Zajęcie pasa drogowego

 

 

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej


Sposób załatwienia sprawy

1. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


Sposób odbioru zajętego pasa drogowego:

 • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
 • Zasady dokonania odbioru pasa drogowego po robotach opisane w procedurze „Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach”.

 

2. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.

 

Kogo dotyczy:
Gestorów/Właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia lub pełnomocnik ma obowiązek poinformować telefonicznie Wydział Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
 • Zasady dokonania odbioru pasa drogowego po robotach opisane w procedurze „Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach”.


3. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


Sposób odbioru zajętego pasa drogowego:
Zasady dokonania odbioru pasa drogowego po robotach opisane w procedurze „Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach”.


4. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicą miasta.


5. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego /usługowego.


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


6. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przed sklepem).


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


Stoiska handlowe przy cmentarzach:
Przyznawanie stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach publicznych określa procedura „Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami”.


7. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe)


Opis sprawy:
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.


Kogo dotyczy:
Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).


Termin składania wniosków:
Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 


Informacje uzupełniające


Termin realizacji
30 dni


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: Pokój 414 – ul. Piotrkowska 175,
 • Kierownik zespołu: Pokój 414 – ul. Piotrkowska 173,
 • Roboty, awarie, urządzenia:
  • Dzielnica Bałuty, Polesie, Widzew – pokój 414a, ul. Piotrkowska 173,
  • Dzielnica Górna, Śródmieście – pokój 414b, ul. Piotrkowska 173,
 • Reklamy, obiekty, stoiska, zajęcia na prawach wyłączności
  • Dzielnica Bałuty (oprócz stoisk przy cmentarzach na ul. Smutnej, al. Palki, ul. Wojska Polskiego), Widzew – pokój 411, ul. Piotrkowska 173,
  • Dzielnica Górna, Polesie – pokój 412, ul. Piotrkowska 173,
  • Dzielnica Śródmieście (oraz stoiska przy cmentarzach na ul. Smutnej, al. Palki, ul.Wojska Polskiego) – pokój 413, ul. Piotrkowska 173.

 

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł


    

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi.

 

Zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007


Nr konta bankowego do innych opłat: Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.


Wymagane dokumenty


Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu przeprowadzenia robót wraz z załącznikami:
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
  • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (posiedzenia Zespołu zatwierdzającego tymczasowe organizacje ruchu odbywają się w każdy wtorek o godz. 14 w pokoju nr 2, Piotrkowska 175, oficyna)
  • Decyzja lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
  • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę uzyskanego z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku, gdy nie załącza się zgłoszenia lub protokołu ZUDP. Można załączyć ksero dokumentu.),
  • Oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku, gdy nie załącza się pozwolenia lub protokołu ZUDP. Można załączyć ksero dokumentu.),
  • W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu ZUDP.
  • Harmonogram robót
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej
  • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT
  • Pełnomocnictwa
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo
  • Wymagane dokumenty do wglądu w razie potrzeby: projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w celu przeprowadzenia robót wraz z załącznikami:
  • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
  • Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu
  • W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT
  • Pełnomocnictwa
  • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń:

 1. Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wraz z załącznikami:
  • Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
  • Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
  • Dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy:

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia reklamy wraz z załącznikami:
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT
  • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
  • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
  • Projekt techniczny reklamy
  • Pozwolenie na budowę (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie lub decyzji o braku sprzeciwu)
  • Pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie załączono pozwolenia na budowę lub decyzji o braku sprzeciwu)
  • Decyzja o braku sprzeciwu (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie lub pozwolenia na budowę)
  • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
  • Opinia Plastyka Miasta

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia obiektu handlowego wraz z załącznikami:
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez ZDiT
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
  • Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
  • Kopia wypisu z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
  • Projekt techniczny obiektu
  • Pozwolenie na budowę (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie)
  • Pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie załączono pozwolenia na budowę)Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego usytuowanego w przejściu podziemnym:

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego pod lokal usytuowany w przejściu podziemnym wraz z załącznikami:
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez ZDiT
  • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
  • Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
  • Kopia wypisu z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
  • Projekt techniczny obiektu
  • Pozwolenie na budowę (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie)
  • Pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie załączono pozwolenia na budowę)
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
  • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):

 1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe wraz z załącznikami:
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi
  • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
  • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
  • Opinia Plastyka Miasta (dot. stoisk handlowych na ul. Piotrkowskiej)

 

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe):

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wraz z załącznikami:
  • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi
  • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
  • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz.1481),
 • uchwała L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3635),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

 

Tryb odwoławczy
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu; 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.


 

Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – prowadzenie robót planowanych na terenie drogi wewnętrznej


Sposób załatwienia sprawy


 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót planowych na terenie drogi wewnętrznej.
 2. Dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi bądź prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu oraz inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy składac na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 4. Sposób odbioru zajętego pasa drogowego:
  • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
  • Zasady dokonania odbioru pasa drogowego po robotach opisane w procedurze „Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach”. 

 

Informacje uzupełniające

 

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową dróg
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (posiedzenia Zespołu zatwierdzającego tymczasowe organizacje ruchu odbywają się w każdy wtorek o godz. 14 w pokoju nr 2, Piotrkowska 175, oficyna)
 • Decyzja lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę uzyskanego z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku, gdy nie załącza się zgłoszenia lub protokołu ZUDP. Można załączyć ksero dokumentu.),
 • Oświadczenie o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (w przypadku, gdy nie załącza się pozwolenia lub protokołu ZUDP. Można załączyć ksero dokumentu.),
 • W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu ZUDP.
 • Harmonogram robót
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej
 • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
 • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
 • Wymagane dokumenty do wglądu w razie potrzeby: projekt budowlany obiektu umieszczanego na drodze wewnętrznej
 • Zgłoszenie drogi do odbioru

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak

Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – usunięcie awarii

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót na terenie drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii.
 2. Dotyczy gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy skladć w dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia lub pełnomocnik ma obowiązek poinformować telefonicznie Zespół Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień, o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/użyczenia.
 4. Sposób odbioru zajętego pasa drogowego:
 • Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru.
 • Zasady dokonania odbioru pasa drogowego po robotach opisane w procedurze „Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach”.


Informacje uzupełniające

Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budowa dróg
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT
 • Zgłoszenie drogi do odbioru

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak


Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – umieszczanie urządzeń w drodze wewnętrznej

 

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej.
 2. Dotyczy inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy składać na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


Informacje uzupełniające

 

Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg wewnętrznych
 • Plan sytuacyjny terenu z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 • Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
 • Uzgodnienie lokalizacji urządzeń przez Zespół Uzgodnień w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień
 • Dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy
Brak


Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – umieszczanie reklam


Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.
 2. Dotyczy Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.


Informacje uzupełniające


Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu drogi wewnętrznej dla umieszczenia reklamy
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT
 • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
 • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 • Projekt techniczny reklamy
 • Pozwolenie na budowę (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie lub decyzji o braku sprzeciwu)
 • Pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie załączono pozwolenia na budowę lub decyzji o braku sprzeciwu)
 • Decyzja o braku sprzeciwu (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie lub pozwolenia na budowę)
 • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 • Opinia Plastyka Miasta

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy
Brak


Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – umieszczanie obiektów handlowych/usługowych


Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.
 2. Dotyczy inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy składać na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Informacje uzupełniające


Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia całorocznego obiektu handlowego
 • Wniosek o umieszczenie ogródka gastronomicznego
 • Wniosek o umieszczenie ogródka gastronomicznego przy ul. Piotrkowskiej
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez ZDiT
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 • Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
 • Kopia wypisu z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
 • Projekt techniczny obiektu
 • Pozwolenie na budowę (jeśli nie załączono pozwolenia na użytkowanie)
 • Pozwolenie na użytkowanie (jeśli nie załączono pozwolenia na budowę)
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).


Tryb odwoławczy
Brak


Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej - na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)


Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przed sklepem).
 2. Dotyczy inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy składać na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.
 4. Procedurę przyznawania stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach wewnętrznych określają zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.

 

Informacje uzupełniające


Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173


Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Nr konta bankowego do innych opłat: Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy części terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia stoiska handlowego
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi
 • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
 • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)
 • Opinia Plastyka Miasta (dot. stoisk handlowych na ul. Piotrkowskiej)

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy
Brak


Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej – na prawach wyłączności (pozostałe)


Sposób załatwienia sprawy

 1. Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
 2. Dotyczy inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pełnomocników ustanowionych do działania w ich imieniu.
 3. Wnioski należy składac na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Informacje uzupełniające

 

Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Naczelnik wydziału: pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Górna, Polesie (roboty, awarie, urządzenia), Widzew: pokój 410, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Bałuty: pokój 414, ul. Piotrkowska 173
 • Dzielnica Śródmieście (oprócz ulicy Piotrkowskiej), Polesie (reklamy, obiekty, zajęcia na prawach wyłączności), wystawianie faktur: pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Ulica Piotrkowska: pokój 413, ul. Piotrkowska 173


Opłaty
Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.
W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni wiekszej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w KatowicacH - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na zajęcie części terenu drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi
 • Wypis z rejestru działalności gospodarczej (nie dotyczy spółek)
 • Wypis z rejestru sądowego (w przypadku spółki)

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
 • zarządzenie Aktualizacja na podstawie pisma ZDiT-UZ.0800.8.72.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy
Brak


 

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach


Sposób załatwienia sprawy

1. Inwestor (Dzierżawca w przypadku dróg wewnętrznych) lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT gotowość do odbioru pasa drogowego.

2. Pracownik Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień Zarządu Dróg i Transportu, prowadzący sprawę przyjmuje zgłoszenie i wyznacza termin odbioru (nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia).

3. W wyznaczonym dniu następuje komisyjny przegląd pasa drogowego i w zależności od jego wyniku spisywany jest odpowiedni protokół:

 • Protokół odbioru końcowego – spisywany jest, gdy w wyznaczonym terminie odbioru dostarczono wszystkie wymagane dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, atesty, oświadczenia) oraz gdy pas drogowy został odtworzony i uporządkowany bez zastrzeżeń. W protokole odbioru końcowego określa się okres gwarancji i rękojmi udzielanej przez inwestora (dzierżawcę) z tytułu wykonanych prac.
 • Protokół z przeglądu technicznego – spisywany jest, gdy stwierdza się usterki lub brak jest dokumentacji odbiorowej. W protokole wymienia się rodzaj usterek lub wykaz brakujących dokumentów odbiorowych i określa się termin ich usunięcia lub doręczenia. Po upływie terminu wyznaczającego czas na usunięcie usterek, komisja dokonuje ponownego przeglądu pasa drogowego i jeśli jego wynik jest pozytywny oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane do odbioru dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i inne wyniki badań  laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych) komisja spisuje protokół odbioru końcowego. W przypadku ponownego negatywnego przeglądu Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji / zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego, uzyskać decyzję / umowę, wnieść opłaty i po prawidłowym wykonaniu robót ponownie zgłosić pas drogowy do odbioru. Za okres od daty zakończenia prac określonej w ostatnim zezwoleniu - do dnia poprzedzającego ponowne przystąpienie do usunięcia usterek w oparciu o wydaną decyzję zostaną naliczone opłaty karne wynikające z ustawy o drogach publicznych, natomiast w przypadku dróg wewnętrznych – zostaną naliczone opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu.
 • Protokół odbioru warunkowego – spisywany jest, gdy wynik przeglądu jest pozytywny, doręczone zostały pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i inne wyniki badań  laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych ale np. roboty wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych lub gdy jest brak kiełkowania wysianej trawy albo gdy z uwagi na okres zimowy została wykonana zastępcza nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego, która będzie docelowo odtworzona w czasie odpowiednich warunków atmosferycznych.

W protokole wyznacza się termin odbioru końcowego. W wyznaczonym dniu dokonuje się ponownego przeglądu. Przy pozytywnym wyniku spisuje się protokół odbioru końcowego. Gdy wynik negatywny – postępowanie jak w punkcie 3.2.

4. Odbiór końcowy wybudowanego zjazdu indywidualnego lub publicznego dokonywany jest po komisyjnym odbiorze w terenie i w przypadku braku uwag do wykonanych prac oraz doręczeniu kompletnej (pełnej) dokumentacji odbiorowej – spisywany jest końcowy protokół odbioru.

 

Informacje uzupełniające


Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku


Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu

 • Naczelnik wydziału: Pokój 414 – ul. Piotrkowska 175
 • Kierownik zespołu: Pokój 414 – ul. Piotrkowska 173
 • Drogipubliczne:
  • Dzielnica Bałuty, Polesie, Widzew – pokój 414a, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Górna, Śródmieście – pokój 414b, ul. Piotrkowska 173
 • Drogi wewnętrzne:
  • Dzielnica Górna, Polesie, Widzew - Pokój 410, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Bałuty - Pokój 414, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Śródmieście - Pokój 414b, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty

Brak

 

Wymagane dokumenty

 • Druk zgłoszenia drogi do odbioru wraz z załącznikami:
 • Wyniki badań zagęszczenia gruntu – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Deklaracje zgodności na wbudowane materiały –wbudowanie w określony zjazd powinno być potwierdzone zapisem kierownika budowy
 • Wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe
 • Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz ostatecznym pozwoleniem na budowę
 • Inwentaryzacja powykonawcza – posiadająca potwierdzenie (pieczątkę) naniesienia na mapę w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji (90-113 Łódź, ul. Traugutta 21-23)

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak


 

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

 

Sposób załatwienia sprawy

 

Drogi publiczne:

1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przez ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych oraz dysponowane wyłącznie jako stoiska całoroczne.

Jako stoisko całoroczne rozumie się stoisko, którego okres zajęcia przez konkretny podmiot wynosi minimum 10 miesięcy w roku. Dopuszcza się składanie wniosków w cyklach. W takim przypadku, przy składaniu wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji, że stoisko będzie zajmowane min. 10 miesięcy. Niedopełnienie złożenia wniosku w okresie obowiązywania ostatniej decyzji skutkować będzie utratą statusu stoiska całorocznego, co będzie się wiązać z prawem udostępnienia stoiska przez ZDiT innej osobie.
Jako stoisko okazjonalne traktuje się powierzchnię przeznaczoną do handlu w wybrane dni na przestrzeni całego roku.

2. Składając wniosek podmiot zobowiązany jest dostarczyć:

 • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE) lub
 • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY) lub
 • ważną legitymację członkowską Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY)

3. Minimalna wielkość stoiska wynosi 3 m 2.
4. Ustala się, że każdemu podmiotowi na okres Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 2 listopada mogą być przyznane przed danym cmentarzem stoiska o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25 m2. Wyjątek stanowi cmentarz przy ul. Kurczaki, gdzie każdy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 2 stoiska o łącznej powierzchni całkowitej nie większej niż 15 m2. W powierzchnie nie wlicza się powierzchni stoisk przedsklepowych.
Składając wniosek Strona zobowiązana jest zadeklarować ilość dni w okresie Wszystkich Świętych, w których rozszerza stoisko do pełnego metrażu. W dniu 1 listopada, nie dopuszcza się przyznawania części stoiska - podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, której mowa w pkt 1.
5. Poza okresem Wszystkich Świętych dopuszcza się przyznawanie stoisk niepełnej powierzchni pod warunkiem braku zainteresowania wykupieniem tych stoisk o pełnej powierzchni przez inne podmioty.
6. Przy złożeniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać z Wydziału Finansów i Rachunkowości ZDiT, potwierdzenie o „braku zaległości” finansowych względem ZDiT.
7. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest osobiście ustalić lokalizację stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień prowadzącym sprawę. Wnioski złożone bez potwierdzenia pracownika prowadzącego sprawę, będą rozpatrywane pozytywnie wyłącznie w przypadku, jeśli dotychczas dane stoisko nie zostało udostępnione innemu podmiotowi.
8. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na stoiska całoroczne:

 • w terminie od 10 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjmowane są wnioski o przedłużenie decyzji dla stoisk całorocznych (w tym stoiska przed istniejącymi kwiaciarniami). Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk do 25 m2 na okres Wszystkich Świętych. Niezłożenie wniosku w ww. terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dotychczas zajmowanego stoiska. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okazjonalne. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych.
 • w terminie od 1 lutego przyjmowane są wnioski dla nowych stoisk całorocznych. Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk do 25 m2  na okres Wszystkich Świętych. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okazjonalne. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych.

9. Wnioski na stoiska okazjonalne nie związane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne, przyjmowane są nie wcześniej niż na 30 dni przed, ale nie później niż na 7 dni przed danym terminem. Złożenie wniosku na okazjonalne stoisko nie uprawnia do jednoczesnego złożenia wniosku na okres Wszystkich Świętych.
10. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres Wszystkich Świętych:

 • Dzielnica Bałuty oraz Śródmieście: Cmentarz „Doły” (całość) oraz przy ul.  Zgierskiej, Szczecińskiej, Hodowlanej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września.
 • Dzielnica Górna: Cmentarze przy ul. Rzgowskiej, Mierzejowej, Sopockiej - od dnia 10 czerwca do dnia 30 września, Cmentarz przy ul. Kurczaki - od dnia 5 września do dnia 30 września,
 • Dzielnica Polesie: Cmentarz przy ul. Ogrodowej, Solec, Siewnej, Retkińskiej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września,
 • Dzielnica Widzew Cmentarz przy ul. Lodowej - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, Przybyszewskiego/Puszkina - od dnia 1 czerwca do dnia 30 września.
 • Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w dniu złożenia wniosku.

11. Na terenach dodatkowo udostępnianych pod handel na okres Wszystkich Świętych, gdzie zostały  wyznaczone stoiska o zróżnicowanych powierzchniach, ustala się zasadę, że stoiska o mniejszych powierzchniach przeznaczone są dla podmiotów deklarujących potrzeby zajmowania wyznaczonego małego stoiska. Wystąpienie podmiotu wnioskującego o zajęcie odpowiednio większej powierzchni nie uprawnia do uzyskania lokalizacji składającej się z kilku mniejszych stoisk, jeżeli dostępne są inne stoiska dużej powierzchni
12. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków wymienionych w pkt 10 pozostaną wolne, niesprzedane powierzchnie, w okresie od 1 do 15 października przyjmowane będą wnioski aż do wyczerpania wolnych powierzchni, jedynie pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia osobistego odbioru decyzji i uiszczenia za nią opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 25 października. W tym terminie dopuszcza się dokupienie dodatkowych powierzchni przez podmioty, których wnioski zostały rozpatrzone przed 1 października.
13. W przypadku zagubienia decyzji (lub mapki lokalizacyjnej do decyzji) nie wydaje się kserokopii. Duplikat decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek Strony, po wniesieniu opłaty skarbowej w kasie ZDiT w wysokości 5 zł za 1 stronę decyzji lub mapki lokalizacyjnej.
14. Szczególne przypadki nieuregulowane niniejszymi zasadami rozpatrywane będą z uwzględnieniem opinii Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem przez kierownika Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień.

 

Drogi wewnętrzne:
1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych, dotyczących okresu Wszystkich Świętych.
2. Ustala się następujące wielkości terenu przeznaczonego do wydzierżawienia oraz dozwolone terminy lokalizacji stoisk:

 • w przypadku ul. Szumnej – wielkość przyznawanego terenu wynosi 12 m2, tj. 3 stanowiska, dostępne w dniach od 31 października do 2 listopada,
 • w przypadku ul. Karskiego – do dyspozycji wnioskodawców oddaje się stanowiska,       o powierzchni 20 m2 każde, dostępne w dniach od 31 października do 4 listopada. Podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, o której mowa w pkt 1.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia lokalizacji stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień prowadzącym sprawę.
4. Ustala się następujące terminy przyjmowania i rozpatrywania w niosków na dany rok:

 • wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Karskiego przyjmowane są od dnia 01 lipca,
 • wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Szumnej przyjmowane są od dnia 10 września.

5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku.
6. W przypadku gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dzierżawę ul. Karskiego pozostaną wolne stanowiska, od 1 października przyjmowane będą wnioski o wydzierżawienie drugiego stanowiska.
7. Szczególne przypadki nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane będą z uwzględnieniem opinii Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem przez kierownika Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień.

 

Informacje uzupełniające

 

Termin realizacji
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

 

Miejsce załatwienia
Wydział Zezwoleń i Uzgodnień w Zarządzie Dróg i Transportu
Zespół Zezwoleń

 • Miejsce składania pism: Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175
 • Drogi publiczne:
  • Dzielnica Bałuty (oprócz stoisk przy cmentarzach na ul. Smutnej, al. Palki, ul. Wojska Polskiego), Widzew – pokój 411, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Górna, Polesie – pokój 412, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Śródmieście (oraz stoiska przy cmentarzach na ul. Smutnej, al. Palki, ul. Wojska Polskiego) – pokój 413, ul. Piotrkowska 173
 • Drogi wewnętrzne:
  • Dzielnica Bałuty – pokój 414, ul. Piotrkowska 173
  • Dzielnica Górna, Widzew – pokój 410, ul. Piotrkowska 173

 

Opłaty

Pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) 17 zł


   
Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Za zajęcie pasa drogowego:

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwały. N r konta bankowego do opłaty skarbowej: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007.
Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.
¬ Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres o trzech lat.

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,
 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,
 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.
Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (ul. Piotrkowska 171/173, pokój 006, parter) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.


Wymagane dokumenty

 • Wniosek o zajęcie pasa drogowego pod stoisko handlowe (droga publiczna) lub
 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy części terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia stoiska handlowego
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem w Zarządzie Dróg  i Transportu w Łodzi
 • Aktualna kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON  (jeśli nie załączono aktualnej kopii nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub ważnej legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców, HANDEL: KWIATY i ZNICZE)
 • Aktualna kopia nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (jeśli nie załączono kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON lub ważnej legitymacji członkowskiej Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców, HANDEL: KWIATY)
 • Ważna legitymacja członkowska Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (jeśli nie załączono kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON lub aktualnej kopii nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, HANDEL: KWIATY)
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez  pełnomocnika)
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwiePodstawa prawna

 

Drogi publiczne:

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),
 • uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3635),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282).

 

Drogi wewnętrzne:

 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

 

Drogi publiczne:

 • Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi   w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu; 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Drogi wewnętrzne:

 • Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia, w przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.