Zezwolenia na regularny przewóz osób

Udzielenie zezwolenia na przewóz drogowy osób regularny/specjalny


DOKUMENTY
Do wniosku o UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA REGULARNY PRZEWÓZ DROGOWY osób należy załączyć następujące dokumenty:

 

 1. Kserokopię licencji
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapkę)
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 5. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
 6. Cennik zawierający ulgi ustawowe /wzór cennika /
 7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy

 

Do wniosku o UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA REGULARNY SPECJALNY PRZEWÓZ DROGOWY osób należy załączyć następujące dokumenty:

 

 1. Kserokopię licencji
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (mapkę)
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 5. Informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu

 

 

Do wniosku o ZMIANĘ ZEZWOLENIA należy dołączyć:     

=> w przypadku zmiany nazwy, siedziby i adresu przedsiębiorcy

 

 1. kserokopię decyzji wydanej przez organ udzielający licencji, stwierdzającej zmianę.
 2. aktualny rozkład jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)    


=> w przypadku zmiany przebiegu trasy :

 

 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 2. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 3. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
 4. Cennik zawierający ulgi ustawowe
 5. zobowiązanie  do umieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tablicach przystankowych na przystankach
 6. wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc

 

Wniosek o WYDANIE ODSTĘPSTWA OD WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ZEZWOLENIU na wykonywanie regularnych/SPECJALNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wymagane załączniki:

 1. rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (ilość wypisów + 5 szt.)
 2. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi

 

Decyzję w sprawie odstępstwa wydaje się w przypadku wystąpienia niezależnych od przedsiębiorcy okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozów zgodnie z określonym w zezwoleniu przebiegiem trasy, w szczególności awarii sieci, robót drogowych lub blokad drogowych trwających dłużej niż 14 dni. Decyzja nie może być wydana na okres dłuższy niż okres ważności zezwolenia.


Wniosek o WYGASZENIE ZEZWOLENIA, wymagane załączniki:

 1. potwierdzenie wpłaty w wysokości 10 zł, dokonanej z tytułu opłaty skarbowej za wydanie decyzji wygaszającej zezwolenie.

 

Wniosek o wydanie WTÓRNIKA ZEZWOLENIA/WYPISU Z ZEZWOLENIA, wymagane załączniki:

 1. Oświadczenie, że odnalezione zezwolenie/wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

 

Uwaga: W przypadku kserokopii należy okazać oryginał do wglądu bądź kopię poświadczoną notarialnie.    

 

OPŁATY

 

Wpłat można dokonać w kasie Zarządu lub na konto:


Zarząd Dróg i Transportu
GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział  II  w  Łodzi
09 1560 0013 2025 0003 6201 0007


* Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób pobiera się następujące opłaty:

 

 Opłata w zł 

Okres ważności
zezwolenia          

Obszar Powiatu   

Obszar wykraczający 
poza jeden powiat        

 do 1 roku

 250

 350

 do 2 lat

 300

 400

 do 3 lat

 350

 450

 do 4 lat

 450

 550

 do 5 lat

 550

 600

 

 

* Opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób wynosi 50% w/w opłat.    
* Za wydanie jednego wypisu do zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości zezwolenia.
* Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.
* Za wydanie wypisu w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% wartości zezwolenia.
* Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.
* Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% wartości zezwolenia.
* W innych przypadkach utraty zezwolenia za wydanie wtórnika pobiera się opłatę w wysokości 25% wartości zezwolenia.
* Za wydanie wtórnika wypisu z zezwolenia w przypadku jego utraty pobiera się opłatę w wysokości 1% wartości  zezwolenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

do 30 dni


TRYB ODWOŁAWCZY

 

Na wydaną decyzję przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 86, za pośrednictwem ZDiT w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ

 

Zarząd Dróg i Transportu – Wydział Transportu  Zbiorowego, ul. Piotrkowska 173, IV piętro pokój 408, godziny urzędowania: pon., śr.- pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49


INNE INFORMACJE

 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.


Akty prawne związane ze sprawą:

 • Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. /Dz. U. z 2016 poz. 1907 z poźn. zm./
 • Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. /Dz. U. z 2016 poz. 1867 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy /Dz. U poz. 451/
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za    egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych /Dz. U. z 2013 r. poz. 916/
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń /Dz. U. poz. 402/
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./