Zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioskodawca składa do Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Departamencie  Architektury i Rozwoju UMŁ - za pośrednictwem Zarządu Dróg i Transportu – projekt organizacji ruchu.

 2. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
 • plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz parametry geometrii drogi,
 • program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (w przypadku projektu zwierającego sygnalizację świetlną),
 • zasady dokonywania zmian oraz sposób rejestracji (w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne elementy mające wpływ na ruch drogowy),
 • opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze (w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu  i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót),
 • przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu (w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze),
 • nazwisko i podpis projektanta.


Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w 2 egzemplarzach.

Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach - po rozpatrzeniu złożonego projektu - może:

 • zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części (bez zmian; po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu),
 • odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,
 • odrzucić projekt.


Informacje uzupełniające

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach, Wydział Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem Zarządu Dróg i Transportu oraz Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi reprezentowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w terminie 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Termin realizacji

1 miesiąc

Złożoną organizację ruchu Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach rozpatruje niezwłocznie, ale nie dłużej niż miesiąc.

Sprawy szczególnie skomplikowane rozpatrywane są nie dłużej niż dwa miesiące.

Miejsce załatwienia

Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 302, III piętro
Projekty należy składać i osobiście odbierać w Wydziale Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem Zarządu Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
pok. 1, lewa oficyna w bramie

 

Wymagane dokumenty

 • Projekt organizacji ruchu, co najmniej w 2 egzemplarzach
 • Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi reprezentowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi (w przypadku projektu obejmującego drogi krajowe, wojewódzkie lub powiatowe)
 • Opinia Zarządu Dróg i Transportu
 • Opinie: MPK - Łódź Spółka z o.o., PKP S.A., itp. (w przypadku projektu obejmującego zmiany lub roboty prowadzone w pobliżu infrastruktury należącej do tych instytucji)

 

Podstawa prawna

Rrozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729).