Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Zapytanie o cenę
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Świadczenie usługi sprzątania dla Zarządu Dróg i Transportu
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.2.2016
Treść:


1. Świadczenie usługi sprzątania dla Zarządu Dróg i Transportu.


Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie usługi porządkowej, która będzie obejmować kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych, kasowych, technicznych, socjalnych gospodarczych, sanitarnych, magazynowych (z wyłączeniem powierzchni magazynowej przy ul. Mazowieckiej 4), archiwum zakładowego, oraz ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, mycie witryn i okien oraz  opraw oświetleniowych, pranie wykładzin i czyszczenie tapicerki w budynkach ZDiT przy ul. Piotrkowskiej 173 i 175, ul. Tuwima 36 i ul. Mazowieckiej 4 oraz w dwóch kontenerach usytuowanych przy ul. Papierniczej i Al. Włókniarzy w Łodzi.
   
Usługa realizowana będzie w budynkach przy:
a) przy ul. Piotrkowskiej 173 - 68 pomieszczeń, w tym: 47 pomieszczeń biurowych, 2 pomieszczenia techniczne, 11 pomieszczeń sanitarnych, 2 pomieszczenia gospodarcze, 5 pomieszczeń magazynowych, 1 pomieszczenie archiwum, 78 okien,  powierzchnia całkowita ca 1430,61 m2, przeciętna liczba pracowników 110 osób,
b) przy ul. Piotrkowskiej 175 – 75 pomieszczeń, w tym: 39 pomieszczeń biurowych, 3 pomieszczenia techniczne, 2 sale konferencyjne, 5 pomieszczeń socjalnych, 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 pomieszczeń archiwum, 13 pomieszczeń sanitarnych, 3 pomieszczenia magazynowe, 4 witryny i 99 okien, powierzchnia całkowita ca 1910,21m2, przeciętna liczba pracowników 110 osób,
c) przy ul. Mazowieckiej 4 – 19 pomieszczeń, w tym: 7 pomieszczeń biurowych, 4 pomieszczenia techniczne, 3 pomieszczenia socjalne (jadalnia i szatnie), 4 pomieszczenia sanitarne, 1 pomieszczenie gospodarcze, 30 okien, powierzchnia całkowita ca 450 m2, przeciętna liczba pracowników ca 40 osób,
d) przy ul. Tuwima 36 - 9 pomieszczeń, w tym: 3 pomieszczenia biurowe, 1 sala konferencyjna, 1 pomieszczenie techniczne, 1 pomieszczenie socjalne,2 pomieszczenia sanitarne, 1 pomieszczenie gospodarcze,4 witryny oraz 3 okna, powierzchnia całkowita ca 190 m2, przeciętna liczba pracowników ca 19 osób.
e)    przy ul. Papierniczej i Al. Włókniarzy - 2 kontenery.
Podłogi w pomieszczeniach biurowych, technicznych i na korytarzach wyłożone są: wykładziną PCV, wykładziną dywanową i panelami, w pomieszczeniach  sanitarnych  – ściany glazurą, a podłogi terakotą. Schody na klatkach schodowych z marmuru  i lastriko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II - „Opis   przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III – „Formularz Aktu Umowy”.


2.  Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodem CPV:
     90.91.12.00-8  usługi sprzątania budynków

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

4. Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone było w trybie zapytania o cenę - zgodnie z art. 69 i następnymi Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

Termin składania ofert:do 20 stycznia 2016 10:00
Termin otwarcia ofert: 20 stycznia 2016 11:00
Wynik przetargu:

5. Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w w/w postępowaniu ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryterium ustalonego przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez:


Michał Nalepa „MARGO”
ul. Smetany Bedricha 9 lok. 1 B
92-503 Łódź
za cenę ofertową brutto:  – 202.950,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert ustalonego przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.
Wybrana oferta jw. otrzymała 100 punktów w zakresie kryterium „Cena = 100%”.

Pozostałe oferty otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 2 złożona przez:
Tomasz Libsz „TORO”
91 - 615 Łódź, Turystyczna 16
otrzymała 92,59 pkt

Oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Usług Komunalnych Zbigniew Frank
ul. Przedświt 8 lok 24, 93-378 Łódź
otrzymała 93,75 pkt


6. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 27.01.2016 r.

informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2016-02-01 10:28:51)

Tryb zamówienia:Wolna ręka
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:„Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 z podziałem na 3 rejony - Część 1 – Rejon 1 – teren dzielnicy Łódź – Bałuty – zamówienie uzupełniające”
Numer sprawy:ZDiT- DZ.3321.130.2015
Treść:

1. Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju robót, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 16.06.2015r. Nr 333.72/DZ/2015.
Przedmiot zamówienia obejmuje: : remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczających remont cząstkowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) dla zamówienia podstawowego, Formularzu cenowym -  Załącznik nr 1 do Zaproszenia oraz we Wzorze umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia


2.  Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodami CPV zamówienia:
45233140-2 – roboty drogowe;
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg;
45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic;
45233251-3 – wymiana nawierzchni;
45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg


3. Termin realizacji przedmiotu umowy:  od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2016 r.

Termin składania ofert:do 7 stycznia 2016 10:00
Termin otwarcia ofert: 7 stycznia 2016 10:00
Termin negocjacji ofert: 7 stycznia 2016 10:00
Wynik przetargu:

4. Powyższe zamówienie uzupełniajace zostało udzielone  w trybie z wolnej ręki – na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm., dalej Ustawy Pzp).

5. Miejsce i termin negocjacji:
Negocjacje odbyły sie w dniu 07.01.2016r., i w dniu 11.01.2016r. w siedzibie Zamawiajacego, 90-477 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

6. Wykonawca zaproszony do negocjacji spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Nazwia i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
„Tech-Road”
Dominik Ozdobiński
ul. Będzińska 4 lok. 33
93-540 Łódź

8. Data udzielenia zamówienia (zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą):
21.01.2016 r.

informacje wprowadził(a): Magdalena Kierzek (2016-01-22 09:44:27)

Tryb zamówienia:Wolna ręka
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remonty dróg o nawierzchniach twardych na terenie miasta Łodzi pozostających we władaniu gminy Łódź w roku 2015 – część 4 – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew – zamówienie uzupełniające
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.129.2015
Treść:

Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju robót, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 30.03.2015r. nr 333.23/DZ/2015.

1. Zakres robót obejmuje:
Remonty nawierzchni bitumicznych i  innych utwardzonych dróg na terenie miasta Łodzi w dzielnicy Widzew, pozostających we władaniu gminy Łódź, polegające na naprawach ubytków, kolein, zapadlin, spękań oraz miejscowych wymian nawierzchni przekraczającym remont cząstkowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zaproszenia i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych dla zamówienia podstawowego (zwanych dalej SWiORB)  oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.

2.  Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.31.40-2 - Roboty drogowe
45.23.31.42-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.51-3 - Wymiana nawierzchni
45.23.32.52-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

3. Termin wykonania zamówienia: do 31.07.2016 r.

Termin składania ofert:do 5 stycznia 2016 13:00
Termin negocjacji ofert: 5 stycznia 2016 13:00
Wynik przetargu:

4. Tryb postępowania:
Powyższe zamówienie uzupełniające udzielone zostało w trybie z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze. zm.).

5. Miejsce i termin negocjacji:
Negocjacje odbyły się w dniu  05.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, 90 - 477 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

6. Wykonawca zaproszony do negocjacji spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Anna Maria Fijałkowska „ANDRO”
ul. Brzezińska 138
95-040 Koluszki

8. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy): 15.01.2016 r.

informacje wprowadził(a): Joanna Rodziewicz (2016-01-19 15:24:44)

Tryb zamówienia:Wolna ręka
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2015 – Część 4 Rejon IV- teren dzielnicy Łódź Widzew– zamówienie uzupe
Numer sprawy:ZDiT- DZ.3321.137.2015
Treść:

Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2015 – Część 4 Rejon IV- teren dzielnicy Łódź Widzew– zamówienie uzupełniające.


1.    Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju robót, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 24.03.2015r., nr 333.22/DZ/2015.

Przedmiot zamówienia obejmuje: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z  wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym),  roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Formularzu cenowym -  Załącznik nr 1 do Zaproszenia, Wzorze umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zamówienia podstawowego.

2.  Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodem CPV:
     45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2016 r.


 

Termin składania ofert:do 5 stycznia 2016 12:00
Termin negocjacji ofert: 5 stycznia 2016 12:00
Wynik przetargu:

4. Tryb postępowania:
Powyższe zamówienie uzupełniające udzielone zostało w trybie z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

5. Miejsce i termin negocjacji:
Negocjacje odbyły się w dniu 05.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, 90 - 477 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

6. Wykonawca zaproszony do negocjacji spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

    P.P.H.U. „And – Mar” Andrzej Chałat
     ul. Racławicka 18
     95 – 060 Brzeziny

8. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 15.01.2016 r.

informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2016-01-18 11:07:35)

Tryb zamówienia:Wolna ręka
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2015 – Część 2 Rejon II- teren dzielnicy Łódź Górna – zamówienie uzupe
Numer sprawy:ZDiT- DZ.3321.138.2015
Treść:

Naprawy i utrzymanie nawierzchni nieulepszonych dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w roku 2015 – Część 2 Rejon II- teren dzielnicy Łódź Górna – zamówienie uzupełniające.

1.    Przedmiotem zamówienia jest powtórzenie tego samego rodzaju robót, które były przedmiotem zamówienia podstawowego realizowanego w ramach umowy z dnia 24.03.2015r. nr 333.21/DZ/2015.
Przedmiot zamówienia obejmuje: naprawy i utrzymanie dróg o nawierzchniach nieulepszonych (gruntowych, tłuczniowych, z destruktów asfaltowych) obejmuje: profilowanie istniejących nawierzchni równiarkami samojezdnymi z  wałowaniem, naprawy materiałami rodzimymi lub zamiennie materiałami pozyskanymi z remontów innych dróg (destruktem asfaltowym),  roboty rozbiórkowe oraz odtworzenia nawierzchni zniszczonych. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Formularzu cenowym -  Załącznik nr 1 do Zaproszenia, Wzorze umowy – Załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zamówienia podstawowego.

2.  Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodem CPV:

45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic

3. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2016 r.

Termin składania ofert:do 5 stycznia 2016 11:00
Termin negocjacji ofert: 5 stycznia 2016 11:00
Wynik przetargu:

4. Tryb postępowania:
Powyższe zamówienie uzupełniające udzielone zostało w trybie z wolnej ręki – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

5. Miejsce i termin negocjacji:
Negocjacje odbyły się w dniu 05.01.2016 r. w siedzibie Zamawiającego, 90 - 477 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

6. Wykonawca zaproszony do negocjacji spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Przedsiębiorstwo Drogowe LAMBDAR Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 6
93-231 Łódź

8. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 11.01.2016 r.

informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2016-01-15 13:25:30)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.102.2015
Treść:
31/10/2015 S212 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi-Ogłoszenie o zamówieniu-Procedura otwarta I.II.III.VI. Polska-Łódź: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


2015/S 212-386283
Ogłoszenie o zamówieniu
UsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 175
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wróbel
90-447 Łódź
POLSKA
Tel.: +48 426384886
E-mail: k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958


Adresy internetowe:


Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdit.uml.lodz.pl


Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Budownictwo i obiekty komunalne


I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia


II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III.


II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Łódź.

Kod NUTS PL113
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego


II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Część 1 - Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
Zadanie ma na celu przygotowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Zadanie 2 – Rozpoznawcze lotnicze Badania archeologiczne
Zadanie ma na celu wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych związanych z planowaną inwestycją: „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej” wraz z opracowaniem wyników badań.
Badania winny być przeprowadzone po dokonaniu wyboru wariantu przebiegu planowanej inwestycji.
Zadanie 3 –Opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie ma na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającego na budowie dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej, poprzez przebudowę fragmentu ul. Pomorskiej i budowę ul. Puszkina (wiadukt).
1.2.Część 2 – Opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Rozpoznawcze lotnicze Badania archeologiczne
Zadanie ma na celu wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych związanych z planowaną inwestycją: „Budowa III Etapu Trasy Górna na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego, do granicy miasta na połączeniu z gminą Brójce” wraz z opracowaniem wyników badań.
Zadanie 2 - Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą oddziaływania na środowisko dla projektów przewidzianych do realizacji, dla których planowane jest finansowanie w ramach funduszy europejskich wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji środowiskowej lub przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Zadanie 3 - Opracowanie dokumentacji projektowej
Zadanie ma na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającego na budowie dojazdu do węzła autostradowego ‘Romanów” na autostradzie A1 – Budowa III Etapu Trasy Górna na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego do granicy miasta na połączeniu z gminą Brójce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ ,,Formularzu Aktu umowy”.
2. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)
3. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71351914, 71241000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak


II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części


II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie


II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiInformacje o częściach zamówienia


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1
1)Krótki opis
1.Przedmiot zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej
Zadanie ma na celu przygotowanie studium wykonalności wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz materiałami do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu Inwestora Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach.
Zadanie 2 – Rozpoznawcze lotnicze badania archeologiczne
Zadanie ma na celu wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych związanych z planowaną inwestycją: „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej” wraz z opracowaniem wyników badań.
Badania winny być przeprowadzone po dokonaniu wyboru wariantu przebiegu planowanej inwestycji.
Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej.
Zadanie ma na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającego na budowie dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 na odcinku od węzła Brzeziny do podłączenia do ul. Rokicińskiej, poprzez przebudowę fragmentu ul. Pomorskiej i budowę ul. Puszkina (wiadukt).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ ,,Formularzu Aktu umowy”.
2. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)
3. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71351914, 71241000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 29.9.2017 r.
w tym wykonanie:
— wielobranżowej wariantowej koncepcji drogowej do dnia 29.4.2016 r.
— uzyskania decyzji środowiskowej do dnia 15.2.2017 r.
Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się możliwość opracowania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę dróg powiązanych komunikacyjnie z obszarem dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1, celem zapewnienia skomunikowania dróg znajdujących się w sąsiedztwie obwodnicy Nowosolna i powstania spójnego komunikacyjnie obszaru w rejonie Osiedla Nowosolna i Mileszki w tym m.in. poprzez:
1. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od C.H. M1 do rejonu węzła Brzeziny na autostradzie A1
2. opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Pomorskiej.Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III
1)Krótki opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:Opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III
z podziałem na zadania:
Zadanie 1 –Rozpoznawcze lotnicze badania archeologiczne
Zadanie ma na celu wykonanie archeologicznych badań rozpoznawczych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych związanych z planowaną inwestycją: „Budowa III Etapu Trasy Górna na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego, do granicy miasta na połączeniu z gminą Brójce” wraz z opracowaniem wyników badań.
Zadanie 2 – Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą oddziaływania na środowisko dla projektów przewidzianych do realizacji, dla których planowane jest finansowanie w ramach funduszy europejskich wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji środowiskowej lub przeprowadzeniem ponownej oceny oddziaływania na środowisko.
Zadanie 3 – Opracowanie dokumentacji projektowej
Zadanie ma na celu opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającego na budowie dojazdu do węzła autostradowego ‘Romanów” na autostradzie A1 – Budowa III Etapu Trasy Górna na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego do granicy miasta na połączeniu z gminą Brójce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ ,,Formularzu Aktu umowy”.
2. Ze względu na fakt, iż opracowana dokumentacja projektowa będzie stanowiła opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.)
3. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej pochodzenia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Ustawy, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności.


2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71351914, 71241000
3)Wielkość lub zakres

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 30.11.2016 r., w tym wykonanie:
— wielobranżowej koncepcji drogowej do dnia 29.4.2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych
do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się możliwość opracowania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę dróg powiązanych komunikacyjnie
z obszarem dojazdu do Trasy Górna III i do węzła Romanów na autostradzie A1, celem zapewnienia skomunikowania dróg znajdujących się w tym obszarze i powstania spójnego komunikacyjnie obszaru, umożliwiającego włączenie się do autostrady A1 w rejonie węzła Romanów.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1.Zamawiający ustala wysokość wadium na kwotę:
Część 1 – 65 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
Część 2 – 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
które należy wnieść w jednej lub kilku formach ustalonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej w ogłoszeniu „Ustawą”.
2. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto podanej w ofercie.


III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie


III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
1.2.spełniają, na poziomie opisanym poniżej, warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – opisane w pkt III.2.3),
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – opisane w pkt III.2.3),
4) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie,
5) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
2. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dokument, z którego będzie
jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia.
Uwaga: Treść zobowiązania lub innego dokumentu podmiotu trzeciego musi określać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki
określone w pkt. 1.2. muszą spełniać wykonawcy łącznie, natomiast każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy.
5. Ocena spełniania przez wykonawców wymaganych warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/ nie
spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie
z wymaganiami zamawiającego, określonymi w SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi
jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki.
6. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
6.2. dokumenty wymienione w pkt III.2.3).
7. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty
następujące dokumenty:
7.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 Ustawy, zgodnie z Formularzem nr 6 do SIWZ,
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
7.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
7.5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7.8. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich
zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób lub przed notariuszem.
7.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punktach:
1) 7.2. – 7.4. i 7.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) 7.5. i 7.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy.
7.10. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.9. winny być wystawione w terminach analogicznych, jak
terminy określone dla odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.2. – 7.7.
7.11. Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.9., zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Wymogi pkt 7.10. stosuje się odpowiednio.
7.12. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z
Formularzem nr 9 do SIWZ.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie wymienione w pkt 7.1. oraz dokumenty wymienione w pkt 7.2. – 7.7. albo odpowiadające im
określone w pkt 7.8.-7.11. oraz dokument określony w pkt 7.12. winny być złożone przez każdego Wykonawcę,
b) oświadczenie wymienione w pkt 6.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
c) dokumenty wymienione w pkt 6.2. powinien złożyć dowolny / dowolni Wykonawca/y spośród Wykonawców
składających wspólną ofertę.
9. Forma złożonych dokumentów
9.1. Dokumenty i oświadczenia (z wyłączeniem: formularza ofertowego, oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.1. SIWZ, pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt. 6.2. i 7.2. SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt. 7.3.12. SIWZ, które mogą zostać złożone wyłącznie pisemnie
w formie oryginału, a także z wyłączeniem pełnomocnictw, o których mowa w pkt. 11.2., 12.3. i 12.6. SIWZ, które mogą zostać złożone w jednej z form, wskazanych
w pkt. 11.2., 12 3. i 12.6. SIWZ) składane:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy;
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz
z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wykaz wykonanych (zakończonych), głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie, zgodnie z Formularzem nr 4 do SIWZ.
Za główne usługi, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie i złożenia w/w dowodów uznaje się co najmniej usługi niezbędne do oceny spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.SIWZ.
2.Dowodami, o których mowa w pkt 7.1.2. SIWZ, są:
— poświadczenie,
— oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
3.W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Formularzem nr 5 do SIWZ.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w Formularzu nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie:
Dla Części 1 i 2:
a) w ramach jednego zamówienia badania powierzchniowe przy inwestycjach liniowych
lub badania powierzchniowe w ramach AZP (Archeologicznych Zdjęć Polski) na co najmniej 1 obszarze AZ,
lub
b) jedno zamówienie polegające na wykonaniu zdjęć lotniczych na obszarze co najmniej 1 km2 lub przy inwestycjach liniowych wraz z interpretacją archeologiczną i wskazaniem potencjalnych stanowisk archeologicznych,
c) 2 dokumentacje projektowe obejmujące przebudowę/budowę dróg publicznych klasy min. G i długości min. 2,0 km każda wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym na terenie miejskim z uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
d) 2 studia wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury drogowej o wartości każdego projektu co najmniej 200 000 000 PLN brutto – dotyczy tylko Części 1.
e) 2 studia wykonalności dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury drogowej – dotyczy tylko Części 2.
Warunek jednakowy, niezależnie na ile części zamówienia Wykonawca składa ofertę,
z zastrzeżeniem, że jeżeli składa ofertę na dwie części w zakresie spełniania warunku określonego w ppkt d) i e) należy wykazać się spełnieniem warunku określonego tylko w ppkt d).
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty,
za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
2.W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
Dla Części 1 i 2:
a)1 osobą pełniącą funkcję koordynatora projektu, posiadającą tytuł: inżyniera budownictwa lub architekta lub inżynierii środowiska posiadającego min. 2 letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu takiej funkcji min. nad jednym projektem,
b)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 2 dokumentacje projektowe lub koncepcje obejmujące budowę lub przebudowę dróg klasy G lub wyższej, o łącznej długości dróg min.5 km,
c)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,
d)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
e)1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
f)1 osobą na stanowisko specjalisty w zakresie ochrony środowiska, która w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od daty składania ofert, sporządziła (autor lub współautor) co najmniej 1 Raport Oddziaływania na Środowisko wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla inwestycji polegających na budowie lub przebudowie dróg klasy min. G,
g)2 osobami, które uczestniczyły w przygotowaniu minimum 2 studiów wykonalności każde z zakresu liniowej infrastruktury drogowej o wartości powyżej 200 000 000 PLN brutto – dotyczy Części 1,
h)1 osobą, która uczestniczyła w przygotowaniu minimum 2 studiów wykonalności każde dla projektów z zakresu liniowej infrastruktury drogowej – dotyczy Części 2,
i)1 osobą na stanowisko eksperta ds. finansowo – ekonomicznych, posiadającą wykształcenie wyższe, która musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 analiz finansowo – ekonomicznych z zakresu liniowej infrastruktury drogowej o wartości powyżej 200 000 000 PLN brutto – dotyczy Części 1.
j) 1 osobą na stanowisko eksperta ds. finansowo–ekonomicznych, posiadającą wykształcenie wyższe, która musi wykazać się wykonaniem co najmniej 2 analiz finansowo – ekonomicznych z zakresu liniowej infrastruktury drogowej – dotyczy Części 2.
Nie dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji, o których mowa powyżej przez tą samą osobę, w przypadku jeśli posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).
Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r., nr 63 poz. 394 ze zm.).
Dla potrzeb oceny spełniania warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.


III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie


III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta


IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej


1. Cena. Waga 80


2. Okres gwarancji jakości i rękojmi. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie


IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDiT-DZ.3321.102.2015


IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.12.2015 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie


IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.12.2015 - 11:00


IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.


IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 8.12.2015 - 12:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie:
Część 1: 29.09.2017 r.
w tym wykonanie:
— wielobranżowej wariantowej koncepcji drogowej do dnia 29.4.2016 r.
— uzyskania decyzji środowiskowej do dnia 15.2.2017 r.
Część 2: 30.11.2016 r.
w tym wykonanie:
— wielobranżowej koncepcji drogowej do dnia 29.4.2016 r.
2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 50 % wartości zamówienia
podstawowego.
2.1. Dotyczy Części 1:
w ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się możliwość opracowania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę dróg powiązanych komunikacyjnie z obszarem dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1, celem zapewnienia skomunikowania dróg znajdujących się w sąsiedztwie obwodnicy Nowosolna i powstania spójnego komunikacyjnie obszaru w rejonie Osiedla Nowosolna i Mileszki w tym m.in. poprzez:
1.opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od C.H. M1 do rejonu węzła Brzeziny na autostradzie A1
2.opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Pomorskiej.
2.2. Dotyczy Części 2:
w ramach zamówienia uzupełniającego przewiduje się możliwość opracowania dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę dróg powiązanych komunikacyjnie
z obszarem dojazdu do Trasy Górna III i do węzła Romanów na autostradzie A1, celem zapewnienia skomunikowania dróg znajdujących się w tym obszarze i powstania spójnego komunikacyjnie obszaru, umożliwiającego włączenie się do autostrady A1 w rejonie węzła Romanów.
3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę obejmującą dowolną ilość części zamówienia.


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:Termin składania ofert:do 12 stycznia 2016 11:00
Termin otwarcia ofert: 12 stycznia 2016 12:00
Wynik przetargu:

Stosownie do przepisu art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) – Zamawiający informuje, że Ofertami najkorzystniejszymi w zakresie części 1 i 2 na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ są:


Część 1  –  oferta nr 2 złożona przez:
MP - Mosty Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków


1.za cenę ofertową brutto: 2.932.320,00 zł
2.okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy


Część 2 - oferta nr 2 złożona przez:
MP - Mosty Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Dekerta 18, 30-703 Kraków


1.za cenę ofertową brutto: 1.682.640,00 zł
2.okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy


Uzasadnienie wyboru:


a)Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c)Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy
d)Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części).


Wybrana oferta jw. otrzymała:
a)w Części 1 : 80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”,20 punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20 % ” co łącznie dało 100 punktów;
b)w Części 2 : 80 punktów w zakresie kryterium „Cena = 80%”,20 punktów w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20 %” co łącznie dało 100 punktów;


Druga oferta złożona na część 2 zamówienia otrzymała następującą punktację:


Oferta nr 1 złożona przez:
,,Biuro Projektów ,,A-PROPOL” s. c.  A. Biegański, D. Biegańska
  ul. Gomułki 2, 44-121 Gliwice otrzymała:
- 64,95 pkt w kryterium „Cena = 80%”
- 15,00 pkt w kryterium ,,Okres gwarancji jakości i rękojmi=20 %”co łącznie dało 79,95 pkt;
Umowy z wybranym Wykonawcą na część 1 i 2 zostały zawarte 1 marca 2016r.

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2015-10-31 09:10:53)
zmodyfikował(a): Katarzyna Wróbel (2016-03-04 10:49:37)