Zgoda na korzystanie z przystanków

 
WNIOSEK O KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
 
Do wniosku o korzystanie z przystanków należy dołączyć:
 1. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie Miasta Łodzi,
 2. mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Miasta Łodzi,
 3. wykaz przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i kierunków.
 
PRZEBIEG SPRAWY
 
Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie operatorzy oraz przewoźnicy, którzy uzyskali zgodę właściciela na korzystanie z przystanków komunikacyjnych i uzyskali, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne dokumenty uprawniające do realizowania przewozu osób.

Zarząd Dróg i Transportu może odmówić wydania zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:
 • przewoźnik lub operator nie zawrze ze ZDiT umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera,
 • wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przewoźników lub operatorów),
 • wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych  spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub będzie niezgodne z przepisami regulującymi zasady ruchu drogowego.
 • przewoźnik lub operator zalega z płatnościami za korzystanie z przystanków
 • przewoźnikowi lub operatorowi już wcześniej została cofnięta zgoda na korzystanie z przystanków na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 
 
OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW

Za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, pobierana jest opłata. Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:

 •     0,04 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 23 osób łącznie z kierowcą;
 •     0,05 zł dla autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu powyżej 23 osób łącznie z kierowcą.


Przewoźnik lub operator zobowiązany jest przedstawić pisemną informację o taborze obsługującym poszczególne kursy oraz każdorazowo informować o zmianach w taborze, korzystając z szablonu (KLIKNIJ TUTAJ !).

Opłata za korzystanie z przystanków naliczana jest na podstawie informacji o taborze oraz zatwierdzonego przez właściwy organ - rozkładu jazdy, które przewoźnik lub operator dostarcza do ZDiT w terminie 14 dni od dnia obowiązywania rozkładu jazdy.

W przypadku nieprzedstawienia informacji o taborze do wyliczenia opłaty za korzytanie z przystanków zostanie przyjęta stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku w wysokości 0,05 zł.

Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych będąca opłatą administracyjną, płatna jest w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentu określającego wysokość opłaty (nie faktury), wystawionego przez ZDiT. Pierwszy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca, drugi okres od 1 kwietnia do 30 czerwca, trzeci okres od 1 lipca do 30 września, czwarty okres od 1 października do 31 grudnia.


Wpłat należy dokonać w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentu, o którym mowa w ust. 11, w kasie lub na konto bankowe ZDiT. Za datę wniesienia opłaty za korzystanie z przystanków uważa się datę wpływu opłaty do kasy bądź na konto bankowe ZDiT.

 

UMOWA NA ZAMIESZCZANIE ROZKŁADÓW JAZDY NA PRZYSTANKACH

 
Przewoźnik jest obowiązany do zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów zamieszczania informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera i ponoszenia opłat z tym związanych.
Obowiązek zawarcia umowy nie dotyczy przewoźnika lub operatora linii regularnych specjalnych, który nie wnioskuje do ZDiT o zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych oraz w systemie informacji dla pasażera.
Opłata za wywieszenie informacji o rozkładzie jazdy na przystanku oraz w systemie informacji dla pasażera stanowi iloczyn stawki jednostkowej za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym przystanku oraz ilości przystanków komunikacyjnych, na których informacja będzie wywieszona. W przypadku, gdy przewoźnik posiada kilka linii korzystających z danego przystanku, informacja dotycząca rozkładów jazdy musi zawierać wszystkie linie przewoźnika zatrzymujące się na tym przystanku.
 
Stawka jednostkowa za wywieszenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym przystanku komunikacyjnym wynosi 12,20 zł brutto.
 
 
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków stanowi czynność poprzedzającą wydanie zezwolenia lub zaświadczenia i nie przesądza ani o przebiegu linii, ani o rozkładzie jazdy, ani o tym, czy przewoźnik (operator) otrzyma od właściwego organu zezwolenie (zaświadczenie) na wykonywanie przewozów.

Zgoda na korzystanie z przystanków ważna jest przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia. Uzyskanie w tym okresie zezwolenia lub zaświadczenia na linię komunikacyjną przedłuża ważność zgody do dnia ważności zezwolenia lub zaświadczenia, pod warunkiem zachowania przedmiotowych przystanków w rozkładzie jazdy.

Przewoźnicy oraz operatorzy zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych:

 

1)     zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych odbywa się w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym;

2)     czas zatrzymywania się pojazdów na przystankach komunikacyjnych przelotowych jest ograniczony do czasu zapewniającego wsiadanie i wysiadanie pasażerów oraz pobrania należności za przejazd (bez oczekiwania na pasażerów i spożywania posiłków); nie dotyczy to przystanków komunikacyjnych krańcowych;

3)     wykonywania usług przewozowych zgodnie z uzgodnionym rozkładem jazdy.

 

Ustala się następujące warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych:

 1. przewoźnicy i operatorzy mają prawo zatrzymywać się na przystankach komunikacyjnych w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania;
 2. zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach komunikacyjnych w innym celu niż opisany w pkt 1, w szczególności oczekiwania na pasażerów
 3. dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach komunikacyjnych wskazanych w wykazie jako krańcowe.
 4. korzystanie z przystanków wskazanych w wykazie do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/823/12 jako nocne, może odbywać się wyłącznie w godzinach 22:00 – 6:00.
 5. zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Zarządu Dróg i Transportu rozmieszczania plakatów, ogłoszeń, rozkładów jazdy oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

W przypadku prowadzenia robót drogowych, usuwania awarii, organizacji objazdów i innych sytuacji, wymuszających zmiany tras linii komunikacyjnych Zarząd Dróg i Transportu może ustanawiać tymczasowe przystanki komunikacyjne dla przewoźników i operatorów. W sytuacji, o której mowa powyżej, warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, stosuje się odpowiednio.
 
Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięta w przypadku:

a. nie przestrzegania przez przewoźnika lub operatora zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, rozkładu jazdy, co powodować będzie utrudnienia w korzystaniu z przystanków komunikacyjnych przez innych przewoźników lub operatorów,

b.   stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

c.   zmiany organizacji ruchu, która spowoduje brak możliwości dojazdu do przystanku,

d.  likwidacji przystanku autobusowego,

e.   niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez jeden okres płatniczy lub gdy opóźnienie w płatności należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przekracza 30 dni od terminu płatności,

f. rozwiązania bądź nie zawarcia umowy o ustalenie warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź oraz w systemie informacji dla pasażera,

g.   niepowiadomienia Zarządu Dróg i Transportu o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków, z których korzysta przewoźnik lub operator,

h.   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

i.    zaprzestania działalności przewozowej,

j.    korzystania z przystanków niezgodnie ze złożoną informacją o taborze,

k.   naruszenia postanowień Zarządzenia Nr  1748/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź.


Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia ZDiT, w ciągu 14 dni, o wystąpieniu sytuacji opisanych w lit. h oraz i, a także o wszelkich zmianach dotyczących oznaczenia i adresu przedsiębiorcy, o przedłużeniu okresu ważności zezwolenia bądź zaświadczenia, o otrzymaniu zezwolenia bądź zaświadczenia na nową linię oraz o zmianach w rozkładach jazdy. Przewoźnik lub operator jest zobowiązany do dostarczania w formie elektronicznej na adres przystanki@zdit.uml.lodz.pl zatwierdzonych rozkładów jazdy wraz z zezwoleniem bądź zaświadczeniem, decyzją stwierdzającą zmianę, odstępstwo lub wygaszenie wydaną przez właściwy organ.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
do 30 dni
 
WYDZIAŁ PROWADZĄCY SPRAWĘ
 
Zarząd Dróg i Transportu – Wydział Transportu  Zbiorowego, ul. Piotrkowska 173, IV piętro, pokój 408, godziny urzędowania: pon., śr.- pt. 7.30-15.30, wt. 9.00-17.00, tel. 042 638-58-49
 
INNE INFORMACJE
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

WYKAZ PRZYSTANKÓW NA TERENIE ŁODZI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM ANI ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST MIASTO ŁÓDŹ ORAZ ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z NICH


Zasady i warunki korzystania z poniższych przystanków zostały ustalone w drodze negocjacji o których mowa w art. 16 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.).

Z poniższych przystanków mogą korzystać przewoźnicy oraz operatorzy, którzy uzyskali zgodę właściciela lub zarządzającego.

Przystanki na terenie Dworca Autobusowego Kaliska i Północnego  - właściciel / zarządzający – PKS w Łodzi Sp. z .o.o.

1. Dworzec Autobusowy Kaliska  - przystanek krańcowy
2. Dworzec Autobusowy Północny - przystanek krańcowy

Opłata za korzystanie: 

Autobusy komunikacji krajowej:

1-100 wjazdów - 19 zł                                                          
101-600 wjazdów - 18 zł                                             
601-3000 wjazdów - 8 zł                                             
powyżej 3000 wjazdów - 0,80 zł

Autobusy komunikacji międzynarodowej:
1-100 wjazdów – 27,30 zł
Powyżej 100 – 24,60 zł

ZASADY KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW TUTAJ !!


Przystanki na terenie PORTU ŁÓDŹ (IKEA) – właściciel / zarządzający - Inter IKEA Centre Polska S.A.

1. PORT ŁÓDŹ – przystanek krańcowy
2. IKEA – przystanek przelotowy

Opłata za korzystanie: 

09:00-20:00 - 1 zł netto miesięcznie niezależnie od ilości zatrzymań
20:00-9:00 - 100 zł netto mies. Niezależnie od ilości zatrzymań

ZASADY KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW TUTAJ !!


Przystanki na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta  - właściciel / zarządzający – Port Lotniczy Łódź

1. Lotnisko – Terminal Pasażerski – przystanek krańcowy
2. Lotnisko – Terminal Pasażerski – przystanek krańcowy

Opłata za korzystanie: 
 
0,05 za jedno zatrzymanie + VAT

ZASADY KORZYSTANIA Z TYCH PRZYSTANKÓW TUTAJ !!Akty prawne związane ze sprawą:
•  Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/585/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź.
•    Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi Nr XIV/303/15 z dnia  1 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź.
•    Zarządzenie Nr 1748/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowy tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź.
•    Ustawa o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. /Dz. U. z 2013 poz. 1414 z poźn. zm./
•    Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z 16 grudnia 2010 r. /Dz. U. z 2011 Nr 5, poz. 13 z późn. zm./
•    Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy     /Dz. U poz. 451/
•    Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./