Zajęcie pasa drogowego

 

Załączniki do Zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Dróg i Transportu procedury określającej zasady udostępniania działek drogowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

 • Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej
 • Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia drogi wewnętrznej
 • Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach
 • Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami
 • Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami


 

 

Załącznik Nr 1

 

do zarządzenia Nr 11/14

 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

 

z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

 

Procedura: Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej

 

 

Symbol

 40150. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót planowych w pasie drogowym.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 

·           Wymagane załączniki:

 1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia.

 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (posiedzenia Zespołu zatwierdzającego tymczasowe organizacje ruchu odbywają się w każdy wtorek o godz. 14:00 w pokoju nr 2, Piotrkowska 175, oficyna).

 3. Decyzja lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń
i Uzgodnień ZDiT.

 4. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu ZUDP.

 5. Harmonogram robót.

 6. Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej.

 7. W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT.

 8. Pełnomocnictwa wraz z opłatami skarbowymi w wysokości 17 zł za każde pełnomocnictwo.

     Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić w Kasie ZDiT lub przelewem na konto GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007.

 
 

Wymagane dokumenty do wglądu w razie potrzeby:

 1.     projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 1. Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru – druk dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.
 2. Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w załączniku Nr 3
  do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

 • Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
  za zajęcie pasa drogowego:

 

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego
  w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.


Symbol

40151. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

Wydział

 Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: prowadzenia robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii.

 

Kogo dotyczy

Gestorów/Właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.     Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia.

 2.     Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu.

 3.     W przypadku naruszenia jezdni drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej należy załączyć technologię odtworzenia naruszonych nawierzchni uzgodnioną przez Wydział Eksploatacji ZDiT.

 4.     Pełnomocnictwa wraz z opłatami skarbowymi w wysokości 17zł za każde pełnomocnictwo.

 5.     Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić w Kasie ZDiT lub przelewem na konto GETIN Bank S.A. w Katowicach II O/Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel.  (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Zespół Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

Opłaty

·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 1. Zgłoszenie pasa drogowego do odbioru – druk dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.
 2. Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w załączniku Nr 3
  do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

 Na podstawie art. 40 ust. 12 i 14b ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

 • za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres gestor/właściciel zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.

 

 


Symbol

40152. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).


Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia urządzeń w pasie drogowym.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 

·           Wymagane załączniki:

1.     Plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia.

 2.     Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów.

 3.     Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT.

 4.     Dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 5.     Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

 6.   Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku w drodze; decyzji administracyjnej.


Opłaty

·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach zostały określone w załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

 • Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
  za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany zobowiązana jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.Symbol

40153. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).


Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1. Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
  i Sterowania Ruchem ZDiT.
 2. Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.
 3. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów.
 4. Projekt techniczny reklamy.
 5. Pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie / decyzja o braku sprzeciwu.
 6. Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia).
 7. Opinia Plastyka Miasta.

 

Miejsce składania pism

 Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicą miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Inne informacje

 • Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
  za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego
  w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.

 

 


Symbol

 

40154. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1. Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z decyzją lokalizacyjną wydaną przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT.
 2. Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów.
 3. Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – kopia wypisu
  z rejestru sądowego.
 4. Projekt techniczny obiektu.
 5. Pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie.
 6. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
 7. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

 Inne informacje

 • Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
  za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego
  w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.


 

 

Symbol

40155. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.     Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem w ZDiT.

 2.     Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 3.     Opinia Plastyka Miasta (dotyczy stoisk handlowych na ul. Piotrkowskiej).

 

Miejsce składania pism

 Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

 Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

 ·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 6.  Zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

 Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

 Stoiska handlowe przy cmentarzach

Procedura przyznawania stoisk handlowych przy cmentarzach zlokalizowanych przy drogach publicznych została określona w załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

 Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)

 • za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego
  w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.


 

Symbol

40156. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności (pozostałe)

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie to dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem w ZDiT w Łodzi.

 2.  Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 

Miejsce składania pism

 Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

 Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia pasa drogowego lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty

 ·         Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego określa uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 ·         Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

 3. Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

 6.  Zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

 Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ‑ w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć w ZDiT 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

 

Inne informacje

 • Na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)
  za zajęcie pasa drogowego:

 - bez zezwolenia zarządcy drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 - o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

 zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie uchwały Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (z późn. zm.).

 

 • W celu uzyskania decyzji na następny okres inwestor zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku oraz wymaganych dokumentów na minimum 30 dni przed upływem terminu określonego
  w decyzji. Złożenie wniosku nie gwarantuje uzyskania zezwolenia na kolejny okres.


Załącznik Nr 2

 

do zarządzenia Nr 11/14

 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

 

z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

Procedura: Zawarcie umowy dzierżawy lub użyczenia
drogi wewnętrznej

 

 

Symbol

40190. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót

 

Wydział

 Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

 Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót planowych na terenie drogi wewnętrznej.

 

Kogo dotyczy

 ·           Wykonawców będących osobami fizycznymi bądź prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 ·           Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).


Wymagane dokumenty

 ·           Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią pasa drogowego przewidzianą do zajęcia.

 2.Zatwierdzony projekt organizacji ruchu (posiedzenia Zespołu zatwierdzającego tymczasowe organizacje ruchu odbywają się w każdy wtorek o godz. 14:00 w pokoju nr 2, Piotrkowska 175, oficyna).

 3.Opinia lokalizacyjna wydana przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń
i Uzgodnień ZDiT.

 4.Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień.). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu ZUDP.

 5.Harmonogram robót.

 6.Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej.

 7.Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 

Wymagane dokumenty do wglądu w razie potrzeby:

 1.      projekt budowlany obiektu umieszczanego na drodze wewnętrznej.

 

Miejsce składania pism

 Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

 Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

 Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

 ·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 1. Zgłoszenie drogi do odbioru – druk dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.
 2. Zasady dokonywania odbioru drogi wewnętrznej po robotach zostały określone w załączniku Nr 3
  do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

 zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.


 

 

Symbol

40191. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót na terenie drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii.

 

Kogo dotyczy

Gestorów/Właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej. Dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia.

 2.Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem ZDiT.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Zespół Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/użyczenia.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 1. Zgłoszenie drogi do odbioru – druk dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.
 2. Zasady dokonywania odbioru drogi wewnętrznej po robotach zostały określone w załączniku Nr 3
  do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.


Symbol

40192. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o zajęcie drogi wewnętrznej dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Plan sytuacyjny terenu z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia.

 2.Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów.

 3.Uzgodnienie lokalizacji urządzeń przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji w Wydziale Zezwoleń
i Uzgodnień ZDiT.

 4.Dokument upoważniający do rozpoczęcia robót zgodnie z wymogami art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

 5. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

 6. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

 

Miejsce składania pism

 Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

 zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.


Symbol

40193. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem ZDiT.

 2.Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 3.Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów.

 4.Projekt techniczny reklamy.

 5.Pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie / decyzja o braku sprzeciwu.

 6.Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia).

 7.Opinia Plastyka Miasta.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

 w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

 

Symbol

40194. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.     Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez ZDiT.

 2.     Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów.

 3.     Kopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – kopia wypisu
z rejestru sądowego.

 4.     Projekt techniczny obiektu.

 5.     Pozwolenie na budowę / pozwolenie na użytkowanie.

 6.     Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.

 7.     Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

 zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.Symbol

40195. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).

 

Opis sprawy

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem w ZDiT.

 2.Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 3.Opinia Plastyka Miasta (dotyczy stoisk handlowych na ul. Piotrkowskiej).

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 5. Zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Stoiska handlowe przy cmentarzach

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie wydzierżawiania dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami zostały określone w załącznikuNr 5 do zarządzenia Nr 11/14 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 5 marca 2014 r.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

 zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

 

 


Symbol

40196. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe)

 

Wydział

Zezwoleń i Uzgodnień, Zespół Zezwoleń (TZ).


Opis sprawy 

Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

 

Kogo dotyczy

Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

 

Wymagane dokumenty

·           Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dostępny na stronie: http://zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Zajecie_pasa_drogowego/48.

 ·           Wymagane załączniki:

 1.Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z uzgodnieniem lokalizacji przez Wydział Inżynierii Ruchu
i Sterowania Ruchem w ZDiT.

 2.  Wypis z rejestru działalności gospodarczej, w przypadku spółki – wypis z rejestru sądowego.

 

Miejsce składania pism

Kancelaria ZDiT, ul. Piotrkowska 175, tel. (0-42) 638-49-91; (0-42) 638-59-05.

 

Termin składania wniosków

Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą kierownika Zespołu lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku; w drodze umowy cywilno-prawnej.

 

Opłaty

·           Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 ·           Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie ZDiT (ul. Piotrkowska 175) lub wpłacić na rachunek bankowy ZDiT w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
 3. Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres
  do trzech lat.
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 5. Zarządzenie Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.).

 

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

 

Inne informacje

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 - bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 - z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 - o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w zarządzeniu Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego bądź w przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

 

 
 

 


Załącznik Nr 3

 

do zarządzenia Nr 11/14

 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

 

z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

Zasady odbioru pasa drogowego po wykonanych robotach


1.          Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik, zgodnie z pouczeniem zawartym na odwrocie decyzji/umowy, jest zobowiązany w terminie 3 dni od daty upływu ważności decyzji/umowy zgłosić na piśmie do ZDiT gotowość do odbioru pasa drogowego.

 

2.          Pracownik Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT, prowadzący sprawę przyjmuje zgłoszenie i wyznacza termin odbioru (nie dłuższy niż 30 dni od daty zgłoszenia).

 

3.          W wyznaczonym dniu następuje komisyjny przegląd pasa drogowego i w zależności od jego wyniku spisywany jest odpowiedni protokół:

 1)          Protokół odbioru końcowego – spisywany jest, gdy w wyznaczonym terminie odbioru dostarczono wszystkie wymagane dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, atesty, oświadczenia) oraz gdy pas drogowy został odtworzony i uporządkowany bez zastrzeżeń.

 Odbiór końcowy wybudowanego zjazdu indywidualnego lub publicznego dokonywany jest
po komisyjnym odbiorze w terenie i w przypadku braku uwag do wykonanych prac oraz doręczeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej. Spisywany jest końcowy protokół odbioru.

              Dokumentacja odbiorowa winna zawierać:

              - wyniki badań zagęszczenia gruntu – wykonane przez laboratorium drogowe,

                 - deklaracje zgodności na wbudowane materiały,

     - wyniki badań nośności podbudowy (dla podbudowy z kruszywa) oraz wyniki badań równości ułożonej nawierzchni – wykonane przez laboratorium drogowe,

     - oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami,

     - inwentaryzację powykonawczą – z potwierdzeniem (pieczątką) naniesienia na mapę w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Łódzkiego Ośrodka Geodezji w Łodzi.


 2)          Protokół z przeglądu technicznego – spisywany jest, gdy stwierdza się usterki lub brak jest dokumentacji odbiorowej. W protokole wymienia się rodzaj usterek lub wykaz brakujących dokumentów odbiorowych i określa się termin ich usunięcia lub doręczenia. Po upływie terminu wyznaczającego czas na usunięcie usterek, komisja dokonuje ponownego przeglądu pasa drogowego i jeśli jego wynik jest pozytywny oraz gdy dostarczono wszystkie wymagane do odbioru dokumenty (próby zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych) komisja spisuje protokół odbioru końcowego. Protokół z przeglądu technicznego spisuje się również w sytuacji, gdy roboty zostały zakończone, natomiast warunki atmosferyczne uniemożliwiają dokonanie odbioru, np. ze względu
na zalegający śnieg lub utrzymujące się po długotrwałych opadach nawodnienie terenu. W protokole takim wyznacza się przewidywany czas na dokonanie odbioru końcowego w sprzyjających warunkach atmosferycznych, np. na wiosnę.

 

W przypadku ponownego negatywnego przeglądu Inwestor/Dzierżawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć ponowny wniosek o wydanie decyzji/zawarcie umowy na zajęcie pasa drogowego/terenu drogi wewnętrznej, uzyskać decyzję/umowę, wnieść opłaty i po prawidłowym wykonaniu robót ponownie zgłosić pas drogowy/teren drogi wewnętrznej do odbioru. Za okres od daty zakończenia prac wynikający z pierwotnej decyzji/umowy - do dnia poprzedzającego przystąpienie do usunięcia usterek w oparciu o wydaną decyzję/umowę - zostaną naliczone opłaty karne wynikające z ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn.zm.)/zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat.

 

3)          Protokół odbioru warunkowego – spisywany jest, gdy wynik przeglądu jest pozytywny, doręczone zostały pozytywne wyniki badań zagęszczenia gruntu, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, oświadczenia i wyniki badań laboratoryjnych jakości wykonanych prac odtworzeniowych ale np. roboty wykonywane były w niesprzyjających warunkach atmosferycznych i zachodzi konieczność obserwacji pasa drogowego po zakończeniu prac lub gdy jest brak kiełkowania wysianej trawy albo gdy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne została odtworzona zastępcza nawierzchnia jezdni z asfaltu lanego, która będzie docelowo odtworzona w czasie prawidłowych warunków atmosferycznych.

 W protokole wyznacza się termin odbioru końcowego i w wyznaczonym okresie dokonuje się ponownego przeglądu. Przy pozytywnym wyniku spisuje się protokół odbioru końcowego. Gdy wynik negatywny – postępowanie jak w punkcie 2.

 

4)          Naczelnik Wydziału Zezwoleń i Uzgodnień oraz Kierownik Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT upoważnieni są do zlecania wykonania wyrywkowych, kontrolnych, laboratoryjnych badań drogowych przez Wydział Badań Drogowych ZDiT.


 

 

 

 

Załącznik Nr 4

 

do zarządzenia Nr 11/14

 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

 

z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.

 

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych oraz dysponowane wyłącznie jako stoiska całoroczne.

 

Jako stoisko całoroczne rozumie się stoisko, którego okres zajęcia przez konkretny podmiot wynosi minimum 10 miesięcy w roku. Dopuszcza się składanie wniosków w cyklach. W takim przypadku, przy składaniu wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji, że stoisko będzie zajmowane minimum 10 miesięcy w roku. Niedopełnienie złożenia wniosku w okresie obowiązywania ostatniej decyzji skutkować będzie utratą statusu stoiska całorocznego, co będzie się wiązać z prawem udostępnienia stoiska przez ZDiT innej osobie.

 

Jako stoisko okazjonalne traktuje się powierzchnię przeznaczoną do handlu w wybrane dni
na przestrzeni całego roku.

 

 1. Składając wniosek podmiot zobowiązany jest dostarczyć:

 - aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej (status działalności - aktywny) oraz kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE)

 lub

 - aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY)

 lub

 - ważną legitymację członkowską Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY).

 1. Minimalna wielkość stoiska, o które może ubiegać się Strona wynosi 3 m2.

 

 1. Ustala się, że każdemu podmiotowi na okres Wszystkich Świętych tj. od 30 października
  do 2 listopada
  mogą być przyznane w danej lokalizacji stoiska o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25 m2.

 Wyjątki stanowią:

 - cmentarz „Zarzew” od strony ul. Lodowej – gdzie łączna powierzchnia stoisk nie może przekroczyć 30 m2.

 - cmentarz przy ul. Kurczaki, gdzie każdy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie
2 stoiska
o łącznej powierzchni całkowitej nie większej niż 15 m2.

 

Do metrażu nie wlicza się powierzchni stoisk przedsklepowych.

 

Składając wniosek Strona zobowiązana jest zadeklarować ilość dni w okresie Wszystkich Świętych, w których rozszerza stoisko do pełnego metrażu. W dniu 1 listopada, nie dopuszcza się przyznawania części stoiska - podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, o której mowa w pkt 1.

 

5.        Za lokalizację uznaje się:

 w Dzielnicy Bałuty

 - ul. Szczecińską,

 - ul. Hodowlaną,

 - ul. Zgierską,

 - ul. Wojska Polskiego - al. Palki,

 - ul. Smutną - al. Palki,

 w Dzielnicy Górna

 - ul. Rzgowską,

 - ul. Kurczaki,

 - ul. Mierzejową - ul. Konną,

 - ul. Sopocką - ul. Ewangelicką,

 w Dzielnicy Polesie

 - ul. Ogrodową - ul. Srebrzyńską,

 - ul. Solec - ul. Srebrzyńską - ul. Wieczność,

 - ul. Siewną - ul. Wieczność,

 - ul. Retkińską,

 w Dzielnicy Śródmieście

 - ul. Telefoniczną - ul. Tamka - ul. Matejki,

 w Dzielnicy Widzew

 - ul. Lodową,

 - ul. Przybyszewskiego - ul. Puszkina.

 

 1. Poza okresem Wszystkich Świętych dopuszcza się przyznawanie stoisk o niepełnej powierzchni pod warunkiem braku zainteresowania wykupieniem tych stoisk o pełnej powierzchni przez inne podmioty.

 

 1. Przy złożeniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać z Wydziału Finansów
  i Rachunkowości ZDiT, potwierdzenie o „braku zaległości” finansowych względem ZDiT.
  W przypadku zaległości finansowych Strona zobowiązana jest do ich uregulowania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pod rygorem wydania decyzji odmownej i udostępnienia stoiska innemu podmiotowi.

 

 1. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest osobiście ustalić lokalizację stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń Wydziału Zezwoleń i Uzgodnień prowadzącym sprawę. Wnioski złożone bez uzgodnienia lokalizacji z pracownikiem prowadzącym sprawę, będą rozpatrywane pozytywnie wyłącznie w przypadku, jeśli w ciągu 14 dni (od daty wpływu wniosku do ZDiT) nie wpłynie wniosek innego podmiotu, który uzgodnił lokalizację (tego samego stoiska) z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 

 1. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na stoiska całoroczne:

 

a)     w terminie od 10 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjmowane są wnioski
o przedłużenie decyzji dla stoisk całorocznych (w tym stoiska przed istniejącymi kwiaciarniami).

 Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk na okres Wszystkich Świętych, do metrażu określonego
w punkcie 4. Niezłożenie wniosku w ww. terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dotychczas zajmowanego stoiska.

 

Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okazjonalne. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych.

 

b)    o stoiska wskazane w lit. a) może ubiegać się wyłącznie podmiot, który uzyskał zezwolenie w roku poprzednim. W przypadku, gdy stoisko staje się wolne, jego przyznanie innemu podmiotowi odbywa się na zasadach określonych w lit. c). Nie dopuszcza się odstępstw od tej zasady nawet, gdy przekazanie stoiska miałoby dotyczyć wstępnych lub zstępnych Strony.

 

c)     w terminie od 1 lutego przyjmowane są wnioski dla nowych stoisk całorocznych.

 Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk na okres Wszystkich Świętych, zgodnie z ustaleniami zawartymi
w pkt 4. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okazjonalne. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych.

 

 1. Wnioski na stoiska okazjonalne niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne, przyjmowane są nie wcześniej niż na 30 dni przed, ale nie później niż na 7 dni przed danym terminem. Złożenie wniosku na okazjonalne stoisko nie uprawnia do jednoczesnego złożenia wniosku na okres Wszystkich Świętych.

 

 1. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres Wszystkich Świętych:

 

a)     Dzielnica Bałuty oraz Śródmieście

 Cmentarz „Doły” (całość),

 Stoiska przy ul. Zgierskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Hodowlanej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września,

 

b)    Dzielnica Górna

 Cmentarze przy ul. Rzgowskiej, ul. Mierzejowej, ul. Sopockiej - od dnia 10 czerwca do dnia 30 września,

 Cmentarz przy ul. Kurczaki - od dnia 5 września do dnia 30 września,

 

c)     Dzielnica Polesie

 Cmentarz przy ul. Ogrodowej, ul. Solec, ul. Siewnej, ul. Retkińskiej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 września,

 

d)    Dzielnica Widzew

 Cmentarz przy ul. Lodowej - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września,

 Stoiska od strony ul. Przybyszewskiego ul. Puszkina - od dnia 1 czerwca do dnia 30 września.

 

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w dniu złożenia wniosku.

 

Na terenach dodatkowo udostępnianych pod handel na okres Wszystkich Świętych, gdzie zostały wyznaczone stoiska o zróżnicowanych powierzchniach, ustala się zasadę, że stoiska o mniejszych powierzchniach przeznaczone są dla podmiotów deklarujących potrzeby zajmowania wyznaczonego małego stoiska. Wystąpienie podmiotu wnioskującego o zajęcie odpowiednio większej powierzchni nie uprawnia do uzyskania lokalizacji składającej się z kilku mniejszych stoisk, jeżeli dostępne są inne stoiska o dużej powierzchni.

 

 1. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków wymienionych w punkcie 10 pozostaną wolne, niesprzedane powierzchnie, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października przyjmowane będą wnioski aż do wyczerpania wolnych powierzchni, jedynie pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia osobistego odbioru decyzji i uiszczenia za nią opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 25 października. W tym terminie dopuszcza się dokupienie dodatkowych powierzchni przez podmioty, których wnioski zostały rozpatrzone przed 1 października.

 

 1. W przypadku zagubienia decyzji (lub mapki lokalizacyjnej do decyzji) nie wydaje się kserokopii. Duplikat decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek Strony, po wniesieniu opłaty skarbowej w Kasie ZDiT w wysokości 5 zł za 1 stronę decyzji lub mapki lokalizacyjnej.
 2. Szczególne przypadki nieuregulowane niniejszym regulaminem rozpatrywane będą z uwzględnieniem opinii Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT przez kierownika Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT.
  Zarządzenie Nr 5/15 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Zarządzie Dróg i Transportu procedury określającej zasady udostępniania działek drogowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r.


 

 

Załącznik Nr 5

 

do zarządzenia Nr 11/14

 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu

 

z dnia 5 marca 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.

 

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych, dotyczących okresu Wszystkich Świętych.

 

 1. Ustala się następujące wielkości terenu przeznaczonego do wydzierżawienia oraz dozwolone terminy lokalizacji stoisk:

 a)     w przypadku ul. Szumnej – wielkość przyznawanego terenu wynosi 12 m2,tj. 3 stanowiska, dostępne w okresie od dnia 31 października do dnia 2 listopada,

 b)    w przypadku ul. Karskiego – do dyspozycji wnioskodawców oddaje się stanowiska,
o powierzchni 20 m2 każde, dostępne w okresie od dnia 31 października do dnia 4 listopada.

 Podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, o której mowa w punkcie  1.

 

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia lokalizacji stoiska z pracownikiem Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT prowadzącym sprawę.

 

 1. Ustala się następujące terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na dany rok:

 a)     Wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Karskiego, przyjmowane są od dnia 1 lipca,

 b)    Wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Szumnej, przyjmowane są od dnia 10 września.

 

 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku.

 

 1. W przypadku gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dzierżawę ul. Karskiego pozostaną wolne stanowiska, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października przyjmowane będą wnioski
  o wydzierżawienie drugiego stanowiska.

 

 1. Szczególne przypadki nieuregulowane niniejszym regulaminem ZDiT rozpatrywane będą z uwzględnieniem opinii Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem ZDiT przez kierownika Zespołu Zezwoleń w Wydziale Zezwoleń i Uzgodnień ZDiT.

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r.