziomu remontowanej jezdni;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 2 – Remont ul. Limanowskiego


Zakres planowanych prac obejmuje utworzenie fragmentu ścieżki rowerowej na istniejącym chodniku przy ul. Limanowskiego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do al. Włókniarzy wraz z zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu. Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych 100 x 15 x 30 cm na ławie betonowej wraz z oporem;


— dostosowanie fragmentów nawierzchni chodnika do nowej organizacji ruchu;


— dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu jezdni;


— dostosowanie obrzeży trawnikowych;


— wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego drogi rowerowej i przejść dla pieszych


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 2 (Formularz 2b), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 2 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 3 – Remont ul. HalkiCzęść nr: 3


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest remont ul. Halki.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Halki na odcinku od ul. Przestrzennej do ul. Scaleniowej.


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Rozebranie nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Rozebranie krawężników betonowych 20x30x100 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod jezdnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 35 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5 MPa) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr.4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr.4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Ustawienie krawężnika betonowego 20x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton B-15;


— Regulacja wysokościowa atrmatury kanalizacyjnej oraz wpustów ulicznych;


— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 20 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych koloru szarego 25x25x8 na podsypce cementowo-piaskowej;


— Ustawienie obrzeża trawnikowego 30x8x100 na podsypce cementowo-piaskowej;


— Rozebranie nawierzchni zajazdów o nawierzchni betonowej, brukowcowej, z kostki betonowej wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod zjazdy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 20 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod zjazdy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na zjazdach gr. 5 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej;


— Regulacja wysokościowa armatury wodociągowej;


— Regulacja wysokościowa studni telefonicznej.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 3 (Formularz 2c), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki;


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań;


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 3 – 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 4 – Remont ul. RedowejCzęść nr: 4


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 4 jest remont ul. Redowej.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Redowej na odcinku od ul. Ciechocińskiej do ul. Kuźnickiej


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Korytowanie pod jezdnię i zjazdy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 55 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— 3. Wykonanie podbudowy pomocniczej pod jezdnię i zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5 MPa) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię i zjazdy z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Ustawienie krawężników betonowych 100x20x30 cm na ławie betonowej z oporem – beton B-15 z wywozem gruzu na odl. do 15 km;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50x7 wraz z wywozem na odległość do 15 km;


— Korytowanie pod chodnik wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 30 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą;


— Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej;


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;


— Regulacja wysokościowa studzienek włazów kanałowych, wpustów kan. deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 4 (Formularz 2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 4 – 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 5 – Remont ul. Kopalnianej i ul. Dzikich PólCzęść nr: 5


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 5 jest remont ul. Kopalnianej i ul. Dzikich Pól.


Zadanie 1 – Remont ul. Kopalnianej


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Jedwabniczej do ul. Transportowej


Szczegółowy zakres:


— Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm;


— Korytowanie pod jezdnię wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 43 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem ( RM= 2,5 MPa ) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 20 cm;


— Wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 11W);


— Wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 2 (AC 8S);


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;


— Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (materiał z rozbiórki i wykonawcy) zagęszczanego mechanicznie gr. 0,10 m;


— Zdemontowanie starego i zamontowanie nowego progu zwalniającego.


Zadanie 2 – Remont ul. Dzikich Pól


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni na ul. Dzikich Pól na odcinku od nr 11 do nr 13.


Szczegółowy zakres:


— Korytowanie wykonane na całej szerokości wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 40 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 10 cm;


— Wykonanie podbudowy pod jezdnię z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr. 15 cm;


— Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych wielootworowych typu YOMB 100x75x12,5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm;


— Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów wodociągowych.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 5 (Formularz 2e), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy;


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 5 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 6 – Remont ul. LublinekCzęść nr: 6


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 6 jest remont ul. Lublinek.


Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni jezdni ul. Lublinek na odcinku Maratońska-tory kolejowe.


Łączny zakres prac obejmuje:


— miejscowe frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;


— miejscowe wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem;


— wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia;


— wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej średniej gr. 4 cm;


— wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm;


— wykonanie pobocza szerokości 0,5 m wraz z dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni destruktem asfaltowym;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 6 (Formularz 2f), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 6 – 4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 7 – Remont ul. Konstantynowskiej, ul. Grenadierów i w rejonie Górki RetkińskiejCzęść nr: 7


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


 


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

 


Przedmiotem zamówienia w Części 7 jest remont ul. Konstantynowskiej, ul. Grenadierów i w rejonie Górki Retkińskiej


Zadanie 1 – Remont ul. Konstantynowskiej


Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Konstantynowską wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem projektu stałej organizacji ruchu oraz remont i budowa chodnika przy ul. Lontowej.


Łączny zakres prac obejmuje:


rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku;


— rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową z wywozem urobku na odległość 15 km;


— korytowanie wykonane na całej szerokości wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gr. 15 cm oraz wywozem urobku na odległość do 15 km;


— wykonanie krawężników betonowych 100x20x30 cm nowe na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;


— wykonanie obrzeży betonowych trawnikowych 30x8 cm nowe na ławie betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;


— wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym frakcji 0-31,5 gr. 5 cm w torowisku;


— wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa łamanego;


— wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej BA warstwa ścieralna dla ruchu KR3-KR6 wraz z rozbiórką nawierzchni i z wbudowaniem taśmy termotopliwej na łączeniu starej nawierzchni z nową gr. 5 cm;


— wykonanie nawierzchni chodnika z płyt betonowych 25 x 25 x 8 cm podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika z płyt betonowych wibroprasowanych wskaźnikowych 30 x 30 x 8 cm podsypce cementowo – piaskowej o gr. 5 cm po zagęszczeniu;


— uzupełnienie szczelin przy torowisku pomiędzy szyną a płytami betonowymi szerokości do 5 cm masą zalewową na gorąco;


— wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masą chemoutwardzalną;


— wykonanie projektu docelowej organizacja ruch wraz z wykonaniem.


Zadanie 2 – Remont ul. Grenadierów


Zakres planowanych prac obejmuje utwardzenie początku ulicy Grenadierów.


Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie istniejącej nawierzchni;


— korytowanie;


— wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz


z oporem;


— wykonanie nowej nawierzchni chodnika i zjazdów z płyt betonowych kostki betonowej;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— wykonanie nawierzchni bitumicznej;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Zadanie 3 – Remont w rejonie Górki Retkińskiej


Zakres planowanych prac obejmuje utwardzenie ścieżki w rejonie Górki Retkińskiej


Łączny zakres prac obejmuje:


— rozebranie i wbudowanie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz


z oporem;


— wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej;


— wykonanie regulacji studni, zaworów;


— odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowych dla części 7 (Formularz 2g), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:


a) operator koparki


b) operator walca.


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.6. Tomu I SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.


Powyższe wymagania określają w szczególności:


a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,


b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,


c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 40

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 17/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, z uwagi na ograniczoną ilość znaków Zamawiający wskazuje, że informacje znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

 


Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ - wysokość wadium dla części 7 – 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

 


Część 8 – Remont ul. ZelwerowiczaCzęść nr: 8


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233252


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:


Termin składania ofert:do 7 września 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 7 września 2017 12:00
Wynik przetargu:Łódź, dnia 13.09.2017 r.


 OGŁOSZENIE


 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


 w trybie przetargu nieograniczonego na:


 „Remont wybranych ulic na terenie Miasta Łodzi”


 Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.13.2017


  Zamawiający – Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż unieważnił na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Część 1 w/w postępowania na „Remont ul. Bzowej i ul. Warszawskiej:


            a) zadanie 1 – Remont ul. Bzowej


            b) zadanie 2 – Remont ul. Warszawskiej”


 ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert, tj. do dnia 07.09.2017r. do godziny 11:00,nie wpłynęła żadna oferta na Część 1 w/w postępowania.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Renata Woźniak (2017-08-01 16:30:17)
zmodyfikował(a): Renata Woźniak (2017-09-13 13:00:07)