Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.10.2017
Treść:

Ogłoszenie nr 532680-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi          
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, , e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, , faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adresDopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria ZDiT).


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.10.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w nieruchomościach należących do Zarządu Dróg i Transportu położonych w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 oraz budynku wynajmowanego przez Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi wraz z terenami należącymi do tych nieruchomości. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. Część 1 – Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4. Część 2 – Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”. 3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 4 osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które obejmują (dotyczy części 1 i 2) : a) stałą, bezpośrednią całodobową ochronę fizyczną (jeden pracownik) w tym dni wolne od pracy oraz święta, b) natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarem, zalania, kradzieży, dewastacji, włamania ewentualnie innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych, przeciwdziałanie ich powstawaniu oraz niezwłocznie powiadomienie odpowiednich służb, pod rygorem odpowiedzialności Wykonawcy za skutki zdarzeń, jakie mogą wystąpić z powodu opóźnienia reakcji na zdarzenie, c) kontrolowanie stanu zabezpieczenia obiektu po opuszczeniu go przez pracowników pod kątem przestrzegania przepisów p. poż i ochrony mienia; d) prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, prowadzenie rejestru pobierania i zdawania kluczy przez osoby uprawnione oraz jego archiwizacja; e) zakaz wydawania kluczy po godzinach pracy bez stosownego upoważnienia wydanego przez Dyrektora ZDiT lub osoby upoważnionej przez Dyrektora, do przebywania na terenie nieruchomości po godzinach pracy; f) przeprowadzanie min. 3-krotnie w ciągu dyżuru obchodu nadzorowanych nieruchomości ze szczególnym zwróceniem uwagi na: instalację techniczną, przedmioty lub pakunki o „podejrzanym” wyglądzie; g) egzekwowanie od pracowników i osób wchodzących i wychodzących zezwolenia na wynoszenie i wnoszenie sprzętu komputerowego, mebli oraz innych przedmiotów. W uzasadnionych przypadkach należy nie dopuścić do wyniesienia przedmiotu i powiadomić niezwłocznie upoważnionego pracownika ZDiT, a przedmiot zachować do wyjaśnienia; h) wezwanie osób do opuszczenia nieruchomości w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu, albo stwierdzenia zakłócania porządku, w tym osób nietrzeźwych, zachowujących się wulgarnie lub których zachowanie może wskazać na zagrożenie dla pracowników ZDiT. W przypadkach takich należy reagować zdecydowanie ale grzecznie z poszanowaniem prawa; i) zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na stan bezpieczeństwa mienia, j) wykonywanie ustalonych prac porządkowych omiatanie i odśnieżanie terenu wewnętrznego i zewnętrznego wzdłuż nieruchomości sprzętem przekazanym przez Zamawiającego. 4.Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3. niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy w następującym zakresie: - dotyczy części 1 - całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wszystkie usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. - dotyczy części 2 - całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej. Przewidywany zakres zamówienia obejmuje wszystkie usługi stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy dotychczasowego zamówienia podstawowego usług po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek jednakowy dla części 1 i 2 zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca udowodni (wykaże), że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1432).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek jednakowy dla części 1 i 2 zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 PLN. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek jednakowy dla części 1 i 2 zamówienia. 1.1. w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 PLN brutto każde, których przedmiotem była lub jest ochrona fizyczna na budynkach użyteczności publicznej, o powierzchni co najmniej 1 000 m2. 1.2. Przez budynek użyteczności publicznej – Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2015, poz.1422). 1.3. Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi. 1.4. Zamawiający wymaga wskazania wykonania (wykonywania) usług w ramach dwóch różnych zamówień tj. odrębnych umów. 1.5. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 1.6. W przypadku złożenia oferty na obie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tego samego doświadczenia. 1.7. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający nie dopuszcza łącznego spełniania warunku. 2. Warunek jednakowy dla części 1 i 2 zamówienia. 2.1. w szczególności Wykonawca musi wykazać, że dysponuje, co najmniej: a) 4 osobami , które będą uczestniczyć bezpośrednio w wykonywaniu zamówienia (pracownicy ochrony niewymagający wpisu na listę kwalifikowanych pracowników) posiadającymi: - przeszkolenie w zakresie ppoż., bhp, udzielanie pierwszej pomocy, dozoru obiektów, - co najmniej 3 letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia budynku użyteczności publicznej, b) 1 grupą interwencyjną składającą się z 2 osób (pracownicy ochrony wymagający wpisu na listę kwalifikowanych pracowników), zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1432), którzy posiadają: - co najmniej 3 letnie doświadczenie w ochronie osób i mienia budynków użyteczności publicznej 2.2. Przez budynek użyteczności publicznej – Zamawiający rozumie budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) 2.3. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, nie dopuszcza się możliwości wykazania tymi samymi osobami w obu częściach zamówienia. 2.4. Nie dopuszcza się możliwości realizacji zamówienia przez te same osoby wskazane w pkt 2.1. lit. a) i b) w danej jednej części zamówienia. 2.5. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dla wyliczenia lat doświadczenia – (okres trwania od data /dzień, m-c, rok/ do data /dzień, m-c, rok/ wykonanej usługi) Zamawiający przyjmie zasadę: a) w przypadku podania tylko lat - np. 2013-2014 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.01.2013r.- 31.12.2014r. b) w przypadku podania miesiąca i roku – np. 04.2013-09.2013 - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 01.04.2013r.- 30.09.2013r. c) w przypadku podania dokładnego okresu – np. 15.06.2014r. – 28.04.2014r. - Zamawiający do obliczenia wymaganego doświadczenia przyjmie okres 15.06.2014r. – 28.04.2014r.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1. ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1432). 2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Formularz zawierający wykazu usług dla części 1 i/lub dla części 2 zamówienia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 3. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz zawierający wykaz osób dla części 1 i/lub dla części 2 zamówienia zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 5. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt III.1.3). Wzór formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 6. potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt III.1.2). 7.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej wymaganych w pkt 6., zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z WykonawcówSEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się na kwotę : Część 1 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) Część 2 – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14. SIWZ. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w Tomie III SIWZ - Formularz Aktu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-22, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy inny dokument złożony wraz z oferta sporządzony w języku obcym winien byc złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Formularz nr 3 do SIWZ; oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – Formularz nr 4 do SIWZ; 1.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 1.1. oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3 Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia dokumentów: 2.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej oraz w pkt III.4) i III.5), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Forma składanych dokumentów 5.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej w nieruchomościach należących do Zarządu Dróg i Transportu położonych w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w Łodzi wraz z terenami należącymi do tych nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Czas przyjazdu gr.interwencyjnej 40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości ZDiT położonej w Łodzi przy ul. Tuwima 36.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest: całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia z zapewnieniem reakcji grupy interwencyjnej budynku wynajmowanego przez Zarząd Dróg i Transportu przy ul. Tuwima 36 w Łodzi wraz z terenami należącymi do tej nieruchomości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia” oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79710000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenieCena60,00Czas przyjazdu gr.interwencyjnej


Termin składania ofert:do 22 czerwca 2017 12:00
Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2017 13:00
Wynik przetargu:

Łódź,  21.07.2017  r.

ZDiT-DZ.3321.10.2017

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.10.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – Zamawiający informuje, że:

I.    W postępowaniu na część 1 i 2 zamówienia zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców :


Część 1
oferta nr 1 złożona przez:
Vision Group Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00 – 695 Warszawa
- za cenę ofertową brutto: 59.261,40 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 2 złożona przez:
Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 201
94 – 111 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 64.144,50 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 3 złożona przez:
MAXUS Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 64/66
93 – 408 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 60.399,15 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 4 złożona przez:
MORO KONCESJONOWANA SŁUŻBA OCHRONY Bogdan Wodzyński
ul. Armii Krajowej 2
95 – 100 Zgierz
- za cenę ofertową brutto: 52.521,00 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min - sekund od zgłoszenia

oferta nr 5 złożona przez:
Agencja Ochrony Warta Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 6
98 – 290 Warta
- za cenę ofertową brutto: 54.735,00 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min - sekund od zgłoszenia

Część 2
oferta nr 1 złożona przez:
Vision Group Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok. 515
00 – 695 Warszawa
- za cenę ofertową brutto: 59.261,40 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 2 złożona przez:
Agencja Ochrony Eskort Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 201
94 – 111 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 64.144,50 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 3 złożona przez:
MAXUS Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 64/66
93 – 408 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 60.749,70 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min 00 sekund od zgłoszenia

oferta nr 4 złożona przez:
MORO KONCESJONOWANA SŁUŻBA OCHRONY Bogdan Wodzyński
ul. Armii Krajowej 2
95 – 100 Zgierz
- za cenę ofertową brutto: 52.521,00 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min - sekund od zgłoszenia

oferta nr 5 złożona przez:
Agencja Ochrony Warta Sp. z o.o.
ul. Sieradzka 6
98 – 290 Warta
- za cenę ofertową brutto: 54.735,00 PLN
- Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - do 10 min - sekund od zgłoszenia

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, jest:

•    w zakresie Części 1
oferta nr 4 -  złożona przez:
MORO Koncesjonowana Służba Ochrony Bogdan Wodzyński
ul. Armii Krajowej 2, 95 – 100 Zgierz
    - za cenę ofertową brutto: 52 521,00  zł
- czas przyjazdu grupy interwencyjnej –  w czasie do 10 min – sekund od zgłoszenia

•    w zakresie Części 2
oferta nr 4 -  złożona przez:
MORO Koncesjonowana Służba Ochrony Bogdan Wodzyński
ul. Armii Krajowej 2, 95 – 100 Zgierz
    - za cenę ofertową brutto: 52 521,00  zł
- czas przyjazdu grupy interwencyjnej –  w czasie do 10 min – sekund od zgłoszenia

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych  przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części zamówienia)

Wybrana oferta jw. otrzymała:
w zakresie Części 1
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 100,00 punktów.

w zakresie Części 2
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 100,00 punktów.

III. Punktacja przyznana pozostałym ofertom w kryteriach oceny ofert oraz łączna punktacja.w zakresie Części 1
Oferta nr 5 złożona przez Agencję Ochrony Warta Sp. z o.o., ul. Sieradzka 6,
98 – 290 Warta otrzymała następującą punktację
- 57,57 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 97,57 punktów.

Oferta nr 1 złożona przez Vision Group Sp. z o.o., ul Nowogrodzka 50 lok. 515,
00 – 695 Warszawa otrzymała następującą punktację
- 53,18 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 93,18 punktów.

Oferta nr 3 złożona przez MAXUS Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93 - 408 Łódź otrzymała następującą punktację
- 52,17 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 92,17 punktów.

Oferta nr 2 złożona przez Agencję Ochrony Eskort Sp. z o.o., ul. Obywatelska 201,
94 – 111 Łódź otrzymała następującą punktację
- 49,13 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 89,13 punktów.

w zakresie Części 2
Oferta nr 5 złożona przez Agencję Ochrony Warta Sp. z o.o., ul. Sieradzka 6,
98 – 290 Warta otrzymała następującą punktację
- 57,57 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 97,57 punktów.

Oferta nr 1 złożona przez Vision Group Sp. z o.o., ul Nowogrodzka 50 lok. 515,
00 – 695 Warszawa otrzymała następującą punktację
- 53,18 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 93,18 punktów.

Oferta nr 3 złożona przez MAXUS Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64/66, 93 - 408 Łódź otrzymała następującą punktację
- 51,87 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 91,87 punktów.

Oferta nr 2 złożona przez Agencję Ochrony Eskort Sp. z o.o., ul. Obywatelska 201,
94 – 111 Łódź otrzymała następującą punktację
- 49,13 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,Czas przyjazdu grupy interwencyjnej = 40 %” co łącznie dało 89,13 punktów.

IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów


----------------------------------------------------------------------------------------


Umowy w zakresie części 1 oraz 2 zamówienia zostały zawarte z wybranym Wykonawcą w dniu 31.07.2017r.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-06-14 17:02:30)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-08-10 11:38:53)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Druk i dostarczenie rolek papieru do biletomatów
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.11.2017
Treść:

Ogłoszenie nr 527643-N-2017 z dnia 2017-06-09 r.

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Druk i dostarczenie rolek papieru do biletomatów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak www.zdit.uml.lodz.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.zdit.uml.lodz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności
Adres:
Centrum Usług Współnych, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (kancelaria ZDiT)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Druk i dostarczenie rolek papieru do biletomatów
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa rolek papieru do biletomatów: Automaty BM 102, drukarki termiczne DB-02, Ticomat 8010, BS205, PIXEL – zabezpieczonych nadrukiem (gilosz, po stronie wydruku) oraz paskiem holograficznym o szer. 5 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz Nr 2) Tomu I SIWZ, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Tom II SIWZ) oraz w Formularzu Aktu Umowy (Tom III SIWZ). 2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych Opisie przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 2 osób, które będą wykonywać czynności wynikające z zawartej umowy polegające na druku rolek papieru do biletomatów. 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3 niniejszego ogłoszenia oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 22993000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach    Okres w dniach    Data rozpoczęcia    Data zakończenia 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że: w szczególności Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie dostawę rolek papieru do biletomatów, zabezpieczonych hologramem w ilości co najmniej 6 000 sztuk w ramach maksymalnie dwóch zamówień. Uwagi: 1. W przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2. Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są dostawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy): 1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych , w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór formularza dotyczącego wykazu dostaw zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, c) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
Termin dostawy    40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy zamieszczonym w Tomie III SIWZ - Formularz Aktu Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy inny dokument złóżony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Formularz nr 3 do SIWZ; oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – Formularz nr 4 do SIWZ; 1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 1.1. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a przedstawienia dokumentów: 2.1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 5. Forma składanych dokumentów 5.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Zamawiający nie wprowadza obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Termin składania ofert:do 19 czerwca 2017 12:00
Termin otwarcia ofert: 19 czerwca 2017 13:00
Wynik przetargu:

ZDiT-DZ.3321.11.2017                             Łódź,03.07.2017 r.


                                  OGŁOSZENIE


o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:


„Druk i dostarczenie rolek papieru do biletomatów”
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.11.2017


W postępowaniu została złożona 1 oferta przez nw. Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HEGARD” Sylwia Fryca ul. Składowa 6, 89 – 620 Chojnice za cenę ofertową brutto : 501 044,81 PLN, termin dostawy : 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.


Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ  jest ofert nr 1 złożona przez :


Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HEGARD” Sylwia Fryca ul. Składowa 6, 89 – 620 Chojnice za cenę ofertową brutto :  501 044,81 PLN, termin dostawy : 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.


Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustaw Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów.


Wybrana oferta j. w. otrzymała:
60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%” oraz 40,00 punktów w kryterium ,,termin dostawy”= 40%”, co łącznie dało 100,00 punktów.


 Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


-------------------------------------------------------------------------------------


Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta 10.07.2017r.


-------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Iwona Urbańczyk (2017-06-09 14:08:30)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-08-10 11:30:47)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. z podziałem na 4 rejony
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.9.2017
Treść:
28/04/2017    S83    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI.


Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


2017/S 083-159930

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlaneDyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1)Nazwa i adresy
Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk
Tel.: +48 426385836
E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdit.uml.lodz.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Centrum Usług Wspólnych – Kancelaria ZDiT
Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Urbańczyk – w zakresie procedury przetargowej
Tel.: +48 426385836
E-mail: i.urbanczyk@zdit.uml.lodz.pl
Faks: +48 426384958
Kod NUTS: PL113

Adresy internetowe:


Główny adres: www.zdit.uml.lodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej


I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot


II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony. Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.9.2017


II.1.2)Główny kod CPV
45233222


II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane


II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. z podziałem na 4 rejony, tj.:


Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty,


Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna,


Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – Polesie,


Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (2a-2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1


II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...)–Rejon I–teren dzielnicy Łódź BałutyCzęść nr: 1


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon I – teren dzielnicy Łódź– Bałuty.


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 1 (2a), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 1.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 1: 28 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon II – teren dzielnicy Łódź– GórnaCzęść nr: 2


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon II – teren dzielnicy Łódź– Górna.


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 2 (2b), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 2.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 2: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – PolesieCzęść nr: 3


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. – Rejon III – teren dzielnicy Łódź– Śródmieście – Polesie


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 3 (2c), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 3.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 3: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.
II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi (...) Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– WidzewCzęść nr: 4


II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233222


II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL113

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:


Miasto Łódź.
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017r. – Rejon IV – teren dzielnicy Łódź– Widzew


Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności:


— Rozebranie obrzeży trawnikowych


— Rozebranie krawężników/ oporników betonowych


— Rozebranie krawężników/ oporników kamiennych


— Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)


— Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej


— Rozebranie nawierzchni bitumicznej


— Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej


— Rozebranie nawierzchni z trylinki bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki


— Podbudowa (nawierzchnia) betonowa


— Podbudowa z kruszywa łamanego


— Podbudowa z przekruszonych betonowych elementów, pochodzących z rozbiórki (materiał inwestora) – wraz z dowozem na odległość do 20,0 km


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x35 x 5 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z nowej kostki betonowej nieregularnej gr.8 cm na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z nowych płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych guziczkowych dla niewidomych, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt polimerobetonowych 30x30x8


— Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych nowych o gr. 12 cm


— Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 50 x50 x 7 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm w 100 % z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej


— Nawierzchnia z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm z odzysku w 100 % na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z płyt betonowych 35 x 35 x 5 cm guziczkowych dla niewidomych z odzysku w 100 %, na podsypce cementowo – piaskowej


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej, płomieniowanej 15 x 17 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej lub cięto łupanej płomieniowanej 10 x 10 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm


— Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej ciętej, płomieniowanej 28 x 14 cm koloru ciemno szarego na podsypce cementowo piaskowej lub zaprawie przyczepnej – elastycznej


— Nawierzchnia brukowa kamienna


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 50x50x10, koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Nawierzchnia z płyt granitowych ciętych, płomieniowanych 40 x 80 x 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej


— Obrzeża nowe trawnikowe o wym. 30 x 8 cm na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— Obrzeża trawnikowe o wym. 30 x 8 cm w 100 % z odzysku na posypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą


— (...) W związku z ograniczeniem liczby znaków w formularzu ogłoszenia Zamawiający informuje, że pełen zakres rzeczowy robót znajduje się w Tomie I SIWZ.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym dla części 4 (2d), Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Tom III SIWZ oraz w Formularzu Aktu Umowy – Tom II SIWZ.


2. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osób, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w formularzu cenowym dla części 4.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji jakości i rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym / Waga: 20

Cena - Waga: 60


II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/11/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak

Opis wznowień:


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy.


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w tym polu, Zamawiający informuje, że zakres oraz warunki udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy znajdują się w Tomie I SIWZ.
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie


II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie


II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie


II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Informacje dotyczące wadium znajdują się w pkt 9 Tomu I SIWZ – wysokość wadium Część 4: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100)


2. Termin związania ofertą – 60 dni.


Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym


III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:


1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, które w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego ofertę najwyżej oceniono – na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualne na dzień ich złożenia.


2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust 1 pkt 1 Ustawy):


2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,


z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Formularz wraz z wykazem robót zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.


2.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są:


a)referencje,


b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,


c)inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.


2.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Formularz wraz z wykazem osób zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.


2.4. oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt 3 poniżej. Formularz wraz z oświadczeniem zostanie przesłany Wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:


Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca w szczególności wykaże, że:


1.1.wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie lub przebudowie chodników (z wyłączeniem chodników bitumicznych) o łącznej wartości nie mniejszej niż:


a) dla części 1, 2 i 3: 1 300 000 PLN (brutto),


b) dla części 4: 400 000 PLN (brutto).


Uwaga:


1. Wykonawca może wykazać, że wykonał roboty w ramach jednego, dwóch, zamówień.


Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane.


2. Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w złożonych przez Wykonawców dokumentach w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on publikowany.


3. Zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy w przypadku wykazywania warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku.


1.2. dysponuje, co najmniej:


a) jedną osobą na stanowisko kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).


Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, kryteria udzielania zamówienia, kryteria kwalifikacji oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – Tom I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego. Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ.
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z Tomem II SIWZ – Formularz aktu umowy ( dla części 1-4 zamówienia)


Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura


IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta


IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak


IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2017

Czas lokalny: 11:00


IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski


IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)


IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2017

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:


Łódź, ul. Piotrkowska 175, pokój nr 308.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie


VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1(obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust 5 Ustawy(fakultatywne podstawy wykluczenia) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22ust.1 Ustawy.


2.Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w Sekcji II.2.5), III.1.2) i III.1.3) kryteria udzielenia zamówienia, kryteria kwalifikacji, oraz oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw wykluczenia zostały określone w dokumentach zamówienia – TOM I SIWZ–Instrukcja dla Wykonawców, zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego.


Szczegółowe informacje nt. warunków udziału oraz podstaw wykluczenia i wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajdują się w pkt 6 i 7 SIWZ


3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych – szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Tomie I SIWZ.


4.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z dyspozycji art. 24aa ust. 1 mówiącym o tym, że:„Zamawiający może,w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu”.


5.Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w pkt. 24 SIWZ


6.1Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu znajduje się pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf Zasady jego uzupełniania oraz forma w jakiej dokument ten należy złożyć wraz z ofertą zostały opisane w pkt. 7.1.1, pkt 11.10, oraz w pkt 12.3. – TOM I –SIWZ


6.2Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa:


a)jednolite dokumenty, oraz b)zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę.
7.Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
8.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.


 


VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

 

&
Termin składania ofert:do 6 czerwca 2017 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 czerwca 2017 12:00
Wynik przetargu:

21.07.2017.


OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony” dot. Części 3 - Rejon III – teren dzielnicy Łódź – Śródmieście - Polesie
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.9.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – Zamawiający informuje, że:

I. W postępowaniu, na częśc 3 zamówienia została złożona 1 oferta przez nw. Wykonawcę:
Konsorcjum:
„WIBUD” - Wiesława Szadkowska, 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 4 lok. 253
Bernard Milewicz „GRAF-BUD”, 92-727 Łódź, ul. Maciejkowa 20
- za cenę ofertową brutto: 1 554 236,61 PLN
- okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
- czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym – do 12 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, jest:
oferta nr 8 złożona przez Konsorcjum:
„WIBUD” - Wiesława Szadkowska, 94-044 Łódź, ul. Przełajowa 4 lok. 253
Bernard Milewicz „GRAF-BUD”, 92-727 Łódź, ul. Maciejkowa 20
- za cenę ofertową brutto: 1 554 236,61 PLN
- okres gwarancji jakości i rękojmi – 36 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
- czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym – do 12 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega
 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24    ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 w/w ustawy, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
   ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części zamówienia)

Wybrana oferta jw. otrzymała:
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
- 0 punktów w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
- 20 punktów w kryterium „czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym = 20%”,
co łącznie dało 80,00 punktów.

Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Data udzielenia zamówienia na realizację części 3 zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 28.08.2017r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.08.2017r.


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony”
dot. Części 1 zamówienia - Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Bałuty
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.9.2017

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – Zamawiający informuje, że:

I.    W postępowaniu na część 1 zamówienia zostały złożone 3 oferty przez nw. Wykonawców:
- oferta nr 2 złożona przez: ZAKŁAD REMONTOWO -DROGOWYBarbara Wiśniewska
90-361 Łódź ul. Piotrkowska 276 bud. A
od 01.08.2017r.nastąpiła zmiana statusu i nazwa Wykonawcy na:ZRD Sp. z o.o.ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź
cena ofertowa brutto: 1 095 439,23 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym:do 48 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 4 złożona przez:
„JAGEZ” FIRMA TRANSPORTOWO – USŁUGOWA ZDZISŁAW JAGIEŁŁO
93-331 Łódź Kurczaki 43 lok. 35
cena ofertowa brutto: 1 629 119,71 PLN (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych  poprawek)
okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 11 złożona przez:
G&P s.c Małgorzata Majtczak Paweł Majtczak
91-456 Łódź ul. Łagiewnicka 70 lok. 3
cena ofertowa brutto: 932 362,39 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym:do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest:
oferta nr 11 złożona przez:
G&P s.c Małgorzata Majtczak Paweł Majtczak 91-456 Łódź, ul. Łagiewnicka 70 lok. 3
-    za cenę ofertową brutto: 932 362,39 PLN
-   okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
-   czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym – do 12 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust.
5 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustaw Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części zamówienia)
Wybrana oferta j. w. otrzymała:
60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
20,00 punktów w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
20,00 punktów w kryterium „czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym = 20%”,
co łącznie dało 100,00 punktów.


II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
1) Oferta nr 2 złożona przez: ZAKŁAD REMONTOWO –DROGOWY Barbara Wiśniewska
90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 276 bud. A
(od 01.08.2017r. nastąpiła zmiana statusu i nazwa Wykonawcy na: ZRD Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 90-361 Łódź)
2) Oferta nr 4 złożona przez: „JAGEZ” FIRMA TRANSPORTOWO – USŁUGOWA
ZDZISŁAW JAGIEŁŁO, 93-331 Łódź, Kurczaki 43 lok. 35


IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Data udzielenia zamówienia na realizację części 1 zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 01.09.2017r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


24.08.2017.


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony”
dot. Części 2 zamówienia - Rejon I – teren dzielnicy Łódź – Górna
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.9.2017

Zamawiający - Miasto Łodź - Zarząd Dróg i Transportu na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) -informuje, że:

I.    W postępowaniu na część 1 zamówienia zostały złożone 3 oferty przez nw. Wykonawców:
- oferta nr 1 złożona przez: "WIDROG" Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 bud. A, 90-361 Łódź cena ofertowa brutto: 999 079,31 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 48 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 5 złożona przez:
Dariusz Broniecki Zakład Remontowo Budowlany 93-281 Łódź, al. Śmigłego Rydza 32 lok. 93
cena ofertowa brutto: 1 210 622,58 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 7 złożona przez:
Dariusz Szadkowski "SZADEK" 94-028 Łódź ul. Jana Karola Chodkiewicza 21
cena ofertowa brutto: 1 032 844,53 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest:
oferta nr 7 złożona przez:
Dariusz Szadkowski „SZADEK”
94-028 Łódź, ul. Jana Karola Chodkiewicza
- za cenę ofertową brutto: 1 032 844,53 PLN
- okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
- czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym – do 12 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust.
5 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części zamówienia)
Wybrana oferta j. w. otrzymała:
60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
20,00 punktów w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
20,00 punktów w kryterium „czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym = 20%”,
co łącznie dało 100,00 punktów.

III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
1) oferta nr 1 złożona przez:
„WIDROG” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 276 bud. A 90-361 Łódź, 
2) oferta nr 5 złożona przez:
Dariusz Broniecki Zakład Remontowo Budowlany, 93-281 Łódź, al. Śmigłego Rydza 32 lok. 93

IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Data udzielenia zamówienia na realizację części 2 zamówienia (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 05.09.2017r.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


07.09.2017r.


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2017 r. z podziałem na 4 rejony”
dot. Części 4 zamówienia - Rejon IV – teren dzielnicy Łódź – Widzew
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.9.2017

Zamawiający - Miasto Łodź - Zarząd Dróg i Transportu na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) -informuje, że:

I.    W postępowaniu na część 4 zamówienia zostały złożone 4 oferty przez nw. Wykonawców:
- oferta nr 3 złożona przez: BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH ROBERT WOJCIECHOWSKI
93-313 Łódź, ul. Chóralna 5 lok. 1
cena ofertowa brutto: 484 439,88 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 6 złożona przez:
INSTYLE - Dorota Danielczyk
Nowy Bedoń ul. Brzezińska 77, 95-020 Andrespol
cena ofertowa brutto: 319 714,15 PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 9 złożona przez:
Fijałkowska Anna Maria „ANDRO”
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138
cena ofertowa brutto: 366 963,12  PLN
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego
- oferta nr 10 złożona przez:
Krzysztof Aranowski
95-070 Aleksandrów Łódzki,ul. Wolności 26
cena ofertowa brutto: 397 338,95 PLN (po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji   rachunkowych dokonanych poprawek)
okres gwarancji jakości i rękojmi:60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym: do 12 godz. od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

II. Ofertą najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego
w SIWZ, jest:
oferta nr 9 złożona przez:
Fijałkowska Anna Maria „ANDRO”
95-040 Koluszki, ul. Brzezińska 138
- za cenę ofertową brutto: 366 963,12 PLN
- okres gwarancji jakości i rękojmi – 60 m-cy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
- czas realizacji robót zlecanych w trybie awaryjnym – do 12 godzin od otrzymania zlecenia od Zamawiającego

Uzasadnienie wyboru:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (obligatoryjne podstawy wykluczenia) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579) oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów (dla danej części zamówienia)
Wybrana oferta j. w. otrzymała:
- 52,27 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
- 20,00 punktów w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
- 20,00 punktów w kryterium „czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym = 20%”,
co łącznie dało 92,27 punktów.

III. Oferta nr 10 złożona przez: Krzysztof Aranowski
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wolności 26
otrzymała następującą punktację:
- 48,28 punktów w zakresie kryterium „Cena = 60%”
- 20,00 punktów w kryterium „okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
- 20,00 punktów w kryterium „czas realizacji robót zleconych w trybie awaryjnym = 20%”, co łącznie dało 88,28 punktów.

IV. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz których oferty zostały odrzucone.
1) oferta nr 3 złożona przez: BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH ROBERT WOJCIECHOWSKI, 93-313 Łódź ul. Chóralna 5 lok. 1 została odrzucona.
2) Wykonawca: INSTYLE – Dorota Danielczyk został wykluczony z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego  uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp.


V. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Data udzielenia zamówienia w zakresie Części 4 (zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą): 20.09.2017r.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2017-04-28 15:14:39)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2017-09-26 15:25:56)