Załatwianie spraw

Abonamenty parkingowe

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Zajęcie pasa drogowego

Wolnostojące urządzenia reklamowo - informacyjne

Regularny/specjalny przewóz drogowy osób

Udzielanie licencji na transport krajowy

Zgoda na korzystanie z przystanków

Jednorazowe 60-minutowe bilety specjalne

Bilety specjalne (okresowe)

Karty imienne

Biuro Obsługi Mieszkańca

System Informacji Miejskiej

Zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu

 

Zgoda na zjazd/ dojazd


 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej art. 29 ust.1 ustawy o drogach publicznych/ uzgodnienie projektu budowlanego w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 2/.
 • Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości dojazdu z wykorzystaniem drogi wewnętrznej


W sprawie należy złożyć:


 1. wniosek / strona postępowania jest właściciel lub użytkownik gruntów przyległych do pasa drogowego/
 2. mapę sytuacyjną z proponowaną lokalizacją zjazdu, lub zakresem przebudowy
 3. kopię decyzji o warunkach zabudowy dla nowej zabudowy lub oświadczenie o sposobie zagospodarowania nieruchomości jeśli nie ulega ono zmianie
 4. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością/ wypis z rejestru gruntów, lub kopia aktu notarialnego , lub oświadczenie/
 5. pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnika / opłata skarbowa 17,0 zł/
 6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydane zezwolenie w wysokości 82,00zł zgodnie z Ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej Dz.U. Nr. 225 poz.1635 Załącznik, Część III pkt.44.2 Zwolnienie z opłat zgodnie z Art. 7 ww. ustawy/ dotyczy dróg publicznych/
 7. projekt budowlany 2 egz


Lokalizacja przyłączy sieci i obiektów budowlanych w drodze


 • Uzyskanie zezwolenia na zlokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego art. 39ust.3,3a ustawy o drogach publicznych /przyłącza, sieci, schody, pochylnie, ocieplenie ,obiekty budowlane lub elementy obiektów budowlanych
 • Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości zlokalizowania obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


W sprawie należy złożyć:

 1. wniosek, dane inwestora - inwestorem budowy może być właściciel/le nieruchomości , obiektu lub gestor sieci.
 2. mapę sytuacyjną z lokalizacją urządzenia lub obiektu -2 egz, bądź projekt budowlany i kopia mapy
 3. pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł


Zgoda na remont/ przebudowę


 • Uzyskanie zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych i urządzeń usytuowanych w pasach drogowych w trybie art. 38 ust. 3 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy o drogach publicznych/ uzgadnianie projektu budowlanego/
 • Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości przebudowy i remontu obiektów budowlanych i urządzeń istniejących.


W sprawie należy złożyć:

 1. wniosek z opisem zakresu remontu, dane inwestora - inwestorem może być właściciel urządzenia lub obiektu.
 2. mapę sytuacyjną z zakresem remontu urządzenia lub obiektu -2 egz, bądź projekt budowlany i kopia mapy
 3. pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł
 4. projekt budowlany w przypadku koniecznego uzgodnienia projektu


Usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach

 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizacje obiektów budowlanych usytuowanych niezgodnie z zapisem art. 43 Ustawy o drogach publicznych w oparciu o art. 43 pkt. 2 w związku z art. 38 ust. 3 ustawy o drogach publicznych


W sprawie należy złożyć:

 1. wniosek właściciela nieruchomości z uzasadnieniem usytuowania jako szczególnego przypadku
 2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością/ wypis z rejestru gruntów, lub kopia aktu notarialnego , lub oświadczenie/
 3. mapę sytuacyjną z proponowanym usytuowaniem obiektu zwymiarowanym w odniesieniu do krawędzi / krawężnika jezdni ulicy


Umowy Użyczenia

 • Uzyskanie prawa do dysponowania terenem pasa drogowego drogi publicznej oraz terenem zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na prowadzenie robót zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy prawo budowlane.


W sprawie należy złożyć:

Wniosek
Kopię uzyskanego zezwolenia/ zgody/ stanowiska w sprawie której dotyczy wystąpienie
pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora przez pełnomocnika/ opłata skarbowa 17,0 zł