Zgłoszenie gotowości do odbioru nawierzchni po wykonaniu robót

Podstawa prawna 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. ((Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

Do zgłoszenia inwestor/pełnomocnik może załączyć dokumenty odbiorowe - próby zagęszczenia gruntu, atesty na materiały wbudowane w pas drogowy, wyniki badań dotyczące odtworzonych nawierzchni.