Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót w pasie drogowym związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Podstawa prawna 

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

 

Wniosek do pobrania

 

Wymagane załączniki 

Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa ulicy wraz z projektem zabezpieczenia terenu objętego robotami, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.