Wyniki przetargów

kategoria:  
data:  


Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.27.2018
Treść:

Ogłoszenie nr 599176-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.27.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części. 2.1. Część 1 - Przeglądy podstawowe (roczne) dróg oraz przeglądy okresowe (roczne) wiat przystankowych Przedmiotem zamówienia Części 1 jest: wykonanie przeglądów rocznych dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) położonych na terenie miasta Łodzi, dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź oraz wiat przystankowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 2.2. Część 2 - Przeglądy podstawowe (roczne) obiektów inżynierskich Przedmiotem zamówienia Części 2 jest: wykonanie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia dla Części 1 i 2 zamówienia oraz w Tomie III SIWZ – Formularze aktu umowy dla Części 1 i 2 zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, w Części 1 i 2, polegające na: - obsłudze specjalistycznych urządzeń pomiarowych, - sporządzaniu wydruków komputerowych protokołów okresowych kontroli, były wykonywane przez co najmniej 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.). 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 1 osoby wykonującej wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3 oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 71631480-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71631450-9
71631400-4
71314100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-16
II.9) Informacje dodatkowe: Powyższy termin może ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1.1. dla części 1 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie dwa zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN brutto, których przedmiotem było sporządzenie i opracowanie przeglądów dróg. UWAGA: 1) Pod pojęciem „droga” – Zamawiający rozumie budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). 2) Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi. 3) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4) a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. b) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. c)Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 5) Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie, którego elementem / częścią było wykonanie zakresu usług określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług o których mowa powyżej. 6) W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 1.2. dla części 2 zamówienia: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie dwa zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 30.000,00 PLN brutto, których przedmiotem było sporządzenie i opracowanie przeglądów drogowych obiektów inżynierskich. UWAGA: 1) Pod pojęciem „drogowy obiekt inżynierski” – Zamawiający rozumie obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową (zgodnie z art. 4 pkt 12) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.). 2) Przez definicję zamówienia – Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi. 3) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4) a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z wykonawców wspólnych/członków konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. b) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur. c)Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 5) Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie, którego elementem / częścią było wykonanie zakresu usług określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz usług wykonanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości usług o których mowa powyżej. 6) W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 2.1. dla części 1 zamówienia: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej; b) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; c) 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do prowadzenia prac kontrolno - pomiarowych na stanowisku dozoru GRUPA 1 „D” do 1 kV. 2.2. dla części 2 zamówienia: a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej; UWAGA: 1) Dotyczy Części 1 i 2 zamówienia: a) W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, dopuszcza się możliwość wykazania tymi samymi osobami wymaganymi w pkt 2.1.i 2.2. w obu częściach zamówienia, jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje . b) Uprawnienia budowlane, o których mowa w pkt 2.1 a) i b) oraz w pkt 2.2.a), powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem 25 września 2014 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. c) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). d) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 2) Dot. Części 1 : a) W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. b) Dopuszcza się możliwość pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 2.1. a) - c) przez tą samą osobę/ te same osoby, w przypadku jeśli posiadają odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. c) Świadectwo kwalifikacyjne, o którym mowa w pkt 2.1.c) powinno być zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( DZ. U. z 2003r., Nr 89, poz. 828 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust.1 pkt 1 Ustawy): 1. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Formularz zawierający wzór wykazu usług dla części 1 i/lub dla części 2 zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a) referencje, b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, c)oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 3.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami Formularz zawierający wzór wykazu osób dla części 1 i/lub dla części 2 zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 4.oświadczenia, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt III.1.3)pkt2 niniejszego ogłoszenia. Formularz zawierający wzór w/w oświadczenia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór Formularza z ww. oświadczeniem zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy dla części 1 oraz 2 zamieszczonym w Tomie III SIWZ - w § 13 Formularzy Aktu Umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w części 1 oraz 2 w następujących przypadkach: 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku: a)zmiany obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom; c) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony; d) zawieszenie prac z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, hydrologicznych itp. oraz w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami, uniemożliwiającymi wykonywanie przedmiotu zamówienia – tylko o okres trwania tych warunków, e) przedłużania się terminu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy o ponad 30 dniowy termin związania ofertą – tylko o okres trwania przedłużenia terminu związania ofertą, - okoliczności wskazane w ust. 1 pkt d) i e) mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-13, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz kazdy inny dokument złożony wraz z oferta sporządzony w języku obcym winien być złozony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oferta musi zawierać: 1.1.Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1; 1.2.Formularz Cenowy - wypełniony zgodnie z Formularzem nr 2 a dla części 1 zamówienia; 1.3.Formularz Cenowy - wypełniony zgodnie z Formularzem nr 2 b dla części 2 zamówienia; 1.4.Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.5.Oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4; 1.6. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 1.7. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3.Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 3. 4.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie, w Formularzu nr 1, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 6.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy. 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 7. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz.1126) [zwane dalej Rozporządzeniem], które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 11. Forma składanych dokumentów 11.1. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o jakich mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 11.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 11.3. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 12.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 12.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-35/17 Saferoad Grawil et Saferoad Kabex. „(...) W przypadku upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1pkt 7a ustawy przewiduje odrzucenie oferty. Przepis ten odsyła do przepisu art. 85 ust. 2 ustawy, który wyraźnie stanowi, że wykonawca może tak na wniosek zamawiającego jak i samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą. Nieprzedłużenie tego terminu w obu przypadkach jest równoznaczne z rezygnacją wykonawcy z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, używając terminologii ustawy, niewyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (...)” 12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13.KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 I 14 RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 13.1. Administratorem danych osobowych jest : Zarząd Dróg i Transportu siedziba : ul. Piotrkowska 17, 390 447 Łódź tel.: 48 42 / 638-49-11, 638-49-59; e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl 13.2. W Zarządzie Dróg i Transportu został wyznaczony Inspektor ochrony danych, można skontaktować się z nim za pomocą adresu e – mail: iod@zdit.uml.lodz.pl 13.3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa: 1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 13.4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. Zarządzie Dróg i Transportu udostępni dane złożone w czasie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w terminach i formie tam wskazanej – poprzez publikację na stronie lub na wniosek osób zainteresowanych. 13.5. Zarząd Dróg i Transportu dane osobowe może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach prawa. 13.6. Dane osobowe będą przetwarzane w Zarządzie Dróg i Transportu do czasu niezbędnego do realizacji zadań, o których mowa w pkt 13.3., a następnie przekazywane do archiwum zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – będzie przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 13.7. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 13.8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 13.9. Każdy ma prawo do : - dostępu do swoich danych osobowych; - sprostowania swoich danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. - usunięcia swoich danych osobowych, - kontroli swoich danych osobowych, - żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych oraz prawa wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ustawie Pzp oraz dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celów archiwalnych nie przysługuje. - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych. 13.10. Każdemu nie przysługuje: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 13.11. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Formularz nr 1 do SIWZ). 14. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów wymienionych w pkt 7.3.2.1. –7.3.2.4. SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:  1 Nazwa:  Przeglądy podstawowe (roczne) dróg oraz przeglądy okresowe (roczne) wiat przystankowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia Części 1 jest: wykonanie przeglądów rocznych dróg publicznych (krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych) położonych na terenie miasta Łodzi, dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź oraz wiat przystankowych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia dla Części 1 zamówienia oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy dla Części 1 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71631480-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 16.11.2018r. Powyższy termin może ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.
Część nr:  2 Nazwa:  Przeglądy podstawowe (roczne) obiektów inżynierskich
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia Części 2 jest: wykonanie przeglądów rocznych obiektów inżynierskich znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia dla Części 2 zamówienia oraz w Tomie III SIWZ – Formularze aktu umowy dla Części 2 zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71631450-9, 71631400-4, 71314100-3
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do 16.11.2018r. Powyższy termin może ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ.


 

Termin składania ofert:do 16 sierpnia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 16 sierpnia 2018 12:00
Wynik przetargu:

Łódź, 11.09.2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:„Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź ”, ZDiT-DZ.3321.27.2018

Część 1  - Przeglądy podstawowe (roczne) dróg oraz przeglądy okresowe (roczne) wiat przystankowych

Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:

I.    w postępowaniu na część1 zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

oferta nr 1 złożona przez:
SCANLASER –PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lwowska 199a lok. 113, 33-100 Tarnów
-  za cenę ofertową brutto:  222 734,97 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 2
    listopada 2018 r.;

oferta nr 3 złożona przez:
Polską Inżynierię Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa,
-  za cenę ofertową brutto: 398 680,52 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 2 listopada 2018 r.;

II. ofertą najkorzystniejszą w zakresie Części 1 postępowania, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 1 złożona przez:
SCANLASER –PRACOWNIA BADAŃ I TECHNIK POMIAROWYCH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lwowska 199a lok. 113, 33-100 Tarnów
- cena ofertowa brutto: 222 734,97 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 2
   listopada 2018 r.;

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b)  Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów dla części 1 zamówienia.

Wybrana oferta j. w. na część 1 otrzymała:
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena” = 60%
- 40,00 punktów w zakresie kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia”
 = 40% co łącznie dało 100,00 punktów.

III. Oferta nr 3 złożona na część 1 przez:
Polską Inżynierię Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 02-002 Warszawa,
otrzymała:
- 33,52 punktów w zakresie kryterium „Cena” = 60%
- 40,00 punktów w zakresie kryterium„Skrócenie terminu wykonania zamówienia” =40%co łącznie dało 73,52 punktów.

IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


_____________________________________________________________________________________________


Łódź, dnia 20.09.2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) dróg publicznych, dróg wewnętrznych, wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź ”,
Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.27.2018

Część 2 - Przeglądy podstawowe (roczne) obiektów inżynierskich

Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:

I.    w postępowaniu na część 2 zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:

oferta nr 2 złożona przez:
Promost - Wisła Sp. z o. o.
ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła
- za cenę ofertową brutto:  72 915,54 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 2 listopada 2018 r.;

oferta nr 4 złożona przez:
Aspem  - Budownictwo Specjalistyczne Przemysław Muszalski
ul. Trzcinowa 40, 91-495 Łódź
-  za cenę ofertową brutto: 31 631,37 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 2 listopada 2018 r.;

II. ofertą najkorzystniejszą w zakresie Części 2 postępowania, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest
oferta nr 2 złożona przez:
Promost - Wisła Sp. z o. o. ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła
- za cenę ofertową brutto: 72 915,54 PLN
- termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 02 listopada 2018r.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2:
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt  1) ustawy Prawo zamówień publicznych
(fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest  zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów dla części 2 zamówienia.

Wybrana oferta otrzymała:
- 60,00 punktów w zakresie kryterium „Cena” = 60%
  - 40,00 punktów w zakresie kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” = 40%
co łącznie dało 100,00 punktów.

III. Oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę ASPEM - BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE PRZEMYSŁAW MUSZALSKI została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp w związku z art. 90 ust 3 ustawy Pzp, ponieważ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

IV. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
-----------------------------------------------------------------------------------------


Daty udzielenia zamówienia (zawarcia umów z Wybranymi Wykonawcami:
- część 1 zamówienia: 11.09.2018r.
- częśc 3 zamówienia: 20.09.2018r.


-----------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2018-08-03 19:15:32)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2018-10-12 13:32:49)

Tryb zamówienia:Przetarg nieograniczony
Zamawiający:Zarząd Dróg i Transportu
Tytuł:Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części
Numer sprawy:ZDiT-DZ.3321.29.2018
Treść:

Ogłoszenie nr 592141-N-2018 z dnia 2018-07-20 r.
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu: Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu, krajowy numer identyfikacyjny 47317005200000, ul. ul. Piotrkowska  173 , 90447   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6384959, 6384911, e-mail k.wrobel@zdit.uml.lodz.pl, faks 42 638-49-58.
Adres strony internetowej (URL): www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zdit.uml.lodz.pl; http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Przetargi/178
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej - pod rygorem nieważności.
Adres:
Centrum Usług Wspólnych, Kancelaria Zarządu Dróg i Transportu, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części
Numer referencyjny: ZDiT-DZ.3321.29.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” w następujących lokalizacjach: ul. Chłodnikowa - Rolnicza, ul. Solidarności Walczącej, ul. Moskuliki, ul. Arniki, ul. Rysy, ul. Kosodrzewiny, ul. Lechicka, ul. Klinowa oraz lokalnie ul. Romanowska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Formularze nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f), w Tomie III SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 nw. części. 2.1. Część 1 - Remont nawierzchni ulic: Chłodnikowej – Rolniczej, Solidarności Walczącej i Rysy Przedmiot zamówienia części 1 został podzielony na zadania : Zadanie 1 - Remont nawierzchni ul. Chłodnikowej – Rolniczej Zadanie 2 – Remont nawierzchni ul. Solidarności Walczącej, Zadanie 3 – Remont nawierzchni ul. Rysy 2.2. Część 2 - Remont nawierzchni ulicy Moskuliki 2.3. Część 3 - Remont nawierzchni ulicy Arniki 2.4. Część 4 - Remont nawierzchni ulicy Kosodrzewiny 2.5. Część 5 - Remont nawierzchni ulicy Lechickiej 2.6. Część 6 - Remont nawierzchni ulicy Klinowej oraz Romanowskiej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-6 (Formularze nr 2a – 2f, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Tom III SIWZ) oraz w Formularzu aktu umowy (Tom II SIWZ). 3.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji każdej z części zamówienia (t.j części 1 – 6) czynności polegające na kierowaniu lub operowaniu sprzętem drogowym wykonywały co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz.1502 ze zm.). 4. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 3.3. niniejszego Tomu SIWZ oraz w Tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia. 5.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Formularzy cenowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Formularzach cenowych i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu. 6. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: 6.1. Część 1 - Remont nawierzchni ulic: Chłodnikowej – Rolniczej, Solidarności Walczącej i ul. Rysy 6.1.1.Zadanie 1 – Remont nawierzchni ul. Chłodnikowej – Rolniczej; Remont nawierzchni ul. Chłodnikowej od ul. Kurczaki do ul. Rolniczej oraz ul. Rolniczej od ul. Chłodnikowej do Ideowej - wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie. Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • frezowanie istniejącej nawierzchni; • wykonanie wzmocnienia podbudowy stabilizacją cementem; • wykonanie warstwy wiążącej z BA – AC11W; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • wykonanie napraw cząstkowych BA; • wyrównanie i naprawa poboczy gruntowych. 6.1.2.Zadanie 2 – Remont nawierzchni ul. Solidarności Walczącej; Remont nawierzchni ul. Solidarności Walczącej od nr 18 do nr 24 - wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej. Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; 6.1.3.Zadanie 3 – Remont nawierzchni ul. Rysy Remont nawierzchni ul. Rysy na odcinku ul. Giewont – ul. Wichrowa - wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach. 6.2. Część 2 - Remont nawierzchni ulicy Moskuliki Zakres planowanych prac obejmuje remont ul. Moskuliki od ul. Okólnej do ul. Zjazdowej i od nr 48D w kierunku ul. Marmurowej - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach. 6.3. Część 3 - Remont nawierzchni ulicy Arniki Zakres planowanych prac obejmuje remont nawierzchni ul. Arniki od ul. Pomorskiej do Kosodrzewiny – wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie. Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach. 6.4. Część 4 - Remont nawierzchni ulicy Kosodrzewiny Zakres prac obejmuje remont ul. Kosodrzewiny od ul. Taborowej do ul. Frezjowej i od ul. Frezjowej do ul. Arniki - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie. Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach. 6.5. Część 5 - Remont nawierzchni ulicy Lechickiej Zakres prac obejmuje remont nawierzchni ul. Lechickiej od ul. Aleksandrowskiej w kierunku ul. Kujawskiej - wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu yomb na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie. Łączny zakres prac obejmuje: • korytowanie w celu wykonania nowej niwelety jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • ułożenie tymczasowej nawierzchni z płyt typu yomb na podsypce piaskowej; • dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach; 6.6. Część 6 - Remont nawierzchni ulicy Klinowej oraz Romanowskiej Zakres prac obejmuje remont nawierzchni ul. Klinowej od ul. Aleksandrowskiej w stronę ul. Rojnej oraz lokalnie ul. Romanowskiej - wykonanie bitumicznej warstwy wiążącej i ścieralnej na podbudowie z kruszywa łamanego granitowego 00/31,5 mm zagęszczanego mechanicznie. Łączny zakres prac obejmuje: • rozebranie nawierzchni jezdni; • wykonanie podbudowy zasadniczej z tłucznia; • frezowanie planimetryczne istniejącej nawierzchni; • wykonanie wzmocnienia podbudowy stabilizacją cementem; • wykonanie warstwy wiążącej z BA – AC11W; • wykonanie warstwy ścieralnej z BA – AC8S; • dostosowanie nawierzchni zjazdów do poziomu remontowanej jezdni; • odtworzenie zieleńców po wykonanych pracach.
II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy, w zakresie części 1 – 6, które obejmować będą wykonanie prac będących powtórzeniem tego samego rodzaju robót, które są objęte zamówieniem podstawowym. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem złożenia zgłoszenia zakończenia robót wykonywanych w ramach tego zamówienia, po przeprowadzeniu negocjacji warunków umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia w terminie: Część 1, 4, 5: do 50 dni od daty podpisania umowy, Część 2, 3, 6: do 40 dni od daty podpisania umowy. Powyższe terminy mogą ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu wykonania zamówienia, zgodnie z zapisami pkt 18 SIWZ. 2.Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia pisemnej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na minimalny okres, który wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie dłuższego okresu gwarancji jakości i rękojmi, zgodnie z zapisami pkt. 18 SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1.1. dla części 1, 2, 3 i 6 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach jednego lub dwóch zamówień na roboty budowlane polegające na: remoncie lub budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni twardej tj. dróg bitumicznych o łącznej wartości co najmniej 300.000,00 PLN brutto. 1.2. dla części 4 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach jednego lub dwóch lub trzech zamówień na roboty budowlane polegające na: remoncie lub budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni twardej tj. dróg bitumicznych o łącznej wartości co najmniej 800.000,00 PLN brutto. 1.3. dla części 5 zamówienia: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w ramach jednego lub dwóch zamówień na roboty budowlane polegające na: remoncie lub budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni twardej tj. dróg bitumicznych lub brukowanych (kostka betonowe, płyty betonowe) o łącznej wartości co najmniej 380.000,00 PLN brutto. UWAGA: 1. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania tego samego doświadczenia. 2. Przez definicję zamówienia Zamawiający rozumie jedną umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem były roboty budowlane 3. Jeżeli Wykonawca wykonał zamówienie, którego elementem / częścią było wykonanie zakresu prac określonych w w/w warunku, Wykonawca na etapie potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, winien przedstawić ten fakt w Formularzu zawierającym wykaz robót budowlanych wykonanych poprzez wyodrębnienie i podanie zakresu i wartości robót o których mowa w postawionym warunku (dot. pkt 1.1., 1.2. 1.3.). 4. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 5. Przez definicję drogi należy rozumieć budowlę wraz z urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno- użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym lub na działce drogowej. 6. a) Ocena spełniania warunku, o którym mowa powyżej w stosunku do Wykonawcy, który powołuje się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem (tj. Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z Wykonawców wspólnych/członków Konsorcjum) zostanie dokonana na podstawie udziału danego Wykonawcy w realizacji tego zamówienia, na które powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca ten może powołać się na doświadczenie grupy Wykonawców, której był członkiem pod warunkiem, że faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji wykazanej części zamówienia. b) Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy Konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur. c) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. 7. W przypadku wykazywania warunku określonego powyżej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 5 Ustawy, np. konsorcjum), a także w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku. 2. dot. części 1- 6: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierii drogowej UWAGA : 1.Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wskazanie tej samej osoby do kierowanie robotami drogowymi w każdej z części zamówienia na które złożono ofertę. 2.Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.1278). Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia budowlane uzyskane przed dniem 25 września 2014 r. tj. dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. 3.W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65). 4.W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 3 Ustawy): 1.Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy): 1.1.wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Wzór Formularza zawierający wykaz robót, odpowiednio, dla części 1-6 zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ. 1.2. dowodów, o których mowa powyżej. Dowodami są: a)referencje, b)inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, c) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 1.3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór Formularza zawierający wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3 SIWZ. 1.4. oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy opisanych w pkt. III.1.3) pkt 2. Wzór Formularza z ww. oświadczeniem zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem Zamawiającego, o którym mowa w pkt 7.3. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zostanie umieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wysokość wadium ustala się na kwotę: Część 1: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) Część 2: 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100) Część 3: 11.000,00 PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych, 00/100) Część 4: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100) Część 5: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) Część 6: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych, 00/100) 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winna ona zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c) wskazanie sumy gwarancyjnej, d) określenie terminu ważności gwarancji, e) z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaceniu Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025 podając w tytule przelewu nr referencyjny postępowania ZDiT-DZ.3321.29.2018. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie pieniądza poprzez wpłatę wadium w kasie Zamawiającego. 6.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7.Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć do oferty w formie kopii dokumentu, a oryginał złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9.14. SIWZ. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9.8 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości i rękojmi 20,00
skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakres i warunki zmiany umowy określone są we wzorze umowy dla części 1 - 6 zamieszczonym w Tomie II SIWZ - Formularz Aktu Umowy, w § 17. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących przypadkach: 2.1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w następujących okolicznościach: a) dopuszcza się zmianę technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmianę materiałów w niezbędnym zakresie; przy czym w/w zmiana musi być spowodowana okolicznościami obiektywnymi zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, powodującymi konieczność zmiany zaistnieniem warunków faktycznych na terenie budowy wpływających na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu umowy, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy; w/w zmiany nie mogą wpłynąć na obniżenie jakości wykonania w stosunku do wymagań określonych w niniejszej umowie, b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do założeń STWiORB spowodowanych przez: - pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu, lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji robót, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń lub oprogramowań. 2.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające terminowe wykonanie zamówienia/zlecenia w warunkach określonych w STWiORB dla danego rodzaju robót – tylko o okres trwania tych okoliczności, b) zawieszenie robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury itp. uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, w warunkach określonych w STWiORB dla danego rodzaju robót – tylko o okres trwania tych warunków, c) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: - gdy nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, d) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, e) konieczność udzielenia zamówienia zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp na roboty nieobjęte zamówieniem podstawowym a konieczne do prawidłowego zakończenia robót, a których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonani zamówienia podstawowego, f) konieczność koordynacji robót z innymi wykonawcami w zakresie robót budowlanych, - okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku, gdy uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia i tylko o okres faktycznego ich trwania. 2.3. Wniosek strony o przesunięcie terminu realizacji zamówienia musi zawierać uzasadnienie. 2.4. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. 2.5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres tej trwania tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność zabezpieczenia, o którym mowa w § 12, na przedłużony okres realizacji umowy. 2.6. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom. b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 12 ust. 3. d) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Strony. 2.7. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 2.8. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej w § 9 ust. 2 umowy pod warunkiem wykazania, iż nowa osoba mająca pełnić funkcję kierownika robót posiada co najmniej takie same uprawnienia i kwalifikacje jak osoba przez nią zastępowana. 2.9. Zmiany, o których mowa w tym paragrafie muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności, pod rygorem nieprzedłużenia terminu. 2.10. Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu za zgodą obu Stron niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 2.11. W przypadku wystąpienia zmian o których mowa w ust 1 pkt a), b) możliwa będzie zmiana Wynagrodzenia (podwyższenie/zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego a w przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegółowym rozliczenie należy wykonać w oparciu o następujące założenia: a. należy wskazać cenę roboty, technologii „pierwotnej” z kosztorysu szczegółowego, b. należy wyliczyć cenę roboty, technologii „zamiennej”, c. należy wyliczyć różnicę między tymi cenami. d. Wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, e. podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidalna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 2.12. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść uwagi i sugeste, które zostaną uwzglęnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi kosztorys. 2.13. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. 2.14. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 2.15. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowania prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy inny dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w jezyku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Oferta musi zawierać: 1.1. Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1; 1.2. Formularz cenowy dla części 1 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2a; 1.3. Formularz cenowy dla części 2 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2b; 1.4. Formularz cenowy dla części 3 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2c; 1.5. Formularz cenowy dla części 4 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2d; 1.6. Formularz cenowy dla części 5 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2e; 1.7. Formularz cenowy dla części 6 zamówienia - stanowiący Formularz nr 2f; 1.8. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3; 1.9. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 4; 1.10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 1.11. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem), jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika; 1.12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem) – np. wypełniony Formularz nr 5. 1.13. Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej „oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o jakich mowa w pkt 7.1.1 SIWZ oraz składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu zamieszczonym w Formularzu nr 4. 4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie, w Formularzu nr 1, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - oświadczenia z pkt 7.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6.Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 6.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 Ustawy. 6.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 6.6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 6.6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 7. Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunku udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzi uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 9. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokument&a

Termin składania ofert:do 6 sierpnia 2018 11:00
Termin otwarcia ofert: 6 sierpnia 2018 12:00
Wynik przetargu:

Łódź, 21.08.2018 r.


ZDiT-DZ.3321.29.2018
OGŁOSZENIE

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części”

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.29.2018

Dotyczy :
Części 4 -   Remont nawierzchni ulicy Kosodrzewiny
Części 6 -   Remont nawierzchni ulicy Klinowej oraz Romanowskiej

Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:

I.1. W w/w postępowaniu w zakresie części 4 zostały złożone nw. oferty :

oferta nr 1 złożona przez:
ANDRO+ Roman Fijałkowski, 95-060 Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry 43
- za cenę ofertową brutto: 1 456 583,22  PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy;

oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Remontowo Drogowy
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piotrkowska 276, 90 – 361 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 2 085 410,82 PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy.

I.2. Oferta Wykonawcy ANDRO+Roman Fijałkowski złożona na część 4 zamówienia została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) Ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium.
Zgodnie z treścią art. 45 ust. 3 ustawy Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu    składania ofert.
W niniejszym postępowaniu termin składania ofert upłynął w dniu 06.08.2018r.
o godzinie 11:00 (zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 592141-N-2018 z dnia 20.07.2018r.).
Zamawiający w pkt 9 Tomu I SIWZ określił wymagania dotyczące wadium.
Zgodnie z pkt 9.5. Tomu I SIWZ : ,,Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w GETIN Bank w Łodzi, nr konta: 08 1560 0013 2025 0003 6201 0025 podając w tytule przelewu nr referencyjny postępowania ZDiT-DZ.3321.29.2018. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie pieniądza poprzez wpłatę wadium w kasie Zamawiającego.”
Wykonawca ANDRO+Roman Fijałkowski, w dniu 03.08.2018r., wniósł wadium w formie pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego kwotę 30 000,00 zł
na część 4 zamówienia. Z posiadanego przez Zamawiającego dokumentu, stanowiącego potwierdzenie realizacji operacji przelewu przychodzącego zewnętrznego (Identyfikator operacji 2018.08.06/330148/1 dot. części 4 zamówienia) wynika, iż kwota ta zaksięgowana została na rachunku Zamawiającego w dniu 06.08.2018r. o godz. 11:19:08, zatem po upływie terminu składania ofert.
Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 19 grudnia 2017 roku wydany w sprawie o sygnaturze akt KIO 2584/17, rozstrzyga spór dotyczący oceny, czy za prawidłowe wniesienie wadium w formie pieniężnej uznać należy zlecenie przez wykonawcę przelania odpowiedniej kwoty na wskazany przez zamawiającego rachunek przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy kwota ta została zaksięgowana na rachunku zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
,,Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, że wadium takie nie może zostać uznane za wniesione prawidłowo”, a w konsekwencji oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
na podstawie przepisu art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp.” Skład orzekający Izby stwierdził,
 iż: „bezsprzecznie rachunek zamawiającego został uznany kwotami, mającymi stanowić wadium zabezpieczające ofertę odwołującego w zadaniach 1-6 w dniu, w którym upływał termin składania ofert tj. 22 listopada 2017roku, jednak po wyznaczonej godzinie, co ma istotne znaczenie z tego względu, iż upływ terminu składania ofert (a tym samym wniesienia wadium) został oznaczony zarówno datą tj. 22 listopada 2017roku, jak i godziną tj. 730 ".
Izba orzekająca uznała, iż nie można przychylić się do rozumowania, że „dokonanie polecenia przelewu oznacza, iż pieniądze nie pozostają już w dyspozycji Odwołującego, ale z tą chwilą pozostają w dyspozycji Zamawiającego, ponieważ fakt, że pieniądze nie pozostają już w dyspozycji odwołującego (wskazanymi kwotami został obciążony rachunek odwołującego) jako zlecającego przelew nie oznacza, że w tym samym czasie pieniądze te są postawione do dyspozycji zamawiającego – terminem, od którego pieniądze te są w dyspozycji zamawiającego jest bezsprzecznie zaksięgowanie ich na rachunku zamawiającego(…)”.
      Tożsame stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej znajduje się m.in. w następujących wyrokach KIO 1390/16 oraz KIO 1073/14 zgodnie z którymi art. 45 ust. 3 ustawy Pzp określa, że wadium powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Termin ten uważa się za zachowany, gdy wadium wniesione w pieniądzu, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego i kwota z przelewu znajdzie się na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.
Wobec powyższego  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy ANDRO+Roman Fijałkowski, złożona na części 4 zamówienia, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7b) ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wniósł wadium.

I.3.Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie części 4 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 4.
Zamawiający na sfinansowanie części 4 zamówienia zmierzał przeznaczyć środki finansowe w wysokości: 1 520 699,18 PLN brutto.
W związku z sytuacja, ze oferta nr 1 Wykonawcy ANDRO+Roman Fijałkowski  została odrzucona, w wyniku oceny ofert oferta najkorzystniejszą została oferta Wykonawcy: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k. za cenę ofertową brutto 2 085 410,82 PLN.

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia  jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 4.

II. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 6 zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w zakresie ww. części.

II.1. W w/w postępowaniu w zakresie części 6 została złożona nw. oferta :
oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Remontowo Drogowy
Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piotrkowska 276, 90 – 361 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 522 130,12 PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy

II.2. Oferta Wykonawcy: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą
w Łodzi (90 – 361) przy ul. Piotrkowskiej 276 została odrzucona na podstawie :
    - art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
    oraz
    - art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.
          
II.2.1. Zamawiający wymagał, aby Wykonawca składając ofertę, cenę oferty
na poszczególne części zamówienia obliczył na odpowiednim formularzu – w zakresie części
6 zamówienia zgodnie z Formularzu cenowym dla części 6 zamówienia - Formularz nr 2f;
a następnie cenę oferty wpisał odpowiednio dla danej części zamówienia na formularzu oferty - Formularz Nr 1 liczbowo (pkt 16.1. Tomu I SIWZ).

Zamawiający w treści pkt 16.2. Tomu I SIWZ określił, że: „Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzach cenowych. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do formularzy cenowych. Wszystkie błędy ujawnione w STWiORB oraz
w formularzach cenowych – wykonawca winien zgłosić zamawiającemu przez terminem określonym w rozdziale 13 Instrukcja dla Wykonawców. Brak wypełnienia określenia wartości w którejś z  pozycji oraz dokonywanie zmian w treści formularza spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy”.
Wykonawca Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k., w dniu 06.08.2018r. złożył ofertę na realizację Części 6 zamówienia wraz z wymaganym przez Zamawiającego Formularzem cenowym dla części 6 zamówienia - Formularzem nr 2f. W trakcie oceny oferty w/w Wykonawcy Zamawiający stwierdził w Formularzu cenowym dla części 6 zamówienia brak wypełnienia pozycji nr 2 w kolumnie nr 6 (wartość jednostkowa netto [zł]) oraz
w kolumnie nr 7 (wartość robót netto [zł]).Powyższe oznacza, że oferta złożona przez w/w Wykonawcę została złożona niezgodnie z treścią przywołanego powyżej pkt. 16.2. Tomu
I SIWZ.

Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający poprawia w ofercie:
1.    oczywiste omyłki pisarskie,
2.    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek,
3.    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych  warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
          Brzmienie tej regulacji nie pozostawia wątpliwości co do braku swobody zamawiającego  w zakresie poprawienia omyłki, którą jest tylko w sytuacji jeśli zaliczyć ją można do katalogu określonego w przywołanym wyżej przepisie. Nie jest przy tym konieczne podjęcie przez wykonawcę działania w tym celu. Poprawienie przez zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich oraz rachunkowych i konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek nie wymaga uzyskania zgody wykonawcy. Wykonawca może
nie wyrazić zgody na poprawienie przez zamawiającego innych omyłek polegających
na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Oświadczenie w tym zakresie musi złożyć w terminie 3 dni
od dnia otrzymania o dokonaniu poprawki w treści jego oferty.
         Punktem odniesienia przy ocenie dopuszczalności dokonania poprawy jest odniesienie dokonanej poprawy do całości oferowanego przez wykonawcę świadczenia. Okoliczność, że zmiana miałaby dotyczyć elementów przedmiotowo istotnych umowy (essentialia negotii) lub elementów uznanych za istotne przez zamawiającego, a nawet fakt, że skutkiem dokonanej poprawy miałaby być zmiana ceny oferty, nie stanowi okoliczności uniemożliwiających dokonanie poprawy na postawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Znaczenie ma bowiem, czy poprawienie omyłki w sposób istotny zmienia treść oferty w znaczeniu treści oświadczenia woli wykonawcy, a nie czy tkwi w jej istotnych postanowieniach.  Zamawiający jest zobowiązany poprawić omyłkę w szczególności wtedy, gdy sposób, w jaki ma być dokonana poprawa wynika z innych elementów składających się na ofertę, przy czym nie jest wykluczone, że w pewnych okolicznościach poprawienie omyłki będzie miało miejsce po uzyskaniu od wykonawcy wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Przywołany przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp określa również granice w zakresie możliwości poprawienia omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wskazując, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. A zatem, nie jest możliwe poprawienie oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w sytuacji, w której prowadziłoby to do negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą (zob. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/omylki-i-bledy-w-ofertach-wykonawcow-analiza-na-przykladzie-orzecznictwa-sadow-okregowych-i-krajowej-izby-odwolawczej)
   
    W trakcie oceny oferty w/w Wykonawcy Zamawiający stwierdził w Formularzu cenowym dla części 6 zamówienia, oprócz wcześniej wymienionego braku wypełnienia pozycji nr 2 w kolumnie nr 6 oraz w kolumnie nr 7, oczywiste omyłki rachunkowe
w kolumnie 7 w poz.:  3, 4, 5, 7 oraz 8 tj.:
- kolumna 7 - poz. 3: jest 19 095,00 zł, powinno być 3 055,20 zł;
- kolumna 7 - poz. 4: jest 17 865,60 zł, powinno być 111 660,00 zł;
- kolumna 7 - poz. 5: jest 56 385,00 zł, powinno być 33 831,00 zł;
- kolumna 7 - poz. 7: jest 73 566,00 zł, powinno być 24 522,00 zł;
- kolumna 7 - poz. 8: jest 18 738,00zł, powinno być 149 904,00 zł.
Dokonanie powyższych poprawek skutkowałoby poprawieniem pozycji 14, 15, 16 Formularza cenowego dla części 6 (Formularz nr 2f), przedstawiających podsumowanie wartości robót netto (sumy pozycji od 1 do 13), wartości podatku VAT (liczonego od pozycji 14) oraz ceny ofertowej brutto (sumy pozycji 14 i 15. Konsekwencją powyższego byłaby poprawa pkt. 5.6. Formularza oferty (Formularz nr 1).

Zamawiający podjął próbę poprawy pozycji 3,4,5, 7 oraz 8 w kol. 7 i w sytuacji kiedy zostałyby prawidłowo obliczone te wartości, a w wyniku działania matematycznego polegającego na odjęciu od sumy z poz. 14 wartości pozycji 1 oraz od 3 do 13) Zamawiający uzyskałby pominiętą wartość netto w kol. 7 z poz. 2 i dzieląc ją przez ilość określoną w kol. 5 miałby możliwość obliczenia wartości jednostkowej netto w kol. 6 z poz. 2. Oczywiste omyłki rachunkowe oraz brak podania wartości jednostkowej netto lub wartości robót neto uniemożliwiają Zamawiającemu przeprowadzenie takiego działania i dokonanie poprawy.

Tym samym, dokonanie poprawy powyżej wskazanych oczywistych omyłek rachunkowych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek nie daje Zamawiającemu możliwości skorzystania
z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp i dokonania w z ofercie, poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

    Oczywistą omyłką rachunkowa jest omyłka wynikająca z błędnej operacji rachunkowej na liczbach. Stwierdzenie omyłki może mieć miejsce w sytuacji, w której przebieg działania matematycznego może być prześledzony i na podstawie reguł rządzących tym działaniem możliwe jest stwierdzenie błędu w jego wykonaniu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, nie tylko wtedy, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka. Tę cechę można przypisać wyłącznie omyłkom dotyczącym prostych działań na małych liczbach. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dla uznania, że omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty, wystarczający jest fakt jej ustalenia podczas sprawdzania obliczeń zgodnie z podanym przez zamawiającego sposobem obliczenia ceny oferty oraz możliwość jej jednoznacznego stwierdzenia
Z kolei poprawienie nieprawidłowości występującej w ofercie  na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp tj. innej omyłki polegające na niezgodności  oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty uzależnione jest od spełnienia  dwóch przesłanek:
- po pierwsze zauważona niezgodność musi mieć charakter omyłki, a nie celowego działania wykonawcy polegającego na świadomym złożeniu oświadczenia woli
o określonej treści; jak wskazał Sąd Okręgowy w Krakowie: „artykuł 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. wprowadzony w celu uniknięcia licznych niegdyś przypadków odrzucania ofert z powodu błahych pomyłek, dopuszcza poprawienie niedopatrzeń, błędów niezamierzonych, opuszczeń, drobnych różnic itp. lecz wszystkie te zmiany muszą mieścić się w pojęciu "omyłki". Z założenia zatem umyślne zastosowanie w ofercie materiału całkowicie odmiennego od projektu nie może być traktowane jako omyłka w tym sensie, który nadaje jej przepis art. 87 Pzp”13.
- po drugie poprawienie niezgodności nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty.
(zob.https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-dotyczace-ustawy-pzp/przygotowanie,-wszczecie-i-przebieg-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego/omylki-i-bledy-w-ofertach-wykonawcow-analiza-na-przykladzie-orzecznictwa-sadow-okregowych-i-krajowej-izby-odwolawczej
    Z przeprowadzonej analizy nieprawidłowości jakie występują w Formularzu cenowym dla części 6 zamówienia - Formularz nr 2f, wynika jednoznacznie, iż Zamawiający nie może skorzystać  z przepisu art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z przytoczonym powyżej art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Definicja błędu w obliczeniu ceny wskazana została m.in. w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 16 maja 2013 roku (KIO 990/13) w myśl którego błędem w obliczeniu ceny jest błąd polegający na przyjęciu niewłaściwych danych do jej obliczenia, wynikający np. z nieprawidłowego ustalenia stanu faktycznego. Błąd w obliczeniu ceny oferty ma miejsce wówczas, gdy wykonawca oblicza cenę oferty inaczej, niż zostało to ustalone przez zamawiającego.
          W literaturze wskazuje się również, że jeżeli cena ofertowa brutto składa się z wielu elementów kalkulacyjnych, to błąd przy wyliczeniu danego elementu lub jego pominięcie może przekładać się na błąd w obliczeniu ceny.
    W przypadku omyłek rachunkowych znajdujących się w ofercie, zamawiający może je poprawić samodzielnie bez udziału wykonawcy, tak aby uwzględniały one konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. Natomiast w przypadku błędów w obliczaniu ceny wskazanej w ofercie, zamawiający zobowiązany jest odrzucić taką ofertę.
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w wyroku z dnia 25 kwietnia 2016 r., sygn. akt: KIO 542/16 (LEX nr 202611) stwierdziła, iż: „błędem w obliczeniu ceny, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., jest błąd co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, nie zaś nieprawidłowe wykonanie czynności arytmetycznych składających się na obliczenie ceny. Błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie można ich w żaden sposób poprawić.”
Wynika z powyższego, iż : „z błędem co do ceny nie mamy do czynienia, kiedy Wykonawca  wskazuje w swojej ofercie cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, ale zawierającą nieprawidłowe wyniki działań arytmetycznych, ale wtedy kiedy wskazuje on cenę za wykonanie czynności, które w ogóle nie są przedmiotem zamówienia. Dla przykładu kiedy przedmiotem zamówienia są same roboty budowlane, zaś w swojej ofercie wykonawca wskazuje cenę za wykonanie projektu budowlanego oraz robót budowlanych. Projekt budowlany nie jest objęty przedmiotem zamówienia. Wskazana zatem przez wykonawcę cena jest nieprawidłowa, gdyż dotyczy innego stanu faktycznego niż przedmiot postępowania. Cena ta została ustalona prawidłowo, tj. nie zawiera omyłek rachunkowych, w związku z czym zamawiający nie może w nią ingerować. Taką ofertę należy zatem odrzucić.
    Przytoczony powyżej przykład odzwierciedla sytuację dotyczącą Formularza cenowego dla części 6 zamówienia - Formularza nr 2f  złożonego przez Wykonawcę., ponieważ wskazana przez Wykonawcę cena jest  zawiera błąd w obliczeniu  ponieważ nie zawiera ceny za wykonanie całego przedmiotu zamówienia części 6.
   
    II.2.2.      Wykonawca Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k., w dniu 06.08.2018r. złożył ofertę na realizację Części 6 zamówienia wraz z wymaganym przez Zamawiającego Formularzem cenowym dla części 6 zamówienia - Formularzem nr 2f., w którym w trakcie oceny oferty Zamawiający stwierdził brak wypełnienia pozycji nr 2 w kolumnie nr 6 (wartość jednostkowa netto [zł]) oraz w kolumnie nr 7 (wartość robót netto [zł]).Powyższe oznacza, że oferta złożona przez w/w Wykonawcę została złożona niezgodnie z treścią przywołanego powyżej pkt. 16.2. Tomu I SIWZ.
Zamawiający nie jest uprawniony do wezwania  Wykonawcy do  uzupełniania na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp  dokumentów, które w istocie stanowią treść oferty i nie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

 Formularz cenowy stanowi treść oferty i zawiera elementy przedmiotowo istotne – to jest ceny jednostkowe i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wobec tego nie podlega on uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Takie uzupełnienie stanowiłoby niedopuszczalną zmianę treści oferty, o której mowa w art. 87 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp (wyrok KIO z 23 czerwca 2017 r., sygn. akt KIO 1104/17).

Formularz cenowy jako część oferty nie mieści się w kategorii oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji.
Ponadto w ocenie Izby arkusz cenowy nie stanowi innego dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1104/17) niedopuszczalne jest, by takie dokumenty przedmiotowo istotne, jak przykładowo formularz cenowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia czy gwarancja wadialna mogłyby być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, ponieważ byłoby to równoznaczne z możliwością zmiany treści oferty i dopuszczalnością prowadzenia negocjacji.
     Uzupełnienie treści formularza cenowego stanowiłoby naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie faworyzowani zostaliby wykonawcy, którzy nie zrealizowali postanowień SIWZ w stosunku do pozostałych Wykonawców, którzy te warunki respektują (wyrok KIO z 1 grudnia 2016r., sygn. akt KIO 2174/16).

    Zamawiający ustalił w SIWZ wzór Formularza nr 2f tj. formularza cenowego dla części 6 zamówienia, w którym określił w formie tabelarycznej zestawienie elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, które podlegały wycenie przez Wykonawców, natomiast Wykonawca nie podał w formularzu cenowym ceny jednostkowej netto w PLN w kol. 6 oraz wartości robót netto w PLN w kol. 7, co oznacza, zgodnie z wyrokiem KIO 2174/16, że Wykonawca złożył oświadczenie woli sprzeczne z treścią pkt. 5.6. Formularza oferty, w którym podał cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w części 6, ponieważ nie obejmuje ona całego zakresu robót przewidzianych do wykonania w tej części zamówienia.

       Stosownie do przepisu art. 87 ust.1 w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem ust.1a i 2)  oraz dokonywanie zmiany jej treści. Wobec powyższego Izba
w wyroku KIO 2174/16 stwierdziła, iż w przypadku braku jednoznacznego oświadczenia woli w formularzu cenowym zawierającym essentialia negotii nie ma możliwości uzupełnienia jegotreści, jednocześnie zaznaczając brak możliwości zastosowania przepisu art.87 ust.2 pkt. ustawy Pzp, przyjmując, że „brak wpisu ceny nie ma charakteru oczywistego, a inne omyłki polegające na niewpisaniu żądanych przez Zamawiającego elementów w formularzu cenowym mają charakter zasadniczy i ich uzupełnienie powodowałoby istotną zmianę treści oferty”.

    Wobec faktów przedstawionych w pkt. II.2.1. oraz II.2.2. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k. na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz art. 89 ust 1 pkt 6) ustawy Pzp, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.


II.3. W związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy: Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k. oraz brakiem innych ofert nie podlegających odrzuceniu  Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 6, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,  ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

__________________________________________________________________________________________


Łódź, dnia 23.08.2018 r.


                                                        OGŁOSZENIE
o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części"           
ZDiT-DZ.3321.29.2018
Część 2 - Remont nawierzchni ulicy Moskuliki 
Część 3 - Remont nawierzchni ulicy Arniki
      
Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:
I.w postępowaniu zostały złożone oferty przez nw. Wykonawców:
I.1. w zakresie części 2:
oferta nr 1 złożona przez:
ANDRO+ Roman Fijałkowski, 95-060 Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry 43
- za cenę ofertową brutto:  399 569,19 PLN PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy;


oferta nr 4 złożona przez:
LARKBUD Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90 – 447 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 442 491,76 PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 20 dni od daty podpisania umowy.


I.2. w zakresie części 3:
oferta nr 1 złożona przez:
ANDRO+ Roman Fijałkowski, 95-060 Brzeziny, ul. Aleksandra Fredry 43
- za cenę ofertową brutto:  539 147,13 PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy;


oferta nr 4 złożona przez:
LARKBUD Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90 – 447 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 595 446,36 PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 28 dni od daty podpisania umowy.


II. ofertą najkorzystniejszą w zakresie Części 2 i 3 postępowania, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 4 złożona przez:
LARKBUD Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 173 lok. 500, 90 – 447 Łódź


Część 2
- cena ofertowa brutto: 442 491,76 PLN
- termin wykonania zamówienia - do 20 dni od daty podpisania umowy
- okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego


Część 3
- cena ofertowa brutto: 595 446,36 PLN
- termin wykonania zamówienia - do 28 dni od daty podpisania umowy
- okres gwarancji jakości i rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego


Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 i 3
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1Ustawy Pzp  (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b) Oferta Wykonawcy złożona jest zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów dla części 2 i 3 zamówienia.


Wybrana oferta j. w. na cześć 2 otrzymała:
- 60,00 punktów w kryterium „Cena = 60%”
- 20 punktów w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia = 20%”
- 20 punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”co łącznie dało 100,00 punktów.


Wybrana oferta j. w. na cześć 3 otrzymała:
- 60,00 punktów w kryterium „Cena = 60%”
- 12 punktów w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia = 20%”
- 20 punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”co łącznie dało 92,00 punkty.


III.Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę „ANDRO+” Roman Fijałkowski ul. Aleksandra Fredry 43, 95-060 Brzeziny w zakresie Części 2 i 3 postępowania została odrzucona.
IV. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
V. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


-----------------------------------------------------------------------------------------


07.09.2018r.


OGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części”, Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.29.2018
Dotyczy : Części 5 -   Remont nawierzchni ulicy Lechickiej

          Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:
I.1. W w/w postępowaniu w zakresie części 5 zostały złożone nw. oferty :
oferta nr 2 złożona przez:
G&P Invest Sp. z o.o. ul. Oskara Flatta 3, 93 – 549 Łódź
- za cenę ofertową brutto: 745 453,80  PLN
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 36 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy;
oferta nr 5 złożona przez:
INSTYLE – Dorota Danielczyk Nowy Bedoń, ul. Brzezińska 77, 95 – 020 Andrespol
- za cenę ofertową brutto: 496 428,00 PLN*
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy.
* po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy
II.1. Oferta Wykonawcy: G&P Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-549)
 przy ul. Oskara Flatta 3 została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający w pkt 5 Tomu I SIWZ wskazał termin, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot niniejszego zamówienia dla części 5 tj. do 50 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający zastrzegł, iż powyższe terminy mogą ulec skróceniu w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w ofercie krótszego terminu wykonania zamówienia, zgodnie z zapisami pkt 18 Tomu I SIWZ.
Zgodnie z pkt 18.3.3. Tomu I SIWZ - Ocena punktowa ofert w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia” oraz pkt 3 Formularza oferty (Formularz nr 1), Zamawiający poinformował, iż będzie oceniał termin wykonania zamówienia w części 5 zaoferowany przez Wykonawców w następujący sposób:
a) w zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzegł iż maksymalny termin realizacji zamówienia w części 5 wynosi: do 50 dni od daty podpisania umowy,
Oferty z dłuższym terminem wykonania zamówienia niż powyżej wskazano dla części 5 zamówienia będą podlegały odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ.
b)  Z uwagi na proces technologiczny, Zamawiający zastrzegł, iż maksymalna liczba dni o ile Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia w części 5 to 20 dni. Oferty Wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu wykonania o więcej niż 20 dni oraz którzy zaoferują wykonanie zamówienia w części 5 w czasie krótszym niż:
 do 30 dni od daty podpisania umowy- zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.
c) Zamawiający w kryterium skrócenie terminu wykonania zamówienia w części
5 zamówienia przyznawać będzie następujące punkty:
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 50 dni od daty podpisania umowy otrzyma 0 pkt.
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 46 dni od daty podpisania umowy otrzyma 4 pkt.
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 42 dni od daty podpisania umowy otrzyma 8 pkt.
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 38 dni od daty podpisania umowy otrzyma 12 pkt.
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 34 dni od daty podpisania umowy otrzyma 16 pkt.
- oferta z terminem wykonania zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy otrzyma 20 pkt.
d) Oferty z innymi terminami wykonania zamówienia w części 5 niż wskazano powyżej będą podlegały odrzuceniu jako niezgodne z treścią SIWZ.
Wykonawca G&P Invest Sp. z o.o. w dniu 06.08.2018r. złożył ofertę na realizację Części 5 zamówienia wraz z wymaganym przez Zamawiającego Formularzem oferty - Formularz nr 1. W pkt. 3 Formularza oferty Wykonawca zaoferowały wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ i obowiązującymi przepisami
w terminie  Części 5 – do 40 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca zaoferował realizację przedmiotu zamówienia Części 5 w innym terminie niż wskazano w SIWZ, co oznacza, że oferta złożona przez w/w Wykonawcę została złożona niezgodnie z treścią przywołanego powyżej pkt. 18.3.3. Tomu I SIWZ.
 W związku z powyższym oferta złożona przez Wykonawcę G&P Invest Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2) ustawy Pzp ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.2. Ponadto oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę G&P Invest Sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy  Pzp, dnia 29.08.2018r.,  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 25.09.2018r. oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium do w/w terminu dla części 5 zamówienia.
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 25.09.2018r.. z jednoczesną zgodą na przedłużenie okresu ważności wadium winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 04.09.2018r.
    Powyższą zgodę należało złożyć, w formie pisemnej do Centrum Usług Wspólnych Kancelarii ZDiT, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, przed upływem terminu związania ofertą tj. do 04.09.2018r., do godz. 17:00. Wykonawca został pouczony w piśmie z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą, że w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie milczenie Wykonawcy uznane będzie za odmowę wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co z kolei będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty.
Wykonawca: G&P Invest Sp. z o.o. nie odpowiedział na prośbę Zamawiającego tym samym nie przedłużył terminu związania ofertą.
III. Oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę INSTYLE – Dorota Danielczyk z siedzibą
w Nowy Bedoń (95-020 Andrespol) przy ul. Brzezińskiej 77 została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7a) ustawy Pzp, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody
o której mowa w art. 85 ust.2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Zamawiający działając na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy  Pzp, dnia 29.08.2018r.,  zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 25.09.2018r. oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium do w/w terminu dla części 5 zamówienia.
Zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 25.09.2018r.. z jednoczesną zgodą na przedłużenie okresu ważności wadium winna dotrzeć do Zamawiającego najpóźniej do dnia 04.09.2018r.
Powyższą zgodę należało złożyć, w formie pisemnej do Centrum Usług Wspólnych Kancelarii ZDiT, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, przed upływem terminu związania ofertą tj. do 04.09.2018r., do godz. 17:00. Wykonawca został pouczony w piśmie z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą, że w przypadku braku odpowiedzi we wskazanym terminie milczenie Wykonawcy uznane będzie za odmowę wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, co z kolei będzie skutkowało odrzuceniem złożonej oferty.
Wykonawca: INSTYLE – Dorota Danielczyk nie odpowiedział na prośbę Zamawiającego tym samym nie przedłużył terminu związania ofertą.
IV. W związku z odrzuceniem oferty nr 2 Wykonawcy: G&P Invest Sp. z o.o oraz oferty nr 5 Wykonawcy: INSTYLE – Dorota Danielczyk oraz brakiem innych ofert nie podlegających odrzuceniu Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 5, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp,  ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
V. Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
------------------------------------------------------------------------------------------
07.09.2018r.


OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Remont nawierzchni dróg położonych na terenie Miasta Łodzi    w ramach zadania „Plan dla dzielnic” z podziałem na 6 części”, Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.29.2018
Część 1 postępowania: Remont nawierzchni ulic: Chłodnikowej- Rolniczej, Solidarności Walczącej i Rysy

          Zamawiający - Miasto Łódź – Zarząd Dróg i Transportu, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że:

I.    w postępowaniu, w zakresie części 1 została złożona oferta przez nw. Wykonawcę:
oferta nr 1 złożona przez:
Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź
- za cenę ofertową brutto:  626 552,89 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy;
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego.
II. ofertą najkorzystniejszą w zakresie Części 1 postępowania, na podstawie kryteriów ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ jest oferta nr 3 złożona przez:
Zakład Remontowo Drogowy Sp. z o.o. Sp. k, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź
- cena ofertowa brutto: 626 552,89 PLN
- skrócenie terminu wykonania zamówienia: do 50 dni od daty podpisania umowy;
- okres gwarancji jakości oraz rękojmi: 60 m-cy od daty odbioru końcowego
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 :
a) Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia),
b)  Oferta Wykonawcy złożona jest  zgodnie z wymogami SIWZ,
c) Złożona oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Pzp, 
d) Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych przez Zamawiającego w SIWZ, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów dla części 1 zamówienia
III. Wybrana oferta otrzymała:
Wybrana oferta j. w. na cześć 1 otrzymała:
- 60,00 punktów w kryterium „Cena = 60%”
- 0,00 punktów w kryterium „Skrócenie terminu wykonania zamówienia = 20%”
- 20 punktów w kryterium „Okres gwarancji jakości i rękojmi = 20%”
co łącznie dało 80,00 punktów.
IV. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
V.  W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
VI.  Zamawiający informuje, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
---------------------------------------------------------------------------------------

Pliki:
informacje wprowadził(a): Katarzyna Wróbel (2018-07-20 19:03:11)
zmodyfikował(a): Iwona Urbańczyk (2018-09-07 15:29:58)