Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Wolna ręka
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Bednarska/Unicka oraz na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starorudzka/Demokratyczna - Część 1 - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Bednars
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.45.2015
Treść:

1.Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Bednarska/Unicka oraz na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starorudzka/Demokratyczna - Część 1 -  opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Bednarska/Unicka - zamówienie uzupełniające


Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju usług, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 30.07.2014r. Nr 333.125/DZ/2014.
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania ul. Bednarska/Unicka w zakresie przeprojektowania ronda z czterowlotowego na trzywlotowe, polegające na likwidacji północno-wschodniego wjazdu na rondo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia dla zamówienia podstawowego oraz we wzorze umowy ((Załącznik nr 4).

2.  Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV:
71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3. Termin wykonania zamówienia: do 31 sierpnia 2015 r.

Termin składania ofert:do 16 czerwca 2015 12:00
Termin negocjacji ofert: 16 czerwca 2015 12:00
Wynik przetargu:

4. Tryb postępowania:
Powyższe zamówienie uzupełniające udzielone zostało w trybie z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.).


5. Miejsce i termin negocjacji:
Negocjacje odbyły się w dniu 16.06.2015 r. w siedzibie Zamawiającego, 90 - 477 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

6. Wykonawca zaproszony do negocjacji spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

   Biuro Projektów „A-PROPOL” s. c.
    A. Biegański, D. Biegańska
    ul. Gomułki 2
    44-121 Gliwice

8. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy): 30.06.2015 r.

informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2015-07-02 10:43:05)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2015-07-02 10:48:11)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Dostawa i montaż elementów stalowych wyposażenia ścieżek rowerowych tj. stojaków i podpórek dla rowerzystów na terenie Miasta Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.44.2015
Treść:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 
Łódź: Dostawa i montaż elementów stalowych wyposażenia ścieżek rowerowych tj. stojaków i podpórek dla rowerzystów na terenie Miasta Łodzi
Numer ogłoszenia: 85729 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów stalowych wyposażenia ścieżek rowerowych tj. stojaków i podpórek dla rowerzystów na terenie Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 430 stojaków rowerowych i 50 podpórek dla rowerzystów na terenie Miasta Łodzi oraz ich montaż w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w Tomie III SIWZ Formularz Aktu Umowy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.11.00-6, 45.22.32.10-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 80

 • 2 - Okres gwarancji jakości oraz rękojmi - 20


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu, Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna), ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90 - 447 Łódź (kancelaria ZDiT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: DOTYCZY III.3.1.Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3. muszą spełniać wykonawcy łącznie natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
3. Ocena spełniania przez Wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. DOTYCZY III.4. 4.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w pkt III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie wymienione w pkt III.4.1), winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.
5. FORMA ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW
5.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.2.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2., 12.3. i 12.5. SIWZ) składane: a)w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 19 czerwca 2015 10:00
Termin otwarcia ofert: 19 czerwca 2015 11:00
Wynik przetargu:

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest:

oferta nr 2 złożona przez: WOJAK Łukasz Wojaczek, ul. Zdrzałka 15, 44-217 Rybnik za cenę ofertową brutto 153.516,30 PLN (okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 60 miesięcy).

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Oferta  Wykonawcy  złożona jest  zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy,
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Wybrana oferta otrzymała 80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%” oraz 20 punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”, co łącznie dało 100 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:
 
Oferta nr 3:
Centrum Techniki Drogowej INBUD Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 116 , 31-416 Kraków otrzymała 66.70 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%” oraz 20 punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”, co łącznie dało 86.70 punktów,

Oferta nr 5:
Przedsiębiorstwo ALBERTS Sp. z o.o. , ul. Leszczyńska 4F , 64-113 Osieczna otrzymała 31.77 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%” oraz 20 punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”, co łącznie dało 51.77 punktów,

Oferta nr 6:
BART-SERVICE Bojarscy Sp.j., ul. Teofilowska 62/64, 91-203 Łódź otrzymała 39.21 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%” oraz 20 punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”, co łącznie dało 59.21 punktów,

Oferta nr 7:
Roboty Drogowe Dariusz Kłys, Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-002 Smardzew otrzymała 60.28 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%” oraz 20 punktów w kryterium ,,okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”, co łącznie dało 80.28 punktów.
Umowa z wybranym Wykonwcą została zawarta 22.07.2015r.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2015-06-11 16:07:41)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2015-07-27 14:48:28)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych oraz przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich wraz z przegląd
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.41.2015
Treść:

Łódź: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych oraz przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich wraz z przeglądem szczegółowym wybranych obiektów oraz przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,5 m
Numer ogłoszenia: 82035 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych oraz przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich wraz z przeglądem szczegółowym wybranych obiektów oraz przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,5 m.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Część 1 - Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych; 2. Część 2 - Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem szczegółowym wybranych obiektów oraz przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,5 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 34,47% (dla części 1) oraz 32,76% (dla części 2) wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.80-8, 71.63.14.50-9, 71.63.14.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 105.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia wadium w tym postępowaniu


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: 1. dla Części 1 : co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądów dróg o łącznej wartości minimum 300.000,00 zł brutto. 2. dla Części 2 : co najmniej dwie usługi polegające na opracowaniu przeglądów obiektów inżynierskich, takich jak: estakady, wiadukty, mosty, przejścia podziemne, kładki, tunele, ściany oporowe, przepusty (w tym przeglądy szczegółowe minimum 5 obiektów mostowych) o łącznej wartości nie mniejszej niż 40.000,00 zł (brutto). Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. dla Części 1: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi (minimalnie w ograniczonym zakresie), c) 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do 1kV w zakresie minimum kontrolno-pomiarowym; 2. dla Części 2: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności mostowej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1. lit. a) i b) oraz 2. lit. a), powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). Uprawnienia, o których mowa w pkt. 1.c) powinny być zgodne z Rozporządzeniem z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003r. nr 89, poz. 828 z późń.zm) W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  1. Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i załączenia w/w dowodów, uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełniania warunku określonego w pkt III.3.2). 2. Dowodami, o których mowa w pkt. 1. są: - poświadczenie, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 2.;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


1. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 95

 • 2 - Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 5


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1.SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4.SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2.,12 3. i 12.5. SIWZ) składane: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Termin realizacji zamówienia - 105 dni od dnia zawarcia umowy dla każdej części (Termin może ulec skróceniu o zaoferowaną przez wybranego Wykonawcę ilość dni zgodnie z pkt. 18 SIWZ). 7. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą jedną lub dwie części zamówienia.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź wraz z przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) wiat przystankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.80-8, 71.63.14.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 105.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 95

  • 2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 5
 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem szczegółowym wybranych obiektów oraz przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,5 m.
 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie przeglądu podstawowego (rocznego) obiektów inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych oraz wewnętrznych w Łodzi wraz z przeglądem szczegółowym wybranych obiektów oraz przeglądem rozszerzonym (pięcioletnim z przeglądem rocznym) przepustów o świetle otworu równym lub większym niż 1,5 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.50-9, 71.63.14.00-4. • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 105.


 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  • 1. Cena - 95

  • 2. Skrócenie terminu wykonania zamówienia - 5Termin składania ofert:do 18 czerwca 2015 10:00
Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2015 11:00
Wynik przetargu:

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że ofertami najkorzystniejszymi, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ w zakresie poszczególnych części są:

Część 1:
oferta nr 8 złożona przez: Scanlaser Pracownia Badań i Technik Pomiarowych Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7, 39-200 Dębica za cenę ofertową brutto 262.858,44 PLN (termin wykonania: 80 dni od dnia zawarcia umowy),

Część 2:
oferta nr 7 złożona przez: Promost – Wisła Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła za cenę ofertową brutto 40.767,02 PLN (termin wykonania: 80 dni od dnia zawarcia umowy).

Uzasadnienie wyboru:
a)Wykonawcy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)Oferty  Wykonawców  złożone są  zgodnie z wymogami SIWZ,
c)Złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d)Złożone oferty są ofertami najkorzystniejszymi na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ (dla danej części zamówienia).

Wybrane oferty otrzymały po 95 punktów w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz po 5 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia = 5%”, co łącznie dało po 100 punktów, natomiast pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Część 1:
Oferta nr 6:
Polska Inżynieria Sp. z o.o., ul. Nowogodzka 62b lok 19, 02-002 Warszawa Wrocław otrzymała 47.47 punktów w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz 0 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia = 5%”, co łącznie dało 47.47 punktów,

Część 2:
Oferta nr 2:
CMSZ ATOM s.c. Maciej Czerwiński, Maciej Molęda, Witold Suwalski, ul. Piłsudskiego 74/309E, 50-020 Wrocław otrzymała 88.87 punktów w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz 0 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia = 5%”, co łącznie dało 88.87 punktów,
   
Oferta nr 4:
PK-INŻ Paweł Kowalewski, Zarzecze, ul. Szoje 15, 37-400 Nisko  Wrocław otrzymała 73.22 punktów w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz 0 punktów w kryterium ,,skrócenie terminu wykonania zamówienia = 5%”, co łącznie dało 73.22  punktów.
Umowy w zakresie części 1 i 2 zostały zawarte z wybranymi Wykonawcami w dniu 29.07.2015 r.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-06-03 15:52:17)
zmodyfikował(a): Joanna Rodziewicz (2015-08-10 13:19:58)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Przebudowa ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska - Sienkiewicza w tzw. woonerf
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.42.2015
Treść:

Łódź: Przebudowa ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska - Sienkiewicza w tzw. woonerf
Numer ogłoszenia: 72297 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Traugutta na odcinku Piotrkowska - Sienkiewicza w tzw. woonerf.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Traugutta na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza w Łodzi w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej wraz z niezbędną przebudową infrastruktury. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III SIWZ Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.30.00-9, 71.25.00.00-5, 71.31.00.00-4, 71.35.00.00-6, 71.35.19.10-5, 71.35.20.00-0, 71.35.40.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 55.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę lub przebudowę drogi wraz z budową lub przebudową oświetlenia ulicznego, odwodnienia oraz sieci uzbrojenia podziemnego w ramach jednego zamówienia o wartości min. 1 500 000,00 zł brutto. Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej: a) jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, b) jedną osobą na stanowisku kierownika robót energetycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, c) jedną osobą na stanowisku kierownika robót wodno - kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, d) jedną osobą na stanowisku kierownika robót teletechnicznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej (minimalnie w telekomunikacji przewodowej) Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1. Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2). 2. Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie -inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej. 3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt III.3) powołuje się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w Formularz Nr 7 SIWZ - Podwykonawstwo nazwy tych podwykonawców oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im powierzyć

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 85
    2 - Okres gwarancji jakości i rękojmi - 15

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175 (I piętro, lewa oficyna), 90-447 Łódź, pokój 09.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 12:00, miejsce: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3.Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów 5.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2.,12.3. i 12.6. SIWZ) składane: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b)w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Termin składania ofert:do 3 czerwca 2015 12:00
Termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2015 13:00
Wynik przetargu:

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu przez:


Oferta nr 1 – WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49 – 200 Grodków
- za cenę ofertową brutto: 2.724.025,78 zł (po poprawieniu innych omyłek)
- okres gwarancji jakości i rękojmi – 6 lat

Oferta nr 2  - STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków
- za cenę ofertową brutto: 2.778.622,07 zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 6 lat

Oferta nr 3  - Konsorcjum Firm:
LARKBUD Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 6 m.17, 91 – 214 Łódź
Zakład Instalacyjno – Budowlany „ZINSBUD” Stanisław Zimoch, ul. Gruntowa 22, 95 – 200 Pabianice
- za cenę ofertową brutto: 1.774.027,18 zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 6 lat

Oferta nr 4  - Mosty Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Bratysławska 52, lok. 26, 94 – 112 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 3.062.403,06 zł
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 6 lat

ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest:

oferta nr 3 złożona przez:
Konsorcjum Firm:
LARKBUD Sp. z o.o., ul. Kaczeńcowa 6 m.17, 91 – 214 Łódź
Zakład Instalacyjno – Budowlany „ZINSBUD” Stanisław Zimoch, ul. Gruntowa 22,
95 – 200 Pabianice
- za cenę ofertową brutto: 1.774.027,18 zł (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi – 6 lat

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów
Wybrana oferta jw. otrzymała 85 punktów w zakresie kryterium „Cena = 85%” oraz
15 punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi = 15 %” co łącznie dało 100 punktów.

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

oferta nr 1 – WASBUD Robert Wąs, ul. Wrocławska 51, 49 – 200 Grodków
- 55,36 pkt w kryterium „Cena = 85%”
- 15 pkt w kryterium ,, Okres gwarancji i rękojmi = 15 %”
co łącznie  dało 70,36 pkt

oferta nr 2 – STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków
- 54,27 pkt w kryterium „Cena = 85%”
- 15 pkt w kryterium ,, Okres gwarancji i rękojmi = 15 %”
co łącznie  dało 69,27 pkt

oferta nr 4 – Mosty Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Bratysławska 52, lok. 26, 94 – 112 Łódź
- 49,24 pkt w kryterium „Cena = 85%”
- 15 pkt w kryterium ,, Okres gwarancji i rękojmi = 15 %”
co łącznie  dało 64,24 pkt


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Umowa na realizację zamówienia została zawarta z wybranym Wykonawcą w dniu 30.06.2015 r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Elżbieta Wojciechowska (2015-05-19 16:43:26)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2015-06-30 17:28:55)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2015 - rejon III Polesie
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.38.2015
Treść:

Łódź: Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2015 - rejon III Polesie
Numer ogłoszenia: 72175 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu , ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 6384959, 6384911, faks 42 638-49-58.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty i prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie Miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2015 - rejon III Polesie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów i prac utrzymaniowych rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2015 roku - rejon III Polesie. Zakres rzeczowy prac obejmuje w szczególności: - Wykoszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów; - Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm; - Oczyszczenie przepustu o średnicy do 40 cm; - Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm; - Odtworzenie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm; - Odtworzenie przepustu z rur polietylenowych o średnicy 40 cm; - Umocnienie rowu (dna i skarp) płytami betonowymi chodnikowymi 50 x 50 x 7 cm ułożonymi na podsypce cementowo pisakowej; - Umocnienie rowu (dna i skarp) płytami betonowymi ażurowymi 60 x 40 x 10 cm; - Odtworzenie i udrożnienie rowów odwadniających - roboty ziemne; - Odtworzenie ścieku drogowego z betonowych elementów prefabrykowanych szer. 60 cm, wysokość 15 cm (korytka ściekowe) na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 20 cm; - Odtworzenie pobocza jezdni; - Naprawa nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego; - Ścinanie pobocza jezdni grubość warstwy 15 cm; - Wywóz ziemi, namułu, gruzu samochodami samowyładowczymi, wraz z załadunkiem*; - Wywóz pokosu, wraz z załadunkiem**; - Awaryjne wypompowanie wód opadowych z poboczy i rowów melioracyjnych, wraz z wywozem***; - Ciśnieniowe czyszczenia kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji deszczowej) ****; - Czyszczenie odwodnienia liniowego***** - Wykonanie drenażu francuskiego****** * Wywóz ziemi, namułu, gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z załadunkiem Pozostałą po robotach ziemię, namuł, gruz należy usunąć - wywieźć przy użyciu samochodów samowyładowczych wraz z załadunkiem na wysypisko odpadów zlokalizowanym na wysypisku publicznym lub własnym urządzonym zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Do ww. prac należy użyć samochodów samowyładowczych posiadających przykrywana przestrzeń ładunkową. ** Wywóz pokosu, wraz z załadunkiem Pokos należy usunąć - wywieźć przy użyciu samochodów samowyładowczych wraz z załadunkiem posiadających przykrywana przestrzeń ładunkową na kompostownie publiczną bądź własną urządzoną zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. Pokos powinien zostać możliwie jak najbardziej ściśnięty. *** Awaryjne wypompowanie wód opadowych z poboczy i rowów melioracyjnych, wraz z wywozem Cena ww. prac obejmuje : -dostarczenie sprzętu na miejsce -utrzymywanie i konserwacja sprzętu, -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas pompowania wody, -wywóz wody do zlewni wraz z kosztami utylizacji -uporządkowanie terenu Do pompowania wody przewiduje się zastosować następujący sprzęt: -pompa membranowa o wydajności do 24m3/h, -pompa spalinowa, -pompa elektryczna o wydajności do 360m3/h, -agregat prądotwórczy, -osprzęt do pomp wody -cysterna do wywozu brudnej wody Do ww. prac należy użyć traktorów z podczepianym beczkowozem bądź samochodów dostawczych z zabudową posiadającą zbiornik na brudną wodę. **** Ciśnieniowe czyszczenie kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji deszczowej) Powyższe prace polegały będą na czyszczeniu kanału (przepustu) wraz ze studnią (studnia osadnikowa, wpust uliczny, kratka kanalizacji deszczowej) przy użyciu strumienia wody pod ciśnieniem do 200 bar oraz pojemności całkowitej zbiornika do 10 000 m3 Cena ww. prac obejmuje: -dostarczenie sprzętu na miejsce -utrzymywanie i konserwacja sprzętu, -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas wykonywanych prac -wywóz zanieczyszczeń wraz z kosztami utylizacji -uporządkowanie terenu ***** Czyszczenie odwodnienia liniowego Powyższe prace polegały będą na czyszczeniu odwodnienia liniowego poprzez odkręcenie pokrywy i oczyszczenie ręczne lub mechaniczne korytka z liści, pisaku, drobnych kamieni oraz innych nieczystości naniesionych z drogi a następnie ponowne zamontowanie pokrywy. Cena ww. prac obejmuje : -dostarczenie sprzętu na miejsce podczas oczyszczania mechanicznego -czas pracy sprzętu wraz z obsługą podczas oczyszczania mechanicznego -uporządkowanie terenu -wywóz zanieczyszczeń wraz utylizacją ****** Wykonanie drenażu francuskiego Powyższe prace polegały będą na wykonaniu drenaży francuskiego przy wykorzystaniu kruszywa mineralnego o możliwie jednolitej frakcji (od 31,5-63 mm), które wykonuje się jako zasypkę mineralną umieszczoną w szczelnie ułożonej geowłókninie wraz z ułożeniem rury z tworzywa sztucznego celem odprowadzania wód. Cena 1 m3 ww. prac obejmuje: - wykonanie wykopu - zakup wraz z dostarczeniem na miejsce robót kruszywa, geowłókniny, rury z tworzywa sztucznego Ø 100 - ułożenie geowłókniny - wbudowanie kruszywa - montaż rury z tworzywa sztucznego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz Nr 2) oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Tom III SIWZ)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty polegające na wykonaniu prac utrzymaniowych rowów i poboczy obejmujących co najmniej: odtwarzanie rowów i poboczy, udrożnianie rowów odwadniających i przepustów, odtwarzanie przepustów i umacnianie rowów płytami betonowymi, wykoszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów z rowów oraz poboczy w ramach maksymalnie 3 zamówień na łączną kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN brutto. Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej wyszczególnionymi poniżej narzędziami i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonania zamówienia tj.: 1) Samochód samowyładowczy min 10 t - 2 szt. 2) Koparka podsiębierna lub koparko-ładowarka - 1 szt. 3) Równiarka - 1 szt. 4) Zagęszczarka wibracyjna min. 250 kg lub mały walec min. 4 t - 1 szt. 5) Beczkowóz w min. wersji beczkowóz-przyczepa podczepiana do traktora min. 3 000 l - 1 szt.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (minimum w ograniczonym zakresie). Uprawnienia powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014, poz. 1278). Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008, nr 63 poz. 394 ze zm.)

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    1.Za najważniejsze roboty budowlane, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia poświadczeń uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku określonego w pkt III.3.2). 2.Dowodami, o których mowa powyżej są: - poświadczenie - inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej. 3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt III.4.2) tiret 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 95
    2 - dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi dla poz. 5, 6, 7 formularza cenowego - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, pokój nr 9 (I piętro, lewa oficyna).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Zarząd Dróg i Transportu ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (Kancelaria ZDiT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: dot. III.3) 1. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. III.3) oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. III.3) muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki. Dot. III.4) 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty wskazane w pkt. III.4.2), III.4.3) oraz III.4.4) musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie, natomiast oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, winno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. 5.Forma złożonych dokumentów. 5.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1.SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.6.SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt. 11.2.,12 3. i 12.6. SIWZ) składane: a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieTermin składania ofert:do 3 czerwca 2015 11:00
Termin otwarcia ofert: 3 czerwca 2015 12:00
Wynik przetargu:

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – Zamawiający informuje, że ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest:

oferta nr 1 złożona przez: P.H.U. „Maciej” Piotr Łuczak, ul. Sienkiewicza 21, 99-210 Uniejów za cenę ofertową brutto 339.352,10 zł (dodatkowy okres gwarancji jakości oraz rękojmi dla poz. 5, 6, 7 formularza cenowego – 12 miesięcy)

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Oferta  Wykonawcy  złożona jest  zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy,
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Wybrana oferta otrzymała 95 punktów w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz 5 punktów w kryterium ,,dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi dla poz. 5, 6, 7 formularza cenowego = 5%”, co łącznie dało 100 punktów, natomiast druga oferta otrzymała następującą punktację:

Oferta nr 2:
ANDRO Anna Fijałkowska, ul. Brzezińska 138, 95-040 Koluszki otrzymała 77.76 pkt w zakresie kryterium „Cena = 95%” oraz 5 punktów w kryterium ,,dodatkowy okres gwarancji jakości i rękojmi dla poz. 5, 6, 7 formularza cenowego = 5%”co łącznie dało 82.76 pkt.


_______________________________________________________________________________________________________________


Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu 29.06.2015r.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Ewa Fiktus (2015-05-19 14:37:06)
zmodyfikował(a): Ewa Fiktus (2015-07-02 14:59:53)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg rowerowych w 4 lokalizacjach”.
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.35.2015
Treść:

Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2015/S 094-170570

Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Ewa Fiktus
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426385837
E-mail: e.fiktus@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg rowerowych w 4 lokalizacjach”.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1.Część 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odc. od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha.
1.2.Część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego – Broniewskiego na odc. od Ronda Lotników Lwowskich do Ronda Broniewskiego.
1.3.Część 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Wyszyńskiego na odc. od ul. Popiełuszki do al. Bandurskiego.
1.4.Część 4 - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego na odc. od al. Wyszyńskiego do al. Włókniarzy/Jana Pawła II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.
2. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)
3. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiInformacje o częściach zamówienia


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odc. od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej na odc. od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31 marca 2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego – Broniewskiego na odc. od Ronda Lotników Lwowskich do Ronda Broniewskiego.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego – Broniewskiego na odc. od Ronda Lotników Lwowskich do Ronda Broniewskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31 marca 2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Wyszyńskiego na odc. od ul. Popiełuszki do al. Bandurskiego.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Wyszyńskiego na odc. od ul. Popiełuszki do al. Bandurskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31 marca 2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego na odc. od al. Wyszyńskiego do al. Włókniarzy/Jana Pawła II.
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego na odc. od al. Wyszyńskiego do al. Włókniarzy/Jana Pawła II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia”.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31 marca 2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych),
Część 2 – 3.600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych),
Część 3 – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Część 4 – 1.950,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
2.1. Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.2.3), który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów dokument określony w pkt 7.2.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z Formularzem nr 8 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1.Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 6.2 i 7.2 SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt 11.2., 12.2. i 12.5. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych w pkt 11.2., 12 2. i 12.5. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy; składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2. SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1., zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 4 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie: 3 dokumentacje projektowe, z których każda obejmowała budowę/przebudowę drogi rowerowej na terenie miejskim.
Warunek jednakowy, niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę.
2.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej:
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 3 lat przed datą składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/budowę/ remont dróg rowerowych na terenie miejskim,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Dopuszcza się pełnienie funkcji przez tą samą osobę w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Kryterium ceny. Waga 80


2. Kryterium okresu gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20


 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.35.2015


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.6.2015 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.6.2015 - 12:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.6.2015 - 13:00

Miejscowość:


90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175


 


Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: do dnia 31 marca 2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 części. Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą dowolną ilość części zamówienia.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
ul. Postępu 17a Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
ul. Postępu 17a Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.5.2015Termin składania ofert:do 23 czerwca 2015 12:00
Termin otwarcia ofert: 23 czerwca 2015 13:00
Wynik przetargu:


Zarząd Dróg i Transportu informuje, że w/w postępowanie zostało unieważnione w zakresie 1,2,3 i 4 części zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) oraz w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Pliki:
informacje wprowadził(a): Ewa Fiktus (2015-05-16 09:51:52)
zmodyfikował(a): Ewa Fiktus (2015-06-30 14:24:36)