Zgoda na zjazd/ dojazd

- Uzyskanie zezwolenia na lokalizację/ przebudowę zjazdu z drogi publicznej art. 29 ust.1 ustawy o drogach publicznych/ uzgodnienie projektu budowlanego w związku z art. 29 ust. 3 pkt. 2/. 

- Uzyskanie stanowiska zarządcy terenu zarządzanego przez Miasto na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna w sprawie warunków i możliwości dojazdu z wykorzystaniem drogi wewnętrznej

W sprawie należy złożyć:

1. wniosek / strona postępowania jest właściciel lub użytkownik gruntów przyległych do pasa drogowego/
2. mapę sytuacyjną z proponowaną lokalizacją zjazdu, lub zakresem przebudowy
3. kopię decyzji o warunkach zabudowy dla nowej zabudowy lub oświadczenie o sposobie zagospodarowania nieruchomości jeśli nie ulega ono zmianie
4. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością/ wypis z rejestru gruntów, lub kopia aktu notarialnego , lub oświadczenie/
5. pełnomocnictwo w przypadku występowania pełnomocnika / opłata skarbowa 17,0 zł/
6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydane zezwolenie w wysokości 82,00zł zgodnie z Ustawa z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej Dz.U. Nr. 225 poz.1635 Załącznik, Część III pkt.44.2 Zwolnienie z opłat zgodnie z Art. 7 ww. ustawy/ dotyczy dróg publicznych/
7. projekt budowlany 2 egz